Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Phytoplankton ecology of subarctic lakes in Finnish Lapland

Laura Johanna Forsström

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences, Aquatic Sciences and Kilpisjärvi Biological Station.

Pohjoisten alueiden on todettu reagoivan ensimmäisinä ja muita alueita voimakkaammin ilmaston muutoksiin. Vaikka pohjoisten alueiden ekologinen merkitys on ymmärretty jo kauan, on niitä toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Viimeaikaisten ympäristömuutosten seurauksena kiinnostus pohjoisiin alueisiin on kuitenkin kasvanut ja tutkimuksen puute tunnustettu. Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat järvien fysikaalisiin (mm. lämpötila, kerrostuneisuus, jääpeiteaika) ja kemiallisiin olosuhteisiin ja edelleen eliöyhteisöihin. Tunturivesien alhainen lajimäärä, ravintoverkon yksinkertaisuus ja äärevät ympäristöolosuhteet tekevät niistä herkkiä ilmastonmuutoksille, kuten ilmaston lämpenemiselle ja UV-säteilyn kasvulle.

Jotta globaalimuutosten vesistövaikutuksia voitaisiin jatkossa ymmärtää ja ennustaa paremmin, tarvitaan nykyistä tarkempaa tietoa tekijöistä jotka vaikuttavat lyhyen ja pitkänaikavälin vaihteluun planktonyhteisöissä. Planktonyhteisöjä säätelevät ennen muuta resurssien saatavuus (kasvua rajoittavat ravinteet, valo) sekä häiriötilanteiden jaksollisuus ja voimakkuus (vesimassan sekoittuminen), mikä arktisilla alueilla on kiinteässä yhteydessä ilmastollisiin tekijöihin. Pienikokoiset, nopeasti lisääntyvät kasviplanktonsolut heijastavat herkästi ja nopeasti ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Alueilla, joilla ihmistoiminnan suoria vaikutuksia ei esiinny, ilmasto on tärkein järviekosysteemien pitkän aikavälin biologisten prosessien ja planktonyhteisöjen toiminnan muovaaja.

Laura Forsströmin väitöskirjan tavoitteena oli selvittää ympäristötekijöiden vaikutuksia kasviplanktonyhteisöjen lajikoostumukseen, vuodenaikaisdynamiikkaan ja biomassaan subarktisella vyöhykkeellä Fennoskandiassa. Tutkimusaineisto muodostui puurajan yläpuolisista järvistä sekä Itä- että Länsi-Lapissa, lisäksi saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa Euroopan vuoristojärviin. Kasviplanktonin vuodenaikaista ja vuosien välistä vaihtelua tutkittiin Kilpisjärvellä sijaitsevassa Saanajärvessä. Kasviplanktonin koostumukseen vaikuttavista tekijöistä tarkasteltiin erityisesti ilmastoa ja siihen kiinteästi liittyviä fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, jotta voitaisiin paremmin arvioida millaisia vaikutuksia ennakoidusta ilmastonmuutoksesta mahdollisesti seuraa.

Tunturijärvet ovat valuma-alueiltaan yleensä hyvin karuja, minkä vuoksi niiden ravinnepitoisuus ja tuotantotaso on alhainen. Kasviplanktonlajistossa vallitsevina ovat kultalevät, jotka ovat erityisen kilpailukykyisiä kylmissä ja vähäravinteisissa olosuhteissa. Tutkimusalueen sääolosuhteissa on huomattavia vuosien välisiä vaihteluita, jotka heijastuvat voimakkaasti järvien fysikaalisiin tekijöihin ja edelleen kasviplanktonyhteisön koostumukseen. Tulosten perusteella juuri sää- ja ilmastotekijöiden merkitys kasviplanktondynamiikalle on suuri. Väitöskirja-aineiston perusteella tunturijärvien morfologisissa, fysikaalisissa ja kemiallisissa ominaisuuksissa on huomattavia eroja, ja nämä erot näkyvät myös eroina kasviplanktonlajistossa. Tunturijärviä ei siis voida tarkastella homogeenisena kokonaisuutena, joka reagoisi mahdollisiin muutoksiin yhtenevällä tavalla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki