Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Democracy, Participation, and Deliberation in China

The discussion about democratic centralism in the official Chinese press, 1978-1981

Taru Salmenkari

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Asian and African Studies.

Tämä tutkielma tarkastelee demokraattista sentralismia koskevaa lehtikirjoittelua kiinalaisissa sanomalehdissä sekä poliittisissa ja akateemisissa julkaisuissa vuosina 1978-1981. Siten se tutkii teoreettisen keskustelun trendejä sekä poliittisen keskustelun metodeja, strategioita ja tekniikoita Hua Guofengin valtakaudella. Lisäksi tämä tutkielma esittelee demokraattisen sentralismin demokratiateoriana ja arvioi tätä teoriaa. Se vertaa kiinalaista demokraattisen sentralismin teoriaa länsimaisiin demokratian traditioihin, tavanomaisen liberaalidemokraatisen teorian ohella osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian teorioihin, arvioidakseen, muodostaako kiinalainen demokraattisen sentralismin teoria hyväksyttävän demokratiateorian. Tutkielma osoittaa, että kiinalainen teoria muistuttaa osallistuvaa demokratiaa ja jakaa deliberatiivisen demokratiateorian kanssa käsityksen demokratiasta kommunikaationa. Siten kiinalaisten kokemukset tämän teorian toimeenpanossa antavat myös empiiristä näyttöä näiden demokratian teorioiden sovellettavuudesta. Lisäksi tämä tutkielma selittää joitain löydöksiä Kiinan poliittisessa käytännössä peilaamalla sitä kokemuksiin osallistuvista demokratioista Kiinan ulkopuolella. Se myös vertaa kiinalaista teoriaa joihinkin länsimaisiin teoreettisiin malleihin, joita on länsimaissa käytetty selittämään kiinalaisia poliittisia prosesseja. Siten se pyrkii lisäämään vuoropuhelua kiinalaisten ja länsimaisten poliittisten teorioiden välillä.

Tämä tutkimus kuuluu aatehistorian, poliittisen filosofian, vertailevan politiikantutkimuksen ja Kiinan tutkimuksen alaan. Sen tärkein löydös on, että kiinalainen teoria demokraattisesta sentralismista on luonteeltaan demokraattinen, mutta voiko sitä yksinään toteuttamalla tehdä maasta demokraattinen on tulkinnanvaraisempaa. Vastaus riippuu siitä, minkälaiseen demokratiateoriaan halutaan vedota ja minkälaiset demokratiavajeet ollaan valmiita hyväksymään. Kuitenkin koska kaikissa demokratioissa on demokratiavajetta ja koska kiinalainen teoria demokraattisesta sentralismista vastaa tiettyjä lännessäkin vakiintuneita demokratian määritelmiä, kiinalaiset puhuvat demokratiasta tavalla, joka on hyväksyttävä myös länsimaisen politiikanteorian näkökulmasta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 18.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki