Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Questions to Artificial Nature: A Philosophical Study of Interdisciplinary Models and their Functions in Scientific Practice

Erika Mattila

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy and University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education, Center for Activity Theory and Developmental Work Research.

Matemaattinen mallintaminen yleistyy tieteellisen tiedon tuotantomuotona jatkuvasti. Emme välttämättä tule ajatelleeksi sen merkitystä lukiessamme uutisia, jotka korostavat tartuntatautiriskejä tai keskustelevat ilmastonmuutoksen väistämättömyydestä. Mistä sitten on kyse mallintamisessa? Tämä tutkimus vastaa osaltaan kysymykseen analysoimalla mallintamisen ja simuloinnin käytäntöjä tartuntatautitutkimuksessa.

Tutkimuksessä käsitteellistetään matemaattiset mallit tutkimusvälineistönä, instrumentteina, jotka rakennetaan vastauksina kysymyksiin. Siten mallintaminen ymmärretään ensisijaisesti intentionaalisena toimintana. Tämä avainargumentti soveltaa nk. tutkimuksen kysymys-vastausmallia, joka ymmärtää kaiken tiedon tavoittelun lähtökohtaisesti prosessina, jossa etsitään vastauksia kysymyksiin.

Tässä tutkimuksessa on ensisijaisesti siis tarkasteltu miten malleja rakennetaan ja mitä toimintoja niillä on tieteellisissä käytännöissä. Toiseksi on kiinnitetty erityistä huomiota monitieteisen yhteistyön vaativaan luonteeseen ja analysoitu sitä, miten tutkimustyön kohde, sen rajaaminen, muuntuminen tukevat monitieteisen yhteistyön syventymistä tai heikentävät sitä. Kolmanneksi tutkimuksessa on havainnoitu mallityökalun yleistämisen vaikeutta ja pohdittu tieteellisen työnjaon merkitystä tässä yhteydessä.

Tutkimus itsessään on monitieteinen rakentuen kolmen teoriaperinteen varaan. Tieteenfilosofia ja erityisesti viime aikainen, uusi tutkimus matemaattisten mallien ja tietokonesimulaatioiden asemasta tieteellisen tiedon tuotannossa on keskeisellä sijalla, mutta tieteen- ja teknologiantutkimuksen perinne ja erityisesti mikrososiologinen tutkimusote ovat tarjonneet uuden lähestymistavan mallintamisen tutkimukseen. Lisäksi tutkimus on hyötynyt kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian tarjoamasta metodologisesta viitekehyksestä, joka korostaa toiminnan kohteellisuutta, historiallista rakentuneisuutta ja havainnoi muutosprosesseja inhimillisessä toimintajärjestelmässä.

Tutkimuksen keskeisinä löydöksinä ovat uudentyyppiset, tutkimusprosessin sisällä muotoutuvat ja sovellettavat, tietoa ja teknisiä ratkaisuja varastoivat räätälöidyt mallit. Metaforisesti räätälöinti paljastaa mallintamisen kohteellisuuden, malleja rakennetaan 'tilauksesta', vastauksina kysymyksiin. Tätä kysymys-vastaus suhdetta mallintamisessa on käsitteellistetty osoittamalla miten simulaatiomalli muuntuu 'keinotekoiseksi luonnoksi', jolle tutkija esittää kysymyksiä. Analogia keinotekoisesta luonnosta itseasiassa nojaa varhaisempaan kuvaan tutkijasta 'paljastamassa Luonnon salaisuuksia' asettamalla 'Hänelle' kysymyksiä.

Väitöstutkimus rakentaa siltaa sosiologisesti orientoituneen tieteen- ja teknologiantutkimuksen sekä käsitteellis-analyyttiseen perinteeseen tukeutuvan tieteenfilosofian välille. Työssä ei ainoastaan analysoida ja havainnoida nykyisin kovin keskeiseksi 'muotisanaksi' noussutta monitieteistä tutkimusta, vaan osoitetaan myös käytännössä miten monitieteistä laadullista tutkimusmenetelmää voidaan kehittää. Tutkimus tuottaa uutta tietoa tartuntatautimallinnuksesta ja auttaa ymmärtämään monitieteisen tutkimustyön organisoitumisen haasteita.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki