Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Perioperative stress in dogs

Different aspects of manifestation and characteristics with medetomidine and acepromazine preanaesthetic medication

Misse Väisänen

Doctoral dissertation, March 2006.
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences, Farmacology and Toxicology.

Leikkaukseen liittyvä stressi koiralla -tutkimuksia sen eri ilmenemismuodoista ja kahden eri esilääkkeen vaikutuksista

Tutkimuksen taustaa: Nykypäivänä moni lemmikkieläin joutuu elämänsä aikana läpikäymään nukutuksen ja leikkausoperaation. Syynä tähän voivat esimerkiksi olla sairauden hoito tai ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Leikkaukseen ja nukutukseen liittyy monia tekijöitä, jotka aiheuttavat potilaalle stressiä. Stressi voi ilmentyä pelkotiloina, ahdistuksena sekä fyysisinä oireina. Leikkaukseen liittyvä stressi voi osaltaan edesauttaa komplikaatioiden syntymistä; eläimen kokeman stressin minimoiminen on edelleen tärkeä osa laadukasta hoitotyötä. Eri lääkeaineilla on todettu olevan erilaisia kykyjä vaikuttaa leikkausten yhteydessä syntyvän stressireaktion laatuun. Eläimillä stressin olemassaoloa on vaikea varmuudella todentaa, eikä leikkaukseen liittyvästä stressistä koirilla ole olemassa kattavaa tietoa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa koirapotilaan kokemasta stressistä tavanomaisten leikkausten yhteydessä sekä vertailla kahden eri yleisesti käytetyn esilääkkeen, medetomidiinin ja asepromatsiinin, vaikutuksia.

Tutkimuksen tulokset ja merkitys: Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat erilaisen stressireaktion syntymisen medetomidiini- ja asepromatsiini- esilääkityillä koirilla. Medetomidiini -esilääkitys vähensi veressä kiertävien stressihormonien määrää, verrattuna asepromatsiiniin. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että eläimen erilainen fyysinen aktiivisuus leikkausta edeltävänä aikana ei välttämättä ole suorassa yhteydessä yleisen "stressitason" kanssa, ja että niin sanotut "passiiviset koirat" saattavat erityisesti edustaa sellaista ryhmää eläimiä, joiden leikkauksen yhteydessä kokemasta stressistä tulisi saada lisää tietoa. Tutkimukset koirapotilaan käytöksestä leikkauksen jälkeen toivat esille useita oireita, kuten muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä ja yleisessä aktiivisuudessa, joiden todentaminen olisi tärkeää toipumisen laatua arvioitaessa. Tulokset osoittivat edelleen, että leikkaukseen liittyvä stressi saa koirapotilaalla monenlaisia ilmenemismuotoja, ja että erityisesti aika juuri leikkauksen päätyttyä edustaa ajanjaksoa, jossa lääkeaineiden vaikutuksia tulisi kriittisesti arvioida.

Yhteenvetona voidaan todeta, että väitöstutkimuksen tulokset tuottivat tärkeää tietoa leikkaukseen liittyvän stressin eri ilmenemismuodoista koirapotilaalla, jota voidaan edelleen hyödyntää jokapäiväisessä eläinlääkärin työssä potilaiden hoitoa kehitettäessä. Tutkimuksen tulokset antavat myös tärkeitä suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimustyölle, jonka avulla tietoa leikkaukseen liittyvästä stressistä ja sen ehkäisemisestä koirilla voidaan entisestään syventää.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 14.03.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki