Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Habitat use and population dynamics of brown bears (Ursus arctos) in Scandinavia

Jonna Katajisto

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences.

Suurpetokannat ovat toipumassa ja palaamassa entisille asuinseuduilleen. Samalla ihmistoiminnan vaikutuksesta sopivat alueet suurpedoille ovat vähentyneet, minkä seurauksena edelleen uhanalaisten suurpetojen tulevaisuus riippuu niiden mahdollisuuksista elää samoilla alueilla ihmisten kanssa. Ihmistoiminnan huomioiva suurpetokantojen hoito edellyttää niiden käyttäytymisen ja elinympäristönvalinnan ymmärtämistä. Tämä koskee myös karhua (Ursus arctos), joka lähes hävitettiin vuosisadan vaihteessa sekä Skandinaviasta että Suomesta, mutta on nyt suojelun seurauksena leviämässä takaisin nykyisen kannan ollessa Skandinaviassa arviolta 2600 ja Suomessa noin 840 karhuyksilöa. Itäisintä Eurooppaa lukuunottamatta muut Euroopan karhukannat ovat edelleen vaarassa hävitä.

Väitöskirjassaan Jonna Katajisto tutkii karhun elinympäristönvalintaa ja kannanvaihteluun vaikuttavia tekijöitä tavoitteenaan kehittää menetelmiä kannanhoidon tueksi. Tulosten mukaan karhut suosivat metsää ja alueita, joissa ihmistoiminta on ympäröiviä alueita alhaisempaa. Työn tuloksena syntyneen ns. habitaattimallin avulla voidaan arvioida, missä ja kuinka paljon näitä karhulle sopivia alueita esiintyy Skandinaviassa. Lisäksi työssä kehitetyt elinpiirin arviointimenetelmät auttavat määrittämään entistä paremmin radioseuranta-aineistoa käyttäen, kuinka paljon karhu tarvitsee hyvää elinympäristöä asettuakseen paikoilleen. Mikäli karhukantaa halutaan rajoittaa metsästyksen avulla, on tärkeää ymmärtää seuraukset populaation elinkelpoisuudelle. Eri metsästysstrategioiden vertailu mallinnuksen keinoin osoittaa, että Skandinavian karhukannan metsästystä voitaisiin asteittain lisätä jopa kaksinkertaiseksi vaarantamatta populaation tulevaisuutta.

Väitöskirjan tuloksia ja työssä kehitettyja menetelmiä voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös Suomen karhukantaan sekä hyödyntää muiden suurpetojen tutkimuksessa. Metsästysmalli yhdessä habitaattimallin ja elinpiirien arvioinnin kanssa muodostavat perustan ns. maisemarakenteen huomioivalle populaatiomallille. Tällaisen populaatiomallin avulla voitaisiin arvioida karhukannan alueellista kehitysta suhteessa ihmisen toimintaan, mikä mahdollistaisi mm. karhuvahinkojen tehokkaan ennaltaehkäisyn.

Jonna Katajisto (os. Niemenmaa) on syntynyt Kotkassa vuonna 1975. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Parkanon lukiossa vuonna 1994 ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2001. Nykyisin Jonna Katajisto toimii tutkijana Helsingin Yliopiston Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmässä sekä Skandinavisessa karhuprojektissa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 21.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki