Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomessa ja Tanskassa

Kaarina Huhtinen

Pro gradu, toukokuu 2006.
Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos.

Tutkielmassa tarkastellaan, miten Suomi ja Tanska ovat kansallisessa lainsäädännössä soveltaneet EY:n YVA-direktiiviä. Suomessa on voimassa erillinen YVA-laki, Tanskassa YVA-säädökset on sisällytetty maankäytön suunnittelulakiin. Tanskassa YVAn poliittisuus on enemmän aukikirjoitettu prosessiin: päätöksen tekevät poliitikot ja valitukset osoitetaan pääosin poliitikoista muodostuvalle lautakunnalle. Suomessa ympäristölupapäätökset ovat viranomaisten hallintopäätöksiä ja niistä valitetaan hallinto-oikeuteen. Tanskassa YVAsta tehdään päätös, joten toteutusvaihtoehto lyödään eri tavalla lukkoon kuin Suomessa, sillä Suomessa hanke voi muotoutua vielä YVAn jälkeen ympäristölupaprosessissa. Suomessa hankkeesta vastaava on vastuussa YVAn tekemisestä, Tanskassa alueviranomainen, tosin käytännössä myös hankkeesta vastaava. Tanskassa lain vaatimukset ja käytäntö eroavat toisistaan enemmän kuin Suomessa.

Tutkielmassa YVA-menettelyä lähestytään suunnitteluteorioiden näkökulmasta. Vuorovaikutteisuus on yksi keskeisimpiä YVA-menettelyn tavoitteita. Molemmissa maissa lainsäädäntö on kuitenkin niin väljää, että minimivaatimusten täyttäminen ei takaa kommunikatiivista suunnittelua. Yksittäiset tapaukset voivat silti toteuttaa kommunikatiivisuutta. Tanskassa YVA-direktiivin soveltamisessa ei ollut tarvetta, eikä aluksi myöskään halukkuutta, erityisesti vuorovaikutteisuuden painottamiseen. Tanskassa vuorovaikutteisuutta on kehitetty kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Suomessa YVA on muuttanut suunnittelun osallistumiskäytäntöjä.

YVA-velvollisuuden kiertämistä hankkeita pienentämällä tai muuttamalla tapahtuu molemmissa maissa. Tällöin yleisön tiedonsaanti hankkeista vähenee ja hankkeiden yhteisvaikutukset saattavat jäädä arvioimatta. Myös päätösten tekeminen ennen hanke-YVAa on ongelma molemmissa maissa, siksi suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin kohdistuu suuria odotuksia. Tanskassa uudistetaan parhaillaan YVAa eläintenpitohankkeiden kohdalla, sillä ne ovat yleisin YVA-hanketyyppi. Myös Suomessa voisi YVAa lähestyä eri hanketyyppien YVAn tarkastelun kautta. Eri sektoreilla tulisi selventää suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin ja hankkeiden vaikutusten arvioinnin tarkoitusta ja työnjakoa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 08.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki