Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Evaluation of methods and applications for behavioural profiling of transgenic mice

Vootele Võikar

Doctoral dissertation, August 2006.
University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences, Physiology and University of Helsinki, Neuroscience Center and University of Helsinki, Institute of Biotechnology.

Kiinnostus hiiren käyttäytymistutkimukseen laboratorio-olosuhteissa on kasvanut huomattavasti molekyylibiologian ja geenitekniikan menetelmien kehittymisen johdosta viimeisten 10-15 vuoden aikana. Geenien poistamisen tai siirtämisen avulla on mahdollisuus arvioida geenien toimintaa fysiologisissa prosesseissa sekä sairausmekanismeissa. Käyttäytymisen arvioinnilla on hermostotutkimuksessa keskeinen osa, ja siksi kaivataan lisätietoa erilaisista hiirikannoista ja myös ympäristön vaikutuksista käyttäytymisilmiasuun.

Väitöskirjatyöni (eräs) tavoite oli perustaa sopivat ja kattavat koeasetelmat erilaisten geneettisesti muunneltujen hiirten käyttäytymisen analyysia varten. Koesarjassa pystytään arvioimaan eläinten liikkumista ja aktiivisuutta, emotionaalista tilaa, sensorisia ja motorisia kykyjä sekä oppimista ja muistia. Sisäsiittoisissa hiirikannoissa on huomattavia ilmiasun eroja, joten geenimuunneltujen hiirten analyysissä on tärkeää ottaa huomioon myös geneettinen tausta. Väitöskirjatyössä tutkittiin kannasta ja sukupuolesta johtuvia käyttäytymiseroja viidessä hiirikannassa. Tämän lisäksi tutkittiin uroshiirillä myös kokemuksen ja yksinasumisen vaikutusta.

Väitöskirjatyöstä saadut havainnot korostavat geneettisen taustan tärkeyttä geenimuunneltujen hiirten tutkimisessa. Hyvin perusteltujen johtopäätösten kannalta olisi tärkeää tutkia siirto- ja poistogeenisiä hiiriä ainakin kahdessa eri kannassa. Vielä tärkeämpi saattaa olla ympäristöolosuhteiden vaikutus. Esimerkiksi koesarjassa saatu kokemus voi aiheuttaa muutoksia hiirten käyttäytymisessä. Erittäin herkkä tässä suhteessa oli liikkumis- ja tutkimusaktiivisuus sekä ahdistuneisuus, mutta myös motorinen kyky ja kipuaisti. Saattaa olla tarpeellista toistaa kokeita uusilla hiirillä ilman edellistä testikokemusta. Yksin asuminen (sosiaalinen isolaatio) vaikutti voimakkaasti tutkimuskäyttäytymiseen sekä oppimiseen ja muistiin. Kaikissa kokeissa todettiin merkittävää vuorovaikutusta kannan ja olosuhteiden välillä.

Väitöskirjatyön tietoja kantojen vertailusta ja olosuhteiden vaikutuksesta on hyödynnetty useiden geenimuunneltujen hiirien karakterisoinnissa. Tutkimustulosten tulkinnan helpottamiseksi tarvitaan jatkuvaa koeasetelmien kehitystä sekä erityisesti ympäristön vaikutusten harkintaa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki