Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

From Iron Horse to Rauta-airot - a Semiotic View on the Domestication of Metaphors in Literary Translation

Mika Loponen

Master's thesis, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of English.

Pro gradu -työni keskittyy kahteen käännöstieteelliseen kysymykseen: metaforien kääntämisen ongelmiin sekä semioottisten mallien ja työkalujen soveltamiseen käännöstieteissä. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä semioottinen, tekstilähtöinen malli metaforien kääntämisen helpottamiseksi ja metaforakäännösten analysoimiseksi.

Metaforien kääntämisessä työ keskittyy metaforakäännösten ydinogelmaan: yksittäinen metafora saattaa sisältää konnotaationsa ja denotaationsa lisäksi muita kulttuurispesifisiä tai genren asettamia merkityksiä. Millä tavoin kääntäjä kykenee varmistamaan metaforan tekstille merkittävien osien kääntämisen?

Tutkimus paneutuu metaforien kääntämiseen kahdesta suunnasta. Umberto Econ holistinen tekstianalyysimalli tarjoaa mahdollisuuden keskittyä metaforien kääntämisen ongelmallisuuteen yksittäisen tekstin tasolta ja tekstin vaatimusten mukaisesti, kun taas George Lakoffin ja Mark Johnsonin metaforatutkimus mahdollistaa metaforien lähestymisen metaforien itsensä tasolta lähtien. Semioottiselta puolelta tässä työssä esitelty malli hyödyntää Eero Tarastin eksistentiaalisemiotiikkaa tuettuna Algirdas Greimasin aktanttimallilla sekä Juri Lotmanin kulttuurisemioottisella teorialla.

Esittelemässäni mallissa teksti puretaan Econ tekstianalyysimallin avulla osiin, joiden roolit ja ominaisuudet puretaan Tarastin mallia hyödyntäen samanaikaisiin päällekkäisiin merkitystasoihinsa. Näiden merkitystasojen priorisointi ja analysointi antavat mahdollisuuden vertailla metaforan olemusta suhteessa tekstin vaatimuksiin.

Esimerkkitekstinä käytän Motörheadin hard rock -klassikkoa Iron Horse/Born to Lose sekä Viikatteen siitä tekemää käännöstä Rauta-airot. Tarkastelen esittelemäni mallin avulla käännöksessä käytettyjä menetelmiä metaforien ja muiden kulttuurisidonnaisten elementtien siirtämisessä kielten ja kulttuurirajojen yli, pyrkien samalla tarkastelemaan esittelemäni analyysimallin toimivuutta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 17.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki