Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

Martti Mäkinen

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of English and The Research Unit for Variation, Contacts and Change in English (VARIENG).

Tutkimus on korpuspohjainen tutkimus keskiaikaisista englanninkielisistä lääkekasvioppaista (nykyisten kasvioiden edeltäjät), jotka kuuluvat keskiaikaisiin lääketieteen teksteihin. Tutkimus kartoittaa intertekstuaalisia linkkejä lääkekasviopastekstilajin sisällä, ja näiden tekstien muodostamia linkkejä muihin lääketieteellisiin teksteihin. Linkin muodostajina ovat samansisältöiset tekstikatkelmat. Päätutkimusongelmana on: miten, ja mihin teksteihin lääkekasvioppaat linkittyvät, sekä oman tekstilajinsa sisällä, että oman ja muiden lääketieteen tekstilajien välillä? Työ kuuluu intertekstuaalisuus- ja tekstilajitutkimukseen, ja se ammentaa teoreettisen viitekehyksensä edellä mainittujen lisäksi käsikirjoitustutkimuksesta, korpuslingvistiikasta, ja monimuuttujatekstianalyysista.

Tutkimuksen materiaalina on käytetty kolmea keskiaikaisen ja varhaisen uusenglannin elektronista tekstikorpusta, jotka sisältävät lääketieteellisiä tekstejä vuodesta 1330 vuoteen 1550. Kaiken kaikkiaan materiaali käsittää yli 800.000 sanaa tekstiä. Tutkimuksen metodi yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen lähestymistavan materiaaliin. Tutkimukselle relevantit tekstikatkelmat on haettu automaattisesti korpuksista.

Tässä tutkimuksessa intertekstuaalisuuden evidenssi on materiaalista ja rakenteellista, toisin sanoen tekstikatkelmille on yhteistä joko sisältö tai rakenne, tai molemmat. Lääkekasvioppaat ovat tekstitraditioltaan lähimpänä lääkintään ja terveyden hoitoon liittyviä tekstejä, koska näiden tekstilajien sisältämät reseptit käyttivät lääkekasveja ainesosinaan. Lisäksi lääkekasvioppaat lainasivat reseptejä reseptikokoelmista, koska niitä tarvittiin lääkekasvien lääkinnällisten ominaisuuksien esimerkeiksi. Usein lainatut reseptit menettivät tekstityypin tunnusmerkkinsä lääkekasvioppaissa, ja niinpä reseptien kaltaisia tekstikatkelmia kutsutaan tässä tutkimuksessa reseptiparafraaseiksi.

Väittelijä on syntynyt 24.2.1971 Noormarkussa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Turussa, Puolalanmäen lukiosta 1990. Maisterintutkinnon hän suoritti 1998, ja aloitti jatko-opinnot opetusharjoittelun jälkeen 1999. Ennen väitöskirjaa hän on julkaissut tutkimusryhmän jäsenenä yhden elektronisen tekstikorpuksen (Taavitsainen, Irma, Pahta, Päivi, and Mäkinen, Martti (compilers) 2005. Middle English Medical Texts. CD-ROM. Amsterdam: Benjamins), sekä tieteellisiä artikkeleita tutkimuksestaan.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 24.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki