Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Control and eradication of viral diseases of ruminants

Lasse Nuotio

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences and Finnish Food Safety Authority Evira, Department of Virology.

Tarttuvien eläintautien vastustaminen, niiden leviämisen rajoittaminen tai estäminen ja niiden juuriminen kuuluvat eläinlääkintöviranomaisten keskeisiin tehtäviin. Tärkeiksi nämä tehtävät tekee erityisesti sekä tautien ennalta ehkäisemisen edullisuus verrattuna taudin ilmenemisen ja hoidon aiheuttamiin kustannuksiin että eläinsuojelulliset näkökohdat. Tämä työ kohdistuu kotieläiminä pidettävien märehtijöiden neljän merkittävän virustaudin vastustus- ja juurimistoimenpiteiden kuvaamiseen ja niiden tehokkuuden arviointiin.

Työssä käsitellyt taudit ovat naudan virusripuli, naudan tarttuva rinotrakeiitti, naudan tarttuva leukoosi sekä lampaiden maedi-visna. Ensimmäiset kirjatut havainnot virusripulin ja tarttuvan leukoosin esiintymisestä Suomessa ovat 1960-luvulta, rinotrakeiitin osalta 1970-luvun alusta ja maedi-visnan osalta 1980-luvun alkupuolelta. Vuonna 1990 aloitetut laajat seulonta- ja terveys-tarkkailututkimukset tekivät mahdollisiksi tautien esiintyvyyksien aiempaa luotettavammat määritykset.

Työn kirjallisuuskatsauksessa kuvataan näiden tautien biologisia, eläinlääketieteellisiä ja diagnostisia ominaispiirteitä, sekä tautien yleistä esiintyvyyttä. Tautien epidemiologiaa käsitellään vastustustoimenpiteiden kannalta keskeisten eläinlajikohtaisten piirteiden ja isäntäeläinlajin ja taudinaiheuttajan välisten vuorovaikutusten osalta.Tautien vastustustoimia ja juurimishankkeita eräissä tärkeissä nautakarjaa ja lampaita tuottavissa maissa ja erityisesti Pohjoismaissa kuvataan lyhyesti.

Työn toisessa osassa kuvataan tautivastustukselle Suomessa puitteet luova kotimainen ja EU -lainsäädäntö sekä vapaaehtoiset vastustusohjelmat. Tautien esiintyminen erityisesti vuoden 1990 jälkeen, rinotrakeiitin ja tarttuvan leukoosin onnistunut juuriminen sekä virusripulin ja maedi-visnan ilmaantuvuuden väheneminen kuvataan yksityiskohtaisesti. Vastustus- ja juurimistoimenpiteiden tehokkuutta eritellään tarkemmin käyttäen apuna tartuntatautien teoreettisen epidemiologian suuretta, tartunnan kertautumislukua (R). Tämä luku kuvaa sitä kuinka monta uutta tartuntaa yksi sairastunut eläin aiheuttaa.

Johtopäätöksinä todetaan, että viralliset vastustustoimet yhdistettyinä vapaaehtoisiin ohjelmiin ovat olleet pääosin riittäviä. Erityisesti virusripulin osalta v. 2004 annetun asetuksen mukaisten tehokkaiden vastustustoimien vaikutus alkaa näkyä vasta lähivuosina. Jatkuvan tautiseurannan ja terveystarkkailun merkitystä korostetaan sekä virusripulin ja maedi-visnan tilanteen hallinnan että rinotrakeiitti- ja tarttuva leukoosi vapauden säilyttämisen kannalta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 09.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki