Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Karl Popper's Philosophy of Science - And the Evolution of the Popperian Worlds

Harri Sahavirta

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy.

Teoreettisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja analysoi Karl Popperin tieteenfilosofiaa ja sen suhdetta kolmen maailman teoriaan. Tavoitteena on ollut tarkastella Popperin tieteenfilosofiaa ja osoittaa, että Popper puolusti aikaisempia näkemyksiään kolmen maailman teoriassa. Väitöskirjassa esitetään uusi tulkinta Popperin filosofiasta ja kolmen maailman teoriaa tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Kolmen maailman teorian ontologisen tulkinnan rinnalle tuodaan epistemologinen tulkinta.

Popperin epistemologiaa ja tieteenfilosofiaa analysoidaan osassa 1. Popperin ajattelun osoitetaan olevan kahtiajakautunutta: hän sitoutui kahteen eri lähestymistapaan huomaamatta niiden välistä jännitettä. 1930-luvulla Popper omaksui loogisen ja teoriakeskeisen lähestymistavan (the theorist). Logik der Forschung -teoksessa hän pyrki luomaan tieteen logiikan, joka perustui ajatukselle että teoriat muodostuvat universaaliväitteistä, joita ei voida verifioida, mutta jotka voidaan falsifioida. Myöhemmin Popper omaksui erilaisen lähestymistavan (the prosessionalist). Popper painotti nyt tieteen olevan luonteeltaan prosessi ja esitti, että tieteenfilosofian tulisi keskittyä tiedon kasvun analysointiin ja että kaikki kognitiiviset prosessit ovat konstruktiivisia. Hän korosti, että hahmotamme maailman teorioidemme valossa ja yhdisti tämän ajatuksen biologiseen näkemykseen, että tieto kasvaa yrityksen ja erehdyksen kautta.

Popperin kolmen maailman teoriaa analysoidaan osassa 2. Kolmen maailman teoriaa tarkastellaan Popperin yrityksenä ratkaista joitakin aiempien näkemystensä aiheuttamia ongelmia. Popper puolusti myös realismia ja pyrki yhdistämään aiemmat lähestymistapansa (the theorist ja the prosessionalist). Hän painotti ihmismielen aktiivista luonnetta ja objektiivisen tiedon mahdollisuutta hahmotellen uutta tieteellistä maailmankuvaa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 26.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki