EEVA-LIISA MANNERIA KOSKEVA TUTKIMUS VUOTEEN 1990 ASTI

Koonnut Tuula Hökkä, Kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto 
Tämä dokumentti käsittää Eeva-Liisa Manneria tarkastelevat tutkimukset, artikkelit,
esseet, arvostelut ja kirjalijan antamat haastattelut vuoteen 1990 asti. Mukana on
myös merkittäviä, laajahkoja sanomalehtiartikkeleita. Artikkelit ja esseet, jos niiden lähtökohta on ollut jokin vasta ilmestynyt Eeva-Liisa Mannerin teos, on mainittu myös
"Teosten kritiikit" -jaksossa.

Eeva-Liisa Mannerin teoksia käsittelevien kritiikkien luettelo ei ole täydellinen. Lyhyesti
esittelevää ja maininnanomaista, tiedottavaa lehtikirjoittelua on karsittu. Näytelmien ja kuunnelmien kritiikit käsittelevät sekä painettuja teoksia että esityksiä. Kumpi on kyseessä,
on osoitettu erikseen.Sisällys

 Biobibliografiset esittelyt
 Artikkelit, esseet ja tutkielmat
                          Painamattomat tutkielmat
 Teosten kritiikit
                          Runokokoelmien kritiikkejä
                          Proosateosten kritiikkejä
                          Draamateosten kritiikkejä
 Haastattelut
                          Painettuja haastatteluja
                          Nauhoitetut haastattelut ja TV-ohjelmatBIOBIBLIOGRAFISET ESITTELYT
 
Ahokas, Jaakko A.: Manner, Eeva-Liisa. Encyclopedia of World Lite-
rature in the 20th Century. Leonard S. Klein, General Editor.
Volume 3: L to Q. New York, Ungar 1983, s. 218-219.

Koskela, Lasse: Suomalaisia nykykirjailijoita Jöns Buddesta Hannu
Ahoon. Helsinki, Tammi 1990, s. 244-246.

Mäenpää, Anna-Liisa: Eeva-Liisa Mannerin lyyrista matkaa. Helsinki,
Kirjastopalvelu Oy 1981, s. 1-6. [Moniste.]

Sala, Kaarina: Eeva-Liisa Manner: A Literary Portrait. - Richard
Dauenhauer & Philip Binham (ed.): Snow in May. An Antholo-
gy of Finnish Writing 1945-1972. London, Assosiated Uni-
versity Presses 1978, s. 58-59.

Suomen kirjailijat 1917-1944. Pienoiselämäkerrat. Teosbibliogra-
fiat. Tutkimusviitteet. Helsinki, SKS 1981, s. 263-266.

Tarkka, Pekka: Eeva-Liisa Manner. - Suomalaisia nykykirjailijoita.
Helsinki, Tammi 1967, s. 77-88. - Uusi laitos 1980, s. 126-
129; 1989, s. 103-106.
ARTIKKELIT, ESSEET JA TUTKIELMAT
Aaltonen, Anja: Hamletin uudet kasvot. Modernien Hamlet-suomen-
nosten käännöskriittistä vertailua. Kirjallisuudentutkijain
Seuran vuosikirja 42. Helsinki, SKS 1988, s. 89-128.

Ahokas,Jaakko A.: Eeva-Liisa Manner: Dropping from Reality into
Life. Books Abroad 47:1/1973. Oklahoma, s. 60-65.

Anhava, Tuomas: Runon uudistumisesta. Suomalainen Suomi
8/ 1956. s. 489-493. - Suomen sana I. Helsinki, WSOY 1963,
s. 571-575. - Eino Leinon perinne. Helsinki, Otava 1978, s.
164-168.

Drozdowski, Bohdan: Finowie [Turtiainen, Manner, Haavikko, Saa-
rikoski, Kirstinä, Kunnas]. Poezja 1 (191) Rok XVII, Marzec
1982, s. 3-17.

Drozdowski, Bohdan: Poslowie. - Eeva-Liisa Manner: Alfa. Krakow, Wydawnictwo
Literackie 1987, s. 92-98.

Elovaara, Raili: Discordia Concors. Eeva-Liisa Mannerin ru-
nonäytelmän rakenteesta. - Timo Tiusanen et al. (toim.):
Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan, kirjallisuus- ja
teatteritieteen aloilta. Professori Maija Lehtosen juhlakirja
10.1.1984. Helsinki, SKS 1983, s. 211-223.

Elovaara, Raili: Illuusion tähdet vaipuneet. Elämännäkemys Eeva-Liisa Man-
nerin teoksessa Tämä matka. Synteesi 1-2/ 1988, s. 30-46.

Elovaara, Raili: Heideggerilaisuus Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa. Synteesi
2-3/1986, s. 40-48.

Elovaara, Raili: Heideggers Gedankeangst im Werke von Eeva-Liisa Manner.
Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek. Jahrbuch für fin-
nisch-deutsche Literaturbeziehungen 19/1987. Helsinki 1987,
s. 61-69.

Elovaara, Raili: Musiikin osuus Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa. - Irmeli
Niemi (toim.): Runouden ja musiikin suhteista. Turku, Clarion
1983, s. 13-42.

Enwald, Liisa & Kaarina Liljanto: Eeva-Liisa Manner. Transit. Litte-
raert tidsskrift nr 1/1987/88. Frederiksberg, s. 5.

Hein, Manfred Peter: "Täällä" - Eeva-Liisa Mannerin runon saksan-
noksesta. Parnasso 4/1965, s. 172-174.

Holappa, Pentti: Runo ja tulkinta. Eeva-Liisa Manner, Sillä sinä olet
vastustaja. Helsingin Sanomat 8.4.1961.

Hökkä, Tuula: Aika on itkeä ja nauraa yhtä aikaa. Parnasso 4/ 1986,
s. 231-233.

Hökkä, Tuula: Ajatusta, havaintoa hiova tunne. Eeva-Liisa Manner suoma-
laisen lyriikan kriitikkona. - Sinikka Tuohimaa & Tarja Mink-
kinen (toim.): Päähenkilönä nainen. Esseitä naiskirjallisuuden
tutkimuksesta. Oulun yliopiston kirjallisuuden ja kulttuu-
riantropologian laitoksen julkaisuja. A. Kirjallisuus 1. Oulu
1989, s. 249-282.

Hökkä, Tuula: Maagisen ja loogisen ristiriidan teema Eeva-Liisa Mannerin
runoudessa. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1973. Oulun
yliopiston Kirjallisuuden laitos. Monistesarja N:o 3. Oulu
1975, 176 s.

Hökkä, Tuula: Muodonmuutosten runoilija - Eeva-Liisa Manner. - Maria-
Liisa Nevala (toim.): "Sain roolin johon en mahdu". Suoma-
laisen naiskirjallisuuden linjoja. Helsinki, Otava 1989, s.555-
570.

Hökkä, Tuula: Punaisen magneetin grammatiikkaa. Parnasso 6/ 1980, s.
372-379. - Juhani Salokannel (toim.): Mitä lukijan tulee
tietää. Esseitä ja kirjoituksia Parnasson vuosikerroista 1951 -
1981. Helsinki, Otava 1981, s. 216-223.

Hökka-Muroke, Tuula: Eeva-Liisa Manner, paraabelien lyyrik-
ko. Aspekteja modernin runon merkitykseen runoilijan, lajin
ja lukijan kannalta. Lisensiaatintyö 1981. Oulun yliopiston
kirjallisuuden laitos. Monistesarja N:o 8. Oulu 1981. - Sis.
myös lis. työn osatutkielman Eeva-Liisa Mannerin Kuolleet
vedet -kokoelman vastaanotto, 260 + 28 s.

Hökkä, Tuula: Ks. Monola, Tuovi et al.

Karhu, Eino: Dostojevski ja Suomen kirjallisuus. [Käsittelee mm.
Eeva-Liisa Mannerin näytelmää Uuden vuoden yö.] Helsinki,
Kansankulttuuri 1977, s. 121 - 126.

Karhu, Eino: Eeva-Liisa Mannerin lyriikka - taustana sodanjälkeisen mo-
dernismin ongelmat. Punalippu 2/1983, s. 107-118, 120. -
[Venäjäksi] Sever 3/ 1983, s. 100- 110.

Kinnunen, Aarne: Eeva-Liisa Manner. Poems from Kuolleet vedet
('Dead waters'). Books from Finland 4/1978, s. 154-155.

Kinnunen, Aarne: Kuolemasta. Parnasso 4/1978, s. 239-243.

Kuivasmäki, Riitta: Imagisti Eeva-Liisa Manner. Suomalainen Suomi
3/ 1963, s. 146- 151.

Kuivasmäki, Riitta: Eeva-Liisa Mannerin kirjalliselta matkareitiltä. Ruoveden jou-
lu 1972, s. 7-9.

Kuivasmäki, Riitta: Runo ja musiikki. Musiikin osuus Eeva-Liisa Mannerin 'Tämä
matka' -kokoelmassa. Luotain 4/1962, s. 43-49.

Laitinen, Kai: Förord. - Eeva-Liisa Manner: Lekar för enslingar.
Dikter och etyder i urval. Till svenska Bertel Kihlman. Porvoo,
Söderströms 1962, s. 5-10.

Laitinen, Kai: Osaammeko lukea modernia runoa? Äidinkielen opettajain lii-
ton vuosikirja IX. Helsinki, Äidinkielen opettajain liitto 1961,
s. 37-55 (erit. s. 43-49).

Laitinen, Kai: 'Teen elämastäni runon, runosta elämän'. Eeva- Liisa Man-
nerille V.A. Koskenniemen palkinto. Aamulehti 30.12.1963. -
Eeva-Liisa Manner. Satakunnan kansa 30.12.1963.

Lamiche, Jean-Jacques: [Esipuhe]. - Eeva-Liisa Manner: Le monde
est le poème de mes sens. Poèmes traduits du finnois et
présentés par Jean-Jacques Lamiche. Rivages du Nord 2-
3/ 1988. Tampere, Paino-s, s. 10- 12.

Lappalainen, Hannu-Pekka: Esikuvia vai tunnusmerkkejä? Ajatuksia
Eeva-Liisa Mannerin runoudesta. Kulttuurivihkot 2/1981, s.
53-57.

Levanto, Leena: Pakenemisen kuviot. Vartija 2/1972, s. 49-53.

Lilja, Jenny: Sisäkkäiset todellisuudet. Psykologisesta ja filosofis-
metafyysisestä kerrostumasta Eeva-Liisa Mannerin näytel-
mässä Toukokuun lumi. Sananjalka. Suomen kielen seuran
vuosikirja 17. Turku 1975, s. 91-108.

Linna, Väinö: Kaksi kirjailijaa. [Eeva-Liisa Manner, Veijo Meri]. [Ve-
näjäksi] Inostrannaja literatura 8/1964. - Murroksia. Esseitä,
puheita ja kirjoituksia. Helsinki, WSOY 1990, s. 319-324.

Mattila, Pekka: Anomalioiden osuus Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa
I. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: 11. Turku 1972, 108 s.

Mattila, Pekka: Anomalioiden osuus Eeva-Liisa Mannerin Iyriikassa II. Turun
yliopiston julkaisuja. Sarja C:14. Turku 1974, 106 s.

Mattila, Pekka: 'Runo on kaiku joka kuullaan, kun elämä on mykkää'. Aamu-
lehti 6.9.1980.

Monola, Tuovi - Tuula Hökkä-Muroke - Esko Karppanen - Marja-
Riitta Mattila: Runon rytmi- ja sisältöanalyysia. Kahden esi-
merkkirunon äänellisten tulkintojen tarkastelua. [Eino Leino,
Hymni tulelle: Eeva-Liisa Manner, Teoreema.] Oulun yliopis-
ton suomen ja saamen kielen laitoksen julkaisuja 21. Oulu
1981, 29 s.

Mäenpää, Anna-Liisa: Eeva-Liisa Mannerin hevoset. - Ritva Haavikko
(toim.): Rivien takaa. Nykykirjallisuuden tutkimusta kirjai-
lijahaastattelujen pohjalta. Helsinki, SKS 1976, s. 181-208.

Nagy Szopori, Lajos: Eeva-Liisa Manner költészeteröl. - Eeva-Liisa
Manner: A füst árnyéka. Válogatta és az utószót írta Szopori
Nagy Lajos. Budapest, Európa Könyvkiadó 1987, s. 89-95.

Niemi, Irmeli: Modern Women Playwrights in Finland. World Literature Today. Vol. 54: 1/1980. Oklahoma U.S.A., s. 56-57.

[Parland, Heidi] H.P.: Några finska poeter. Nya Argus 9/ 1958, s.147-
148.

Polkunen, Mirjam: Itsenäistyneen kuvan lyyrikot. - Suomen kirjalli-
suus VI. Helsinki, SKS ja Otava 1967, s. 588-592.

Rojola, Lea: Salainen, tyhjä kirjoitus. Eeva-Liisa Manner Platonin
luolassa. - Marginaalista muutokseen. Feminismi ja kirjal-
lisuudentutkimus. Toim. Lea Rojola ja Pirjo Ahokas. Turun
yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A. N:o 20. Turku
1990, s. 97-122.

Sala, Kaarina: "Neljäs oli avaruutta". Kirjallisuudentutkijain Seuran
vuosikirja 21/1965. Helsinki, SKS 1966, s. 72-87.

Sala, Kaarina: Yhteneväisiä kuvioita. Parnasso 2/1964, s. 61-67.

Saviniemi, Kari: Eeva-Liisa Manner ja Viipuri. Maaseudun Tulevai-
suus 26.7.1988.

Siltala, Pirkko: Naisen luovuus elämänprosessissa. [Helvi Hämä-
läinen, Aila Meriluoto, Eeva-Liisa Manner, Eeva Kilpi, Kirsi
Kunnas, Marja-Leena Mikkola, Anja Kauranen.] - Ritva Haa-
vikko & Jan-Erik Ruth (toim.): Luovuuden ulottuvuudet.
Helsinki, W&G 1984, s. 61-87.

Stenius, Yrsa: Alternativet är fascism. - I väntan på vadå. Söder-
ströms, Porvoo 1976, s. 170-175.

Tarasti, Eero: Strukturalistinen analyysi Eeva-Liisa Mannerin runos-
ta "Sanko kumahtaa syvyyteen". Äidinkielen opettajain liiton
vuosikirja 23. Helsinki 1976, s . 151 - 158.

Tarkka, Auli: Vangitun muodon murtaminen. Parnasso 7/1968, s.
418-424.

Tuohimaa, Sinikka: Empiirisen minän kokemuksia. Heijastussymbo-
liikka Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa. [Väitöskirja.] Jyväs-
kylä studies in the arts 26. Jyväskylän yliopisto. Jyväskyla
1986, 224 s.

Tuohimaa, Sinikka: Mytologinen aines kirjallisuuden rakennemallina. - Mitat ja
puntit. Tutkielmia kirjallisuudesta Pekka Mattilalle hänen
täyttäessään 60 vuotta 24.1.1980. Tampereen yliopiston
kotimaisen kirjallisuuden monistesarja N:o 18. Tampere 1980,
s. 185-198.

Tuohimaa, Sinikka: The Poetry of Eeva-Liisa Manner: Unveiling Reflections of Life.
World Literature Today.Vol. 61:1/1987. Oklahoma U.S.A., s. 37-40.

Tuominen, Sirkka-Liisa: Kosmologis-euforinen aspekti Eeva-Liisa
Mannerin kokoelmassa Kuolleet vedet. Synteesi 2-4/1982, s.
105-109.

Turunen, Anneli: Hevos-symboli Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa. -
Matti Palm et al. (toim.): Kirjallisuus ja tiede. Juhlakirja pro-
fessor emeritus Aatos Ojalalle vuonna 1982. Jyväskylä studies
in the arts 17. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1982, s. 315-
328.

Tuurna, Marju: Kiinalainen Manner. - Kirjallisuudentutkijain Seuran
vuosikirja 21/1965. Helsinki, SKS 1966, s. 98-105.

Tuurna, Marju: Runoilijan lintukirja. Sunnuntailiite. Aamulehti 7.2.1965.

Vainionpää, Marja-Leena: Keskeislyriikasta ja satiirista runoudessa.
Eeva-Liisa Mannerin "Kamala kissa" ja Märta Tikkasen "Vuo-
sisadan rakkaustarina" analyysin kohteena. - Esseitä III.
Maksim Gorkista Eeva-Liisa Manneriin. Tampereen yliopisto.
Yleinen kirjallisuustiede. Monistesarja n:o 10. Tampere 1979,
s. 227-257.

Vainionpää-Palmgren, Marja-Leena: Vapaita naisia - suomalaista
älymystöä: Runoilija Eeva-Liisa Manner. Kaleva 26.2.1989.

Visamo, Jyrki: Maailma erämaa, ihmiset heijastumia. Eeva-Liisa
Mannerin neljä näytelmää. Aamulehti 18.4.1971.
PAINAMATTOMAT TUTKIELMAT
Eerilä, Sirkka: Eeva-Liisa Mannerin näytelmäkirjallisuus. Kotimaisen
kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1977. Tampereen yli-
opiston kirjasto.

Havaste, Paula: Lukijatyyppiteoria kritiikin tarkastelun metodina.
Esimerkkitapauksina Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuo-
leman, Eeva-Liisa Mannerin Tämän matkan ja Juhani Ahon
Papin tyttären lehtikritiikit. Kotimaisen kirjallisuuden lisen-
siaattityö 1990. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden
laitos.

Helleniemi, Anna-Liisa: Eeva-Liisa Mannerin runoilijakuva. Koti-
maisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1962. Helsingin
yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Iannella, Maria Antonietta: Ordine magico, disordine logiconella
poesia di Eeva-Liisa Manner. Instituto universitaria orientale
di Napoli. Dipartimento di studi dell'Europa orientale 1986.

Itkonen, Matti: Ajallisena olemassa. Teoriatausta ja temporaalis-
eksistentiaalinen sovellus Eeva-Liisa Mannerin alku-
tuotantoon. Lisensiaatintyö 1990. Jyväskylän yliopiston
kirjasto.

Ketonen, Hanna: Nähdä, kulkea, kuulla, olla. Analyysi ja tulkinta
Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka-runokokoelman Kambri-
sarjasta. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma
1990. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Kolu, Kaarina: Ajanelämys Eeva-Liisa Mannerin kokoelmissa Kirjoi-
tettu Kivi ja Fahrenheit 121. Kotimaisen kirjallisuuden pro
gradu -tutkielma 1977. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Korhonen-Kusch, Riitta: Tarinoiden analyysia. Aspekteja Eeva- Liisa
Mannerin romaaniin Varokaa voittajat Kirjallisuuden sivu-
laudaturtutkielma 1986. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Kuivasmäki (Kangas), Riitta: Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka.
Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1960. Tampereen yli-
opiston kirjasto.

Laanti, Helinä: Tutkimus Eeva-Liisa Mannerin naytelmän Poltettu
oranssi koulukäsittelystä. Kotimaisen kirjallisuuden sivu-
laudaturtutkielma 1984. Tampereen yliopiston kirjasto.

Leinonen, Liisa: Tajunnan laajentumisen teema Eeva-Liisa Mannerin
runoudessa. Kotimaisen kirjallisuuden laudaturtutkielma
1968. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Mansikka, Aino-Kaija: Musiikilliset ja kuvataiteelliset ainekset Eeva-
Liisa Mannerin tuotannossa. Kotimaisen kirjallisuuden pro
gradu -tutkielma 1986. Turun yliopiston kirjasto.

Myllylä, Sirkka: Jungilaiset persoonallisuuden arkkityypit ja niiden
symbolit Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa. Pro gradu -tutkielma
1972. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen ja este-
tiikan laitos.

Rahkila-Rissanen: Pirkko: Teatteritapahtuman analyysia esimerkkinä
Eeva-Liisa Mannerin Uuden vuoden yo. Kotimaisen kirjalli-
suuden pro gradu -tutkielma 1972. Jyvaskylän yliopiston kir-
jasto.

Saarisalo, Marjatta: Eeva-Liisa Mannerin runouden kehitys. Koti-
maisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1963. Turun
yliopiston kirjasto.

Sala, Kaarina: Eeva-Liisa Mannerin kuvista ja teemoista ja niiden
yhteyksistä hänen käännöstuotantoonsa. Kotimaisen kirjalli-
suuden pro gradu -tutkielma 1963. Helsingin yliopiston koti-
maisen kirjallisuuden laitos.

Seppälä, Maija-Leena: Lapsuuden ihmiset ja miljöö Eeva-Liisa Man-
nerin tuotannossa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tut-
kielma 1978. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden
laitos.

Suominen, Raili-Ritva: Heino Suden, Eila Pennasen ja Eeva-Liisa
Mannerin proosanäytelmät. Kotimaisen kirjallisuuden pro
gradu - tutkielma 1969. Helsingin yliopiston kotimaisen
kirjallisuuden laitos.

Tohkanen, Marja-Kaisa: Ajan ongelma Eeva-Liisa Mannerin tuotan-
nossa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1971.
Tampereen yliopiston kirjasto.

Tolonen, Aini: Irreaaliseen todellisuuteen. Myyttikriittinen näkökul-
ma Eeva-Liisa Mannerin draamatuotantoon. Kotimaisen kir-
jallisuuden pro gradu -tutkielma 1988. Helsingin yliopiston
kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Tukiainen, Sirkka: Eeva-Liisa Mannerin näytelmät esitysten ja arvos-
telujen valossa. Draamakirjallisuuden sivulaudaturtutkielma
1974. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen ja estetii-
kan laitos.

Eeva Liisa Mannerin näytelmätuotanto. Kotimaisen kirjal-
lisuuden pro gradu -tutkielma 1972. Helsingin yliopiston koti-
maisen kirjallisuuden laitos.

Tuohimaa, Sinikka: Kuvallisuus Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa.
Lisensiaatintyö 1981. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Turunen, Anneli: Odysseian teema Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa.
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma 1973. Jyväs-
kylän yliopiston kirjasto.

Tuurna, Marja-Leena: Eeva-Liisa Mannerin Niin vaihtuivat vuoden
ajat -teoksen luomisprosessista. Kotimaisen kirjallisuuden pro
gradu -tutkielma 1964. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjal-
lisuuden laitos.
TEOSTEN KRITIIKIT
RUNOKOKOELMIEN KRITIIKKEJÄ
 
Mustaa ja punaista (1944)

Jalkanen, Huugo. Uusi Suomi 12.11.1944.
Kajava, Viljo. Suomalainen Suomi 9/1944, s. 559-560.
Kupiainen,Unto. Aamulehti 23.9.1944.


Kuin tuuli tai pilvi (1949)

E.K. Haminan Lehti 5.2.1950.
Havu, Toini. Helsingin Sanomat 28.5.1950.
Isojärvi, Maija-Liisa. Suomalainen Suomi 2/1950, s. 115-116.
Kajava, Viljo. Näköala 1/1950, s. 97-98.
- Suomen Sosialidemokraatti 18.12.1949.
Kula, Kauko. Ajan kirja 1/1950, s. 67.
Partanen, Niilo. Kaltio 3/1950, s. 89.
Pohjonen, Eero. Taiteen maailma 11-12/1949, s. 20.
Repo, E.S. Uusi Suomi 23.12.1949.
Sorko, Tyyne. Lahti 22.12.1949.
T.W.T. Karjala 10.12.1949.
Waltari, Mika. Taiteen maailma 11 - 12/ 1949, s. 20.
Wehanen, Kyllikki. Valvoja 3/1950, s. 97.


Tämä matka (1956)

Anhava, Tuomas. Suomalainen Suomi 8/1956, s. 489-493.
A.P. Kansan Tahto 8.12.1956.
Donner, Jörn. Nya Pressen 15.1.1957.
E.E. Uusi Aura 20.1.1957.
Hasu, Martti. Kouvolan Sanomat 15.7.1958.
Heikkilä, Kauko. Satakunnan Kansa 27.11.1956.
Hormia, Osmo. Parnasso 8/1956, s. 368-369.
Javanainen, Maija-Liisa . Lalli 24.11.1956.
J.E. Kansan Työ 24.11.1956.
K-nen. Savon Kansa 3.11.1956.
Kajava, Viljo. Suomen Sosialidemokraatti 21.10.1956.
K.G. Jyväskylän Sanomat 21.2.1957.
[Kippola, Arvo.] Kaltio 2/1957, s. 46-47.
Kippola, Arvo. Itä-Häme 15.11.1956.
[Kyrölä, Vilho] Keski-Pohjanmaa 12.12.1956.
Kyrölä, Vilho. Pyrkijä 2/ 1957.
Laitinen, Kai. Helsingin Sanomat 14.10.1956.
Lindgren, Sören. Hufvudstadsbladet 14.12.1960.
Niinistö, Maunu. Pohjantähti 2/1957, s. 60.
Nokela, Matti. Savon Sanomat 11.11.1956.
[Parland, Heidi.] NyaArgus 5/1958, s. 147-148.
Saarikoski, Pentti. Ylioppilaslehti 14.12.1956.
Silvasti, Eero. Eläinten ystävä. Jouluna/ 1956.
Suomi, Vilho. Uusi Suomi 15.11.1956.
[Suominen, Arvo.] Turun Sanomat 22.10.1956.
[Tiusanen, Timo.] Länsi-Suomi 6.12.1956.
Turtiainen, Arvo. Työkansan Sanomat 25.11.1956.
Vammelvuo, Anja. Vapaa Sana 21.10.1956.
Varsila, Impi. Aamulehti 16.11.1956.
Viro, Voitto. Sana 29.11.1956.


Orfiset laulut (1960)

Ahlroos, Arvo. Suomen Sosialidemokraatti 30.10.1960.
A.R. Kuluttaja 50/1960.
Kajava, Viljo. Suomen Sosialidemokraatti 20.11.1960.
Kinnunen, Aarne. Kansan Lehti 28.12.1960.
Kinnunen, Aarne. Uusi Kuvalehti 21.7.1961.
[Kippola, Arvo.] Itä-Häme 22.11.1960.
Kippola, Arvo. Kaltio 8/1960, s. 198-199.
[Koskenniemi, V.A.] Valvoja 2/1961, s. 74.
Kula, Kauko. Kauppalehti 21.11.1960.
Kuosma, Tuula. Hälläpyörä 4/ 1960.
Kupiainen, Unto. Aamulehti 26.1.1961.
Laitinen, Kai. Parnasso 1/1961, s. 47-48.
Laakkonen, Marja. Savon Sanomat 27.11.1960.
Laurila, Aarne. Sosialistinen aikakauslehti 1/1961, s. 37.
Lindgren, Sören. Hufvudstadsbladet 14.12.1960.
Manelius, Tarmo. Keskisuomalainen 20.12.1960.
Parland, Heidi. Katsaus 5/1961.
[Parland, Heidi.] NyaArgus 12/1961, s. 183-184.
Polkunen, Mirjam. Uusi Suomi 27.11.1960.
Rantasalo, Kyösti. Suomalainen Suomi 6/1961, s. 374-375.
Salmenhaara, Erkki. Ylioppilaslehti 25.11.1960.
Seppä. Kaleva 7.3.1961.
Suominen, Arvo. Turun Sanomat 12.3.1961.
Tiusanen, Timo. Helsingin Sanomat 11.12.1960.
Turtiainen, Arvo. Kansan Uutiset 27.11.1960.


Tämä matka (5. p. 1963)

[Kivinen, Sulo.] Paivän Sanomat 4.10.1963.
P. Helsingin Sanomat 9.4.1963.
Pajari, Ilona. Suomen Uutiset 20.12.1963.
[Polkunen, Mirjam.] Uusi Suomi 6.10.1963.
TK. Maakansa 15.11.1963.


Niin vaihtuivat vuoden ajat (1964)

B.S. Tyrvään Sanomat 12.12.1964.
[Gröndahl, Henry G.] Hufvudstadsbladet 5.11.1964.
Heliö, Martti. Opistolehti 1/1965.
H.H. Savo 22.10.1964.
Kajava, Viljo. Suomen Sosialidemokraatti 15.10.1964.
Kangasluoma, Tuukka. Aamulehti 15.10.1964.
Kaskamaa, Sinikka. Koillissanomat 22.12.1964.
Kippola, Arvo. Itä-Häme 17.10.1964.
Kirstinä, Väinö. Parnasso 8/1964, s. 371-372.
Kivinen, Sulo. Päivän Sanomat 24.12.1964.
Korjus, Jaakko. Hämeen Sanomat 15.10.1964.
[Koskimies-Marttila, Satu.] Kirkko ja Kaupunki 24.3.1965.
K.S. Maakansa 14.11.1964.
Kula, Kauko. Kauppalehti 17.10.1964.
Martin, Lea. Suomalainen Suomi 1/1965, s. 59-60.
Nylund, Mauritz. Nya Pressen 20.2.1965.
Paavilainen, Matti. Helsingin Sanomat 15.10.1964.
Pakarinen, Riitta. Warkauden lehti 10.12.1965.
Pennanen, Eila. Yhteishyvä 28.10.1964.
Pietilä, Veikko. Kansan Lehti. 16.11.1964.
Ripatti, Aku-Kimmo. Savon Sanomat. 23.10.1964.
Saarikoski, Pentti. Kansan Uutiset 24.1.1965.
Sala, Kaarina. Uusi Suomi 18.10.1964.
Seppä, Laila. Kouvolan Sanomat 17.11.1964.
SKL. Valkeakosken Sanomat 18.12.1964.
Tuurna, Marju. Aamulehti 7.2.1965.
Uusivirta, Pekka. Satakunnan Kansa 18.10.1964.
Virkkunen, Juha. Ylioppilaslehti 23.10.1964.
Virtanen, Pekka. Satakunnan Kansa 15.10.1964.
Ylijoki, Vilho. Kotimaa 20.11.1964.
Kirjoitettu kivi (1966)

Ahti, Risto. Keskisuomalainen 15.11.1966.
Alanko, Anna-Liisa. Karjalainen 16.10.1966.
Berger, Martti. Contactor 10.12.1966.
E.S. Ilkka 27.11.1966.
Heiskanen-Mäkelä, Sirkka. Suomalainen Suomi 5/ 1967, s.260-262.
Hänninen, Kari. Kansan Lehti 27.10.1966.
Jalonen, Kari. Hämeen Sanomat 2.11.1966.
Kippola, Arvo. Itä-Häme 21.1.1967.
Leiponen, Pauli W. Hufvudstadsbladet 22.11.1966.
Manelius, Tarmo. Vaasa 23.10.1966.
Mannerkorpi, Marjatta. Etelä-Suomen Sanomat 27.11.1966.
Mörsäri, Hilja. Koillissanomat 21.12.1966.
Paavilainen, Matti. Helsingin Sanomat 12.10.1966.
Polameri, Veikko. Ylioppilaslehti 21.10.1966.
Potka, Kirsti. Ilkka 27.1.1967.
Rekola, Mirkka. Parnasso 2-3/1967, s. 130-131.
Ripatti, Aku-Kimmo. Savon Sanomat 11.12.1966.
Stavén, Pauli. Saimaan Sanomat 26.10.1966.
Susiluoto, Ahti. Kansan Uutiset 16.10.1966.
Suvioja, Mika. Suomen Sosialidemokraatti 5.11.1966.
Tuurna, Marja-Leena. Aamulehti 12.10.1966.
Uitto, Erkki. Itä-Savo 11.12.1966.
Virtanen, Pekka. Uusi Suomi 12.10.1966.
Vuorela, Erkki. Satakunnan Kansa 15.10.1966.
Väinölä, Tauno. Kotimaa 28.10.1966.


Fahrenheit 121 (1968)

Ahokas, Jaakko A. Books Abroad, Jul/1969, s. 453.
Aikio, Annukka. Suomen Sosialidemokraatti 17.3.1968.
Aikio, Annukka. Suomen Sosialidemokraatti 24.3.1968.
Alanko, Anna-Liisa. Karjalainen 21.4.1968.
Alhoniemi, Pirkko. Turun Sanomat 9.6.1968.
Andersson, Moni. Studentbladet 6/1968.
Ervasti, Maija-Leena. Koillissanomat 7.5.1968.
[Gröndahl, Henry G.] Hufvudstadsbladet 16.3.1968.
Hannula, S. Iisalmen Sanomat 6.4.1968.
Helka, Leena. Satakunnan Kansa 26.4.1968.
Järvinen, Seppo J. Kansan Lehti 12.9.1968.
Koskela, Raija. Keski-Pohjanmaa 7.4.1968.
Kylätasku, Jussi. Aamulehti 17.3.1968.
Laakso, Toivo. Keskisuomalainen 24.3.1968.
Lappalainen, Hannu-Pekka. Teinilehti 20.3.1968.
Lindsten, Leo. Kansan Uutiset 24.3.1968.
Marttinen, Eero. Kainuun Sanomat 19.4.1968.
Miettinen, Sointu. Vaasa 24.3.1968.
Montonen, Anneli. Kouvolan Sanomat 12.5.1968.
Mäkinen, Iiris. Savon Sanomat. 14.4.1968.
Nummi, Lassi. Uusi Suomi 17.3.1968.
Nummi, Lassi. Uusi Suomi 19.5.1968.
Paavilainen, Matti. Helsingin Sanomat 24.3.1968.
Parkko, Aini. Kaltio 3/1968, s. 96-97.
Peltomäki, Tauno. Opettajain Lehti 21.9.1968.
Pennanen, Eila. Yhteishyvä 8.5.1968.
P.J. Ilkka 7.5.1968.
[Salomaa, Onni.] Maaseudun Tulevaisuus 2.7.1968.
Santakari, Esa. Kirkko ja Kaupunki 7.8.1968.
Susiluoto, Ahti. Kaleva 12.4.1968.
[Tallimäki, Jouko.] Länsi-Suomi 24.3.1968.
Tarkka, Auli. Parnasso 7/1968, s. 418-424.
Tuurna, Marja-Leena. Valvoja 2/1968, s. 83-85.
Wunsch, Kari. Liitto 28.6.1968.


Jos suru savuaisi (1968)

Aikio, Annukka. Suomen Sosialidemokraatti 25.1.1969.
Alanko, Anna-Liisa. Karjalainen 21.1.1969.
Helka, Leena. Satakunnan Kansa 27.4.1969.
Hotanen, Kalevi. Päivän Sanomat 15.6.1969.
Järvinen, Seppo J . Kansan Lehti 16.3.1969.
Kalemaa, Kalevi. Keskisuomalainen 31.1.1969.
Koivisto, Risto. Kansan Uutiset 11.2.1969.
Kylätasku, Jussi. Aamulehti 20.4.1969.
Paavilainen, Matti. Helsingin Sanomat 5.1.1969.
Pennanen, Eila. Yhteishyvä 5.2.1969.
Rosenlund, Jarkko. Turun Päivälehti 17.4.1969.
Salmenhaara, Anja. Länsi-Savo 17.1.1969.
Salokannel, Juhani. Hämeen Sanomat 5.2.1969.
[Salomaa, Onni.] Maaseudun Tulevaisuus 14.8.1969.
Susiluoto, Ahti. Kaleva 13.2.1969.
Tuukko, Usko. Helsinki-lehti 11.4.1969.
Tuurna, Marja-Leena. Valvoja 1/1968, s. 201-202.
Wehka, Pentti. Lalli 27.2.1969.
Vilkman, Ulla. Savon Sanomat 2.6.1970.


Paetkaa purret kevein purjein (1971)

Alanko, Anna-Liisa. Karjalainen 2.1.1972.
Anttila, Edwin. Kansan Tahto 16.12.1971.
Ervasti, Maija-Leena. Koillissanomat 24.12.1971.
Forsblom, Harry. Helsingin Sanomat 30.1.1972.
Hakamies, Irma. Kotimaa 18.1.1972.
Levanto, Leena. Vartija 2/1972, s. 49-53.
Määtta, Seppo. Iisalmen Sanomat 13.2.1972.
Nummi, Lassi. Uusi Suomi 12.12.1971.
Peltomäki, Tauno. Lalli 21.12.1971.
Qvickström, Ulf Erik. Kansan Uutiset 21.5.1972.
Rahikainen, Kalevi. Satakunnan Työ 16.12.1971.
Tuukko, Usko. Etelä-Saimaa 12.1.1972.
Tuurna, Marja-Leena. Aamulehti 2.1.1972.


Kamala kissa (1976, 1978)

Anttila, Edvin. Kansan Tahto 5.1.1977.
Enwald, Liisa. Kainuun Sanomat 5.1.1977.
Heiskanen, Seppo. Suomen Sosialidemokraatti 24.12.1976.
Hurme, Auli. Länsi-Suomi 20.3.1977.
Järvinen, Seppo. Kansan Lehti 24.5.1977.
Karonen, Vesa. Helsingin Sanomat 19.12.1976.
Levola, Kari. Porin Lehti 19.12.1976.
Mattila, Pekka. Aamulehti 20.9.1977.
[Miettinen, Sointu.] Vaasa 31.12.1976.
Nuortio, Antti. Uusi Suomi 20.2.1977.
Rosenlund, Jarkko. Turun Päivälehti 6.1.1977.
Salminen-Siikaluoma, Anna. Koillissanomat 24.12.1976.
Sarrala, Hannu. Hämeen Sanomat 8.1.1977.
[Stormbom, Nils-Börje.] Hufvudstadsbladet 1.12.1976
Vainionpää, Marja-Leena. Kaleva 12.8.1978.
Willner, Sven. Västra Nyland 17.3.1977.


Kuolleet vedet (1977)

A.L. Hämeen Yhteistyö 2.2.1978.
Alanko, Anna-Liisa. Karjalainen 15.1.1978.
Alhoniemi, Pirkko. Turun Sanomat 5.3.1978.
Anttila, Edvin. Kansan Tahto 25.1.1978.
Hakala, Raija. Pohjolan Sanomat 2.3.1978.
Hämäläinen, Pirjo. Kouvolan Sanomat 17.1.1978.
Jama, Olavi. Kaleva 25.1.1978.
Järvinen, Seppo. Kansan Lehti 7.4.1978.
Järvinen, Seppo. Pohjanmaan Kansa 14.4.1978.
Kalima, Tom. Uusi Suomi 18.12.1977.
Kangasluoma, Tuukka. Helsingin Sanomat 29.1.1978.
Kinnunen, Aarne. Parnasso 4/1978, s. 239-243.
Kinnunen, Aarne. Books from Finland 4/1978, s. 154-155.
Marttala, Anne. Savon Sanomat 17.1.1978.
Mattila, Pekka. Aamulehti 27.11.1977.
Nordgren, Elisabeth. Hufvudstadsbladet 23.6.1978.
Pirinen, Annikka. Kanava 6/1978, s. 374-375.
Rosenlund, Jarkko. Tekniset 3/1978.
Ruuskanen, Marja. Turun Ylioppilaslehti 9.12.1977.
Sala, Kaarina. Yhteishyvä 5.1.1978.
Sarrala, Hannu. Hämeen Sanomat 23.12.1977.
Sihvonen, Jukka. Kaltio 3/ 1978, s. 91.
Staven, Pauli . Saimaan Sanomat 22.12.1977.
Stålhammar, Leo. Suomenmaa 14.12.1977.
Suutarla, Leena. Kirkko ja Kaupunki 17.5.1978.
[Tuominen, Maila-Kaarina.] Aamulehti 10.8.1978.
Tuominen, Ulla. Salon Seudun Sanomat 12.2.1978.
Villa, Kyllikki. MaaseudunTulevaisuus 3.1.1978.
Virtanen, Arto. Suomen Sosialidemokraatti 10.12.1977.


Runoja 1956-1977 (1980)

Ahonen, Eino. Iisalmen Sanomat 23.10.1980.
Binham, Philip. World Literature Today. Spring/1982, s. 375.
Ekholm, Kai. Suomen Sosialidemokraatti 15.10.1980.
Haapasalo, Katriina. Satakunnan Kansa 9.11.1980.
Hökka, Tuula. Parnasso 6/1980, s. 372-379.
Jama, Olavi. Kaleva 6.6.1981.
Kalima, Tom. Uusi Suomi 21.9.1980.
Kolu, Kaarina. Nuori Voima 6/1980, s. 5-6.
Lappalainen, Hannu-Pekka. Kulttuurivihkot 2/1981, s. 53-57.
Mattila, Pekka. Aamulehti 6.9.1980.
Nieminen, Risto. Salon Seudun Sanomat 18.10.1980.
Paunu, Ilkka Juhani. Keskisuomalainen 28.12.1980.
Pirnes, Esa. Jyväskylän Ylioppilaslehti 17 !2.1981.
Saviniemi, Kari. Etela-Suomen Sanomat 10.9.1981.
Siekkinen, Raija, Eteenpäin 22.1.1981.
Tervo, Jari. Kansan Uutiset 9.5.1981.
Tiusanen, Timo. Uusi Suomi 27.2.1981.
Toivakka, Irma. Länsi-Savo 29.4.1981.
Valtanen, Marja. Hämeen Yhteistyö 18.7.1981.


Kamala kissa ja Katinperän lorut (1985)

Hakala, Raija. Pohjolan Sanomat 22.8.1986.
Heinonen, Jorma. Keskisuomalainen 26.6.1986.
Hökka, Tuula. Parnasso 4/1986, s. 231-233.
Kanervala, Matti. Warkauden lehti 27.2.1986.
Kormilainen, Risto. Iisalmen Sanomat 9.1.1986.
Kormilainen, Risto. Kotimaa 18.3.1986.
Launo, Kaarina. Hämeen Sanomat 12.4.1986.
Palmgren, Marja-Leena. Kaleva 27.12.1985.
Petäjä, Jukka. Kansan Uutiset 24.1.1986.
Saviniemi, Kari. Hyvinkään Sanomat 24.7.1986.
Saviniemi, Kari. Karjala 29.5.1986.
Stålhammar, Leo. Suomenmaa 21.12.1985.
Tammilehto, Riitta. Eteenpäin 19.12.1985.
Tanskala, Raija-Liisa. Etelä-Suomi 5.1.1986.
Tuohimaa, Sinikka. World Literature Today. Autumn 1986, s. 660.
Tuomela, Leena. Ilkka 25.4.1986.
Hevonen minun veljeni (1988)

Haiko, Kalevi. Pellervo 3/1989.
Kalima, Tom. Uusi Suomi 30.12.1988.
Komu, Eija. Karjalainen 23.4.1989.
[Mauno, Juha.] Liitto 7.3.1989.
Susiluoto, Klaus. Kouvolan Sanomat 28.5.1989.
Tarhonen, Zuli. Karjala 1.6.1989.
Tuomela, Leena. Ilkka 17.2.1989.
Vainionpää-Palmgren, Marja-Leena. Kaleva 26.2.1989.
 

PROOSATEOSTEN KRITIIKKEJÄ

Tyttö taivaan laiturilla (1951)

Hamberg, Lars. Finsk Tidskrift3/1952, s. 142-147.
[Havu, Toini.] Helsingin Sanomat 27.10.1951.
Hormia, Armo. Aamulehti 12.12.1951.
I.J:la. Lahti 9.11.1951.
[Kianto, Uolevi.] Kaltio 8/1951, s. 202.
Kyyrö, Kauko. Uusi Suomi 28.10.1951.
Laurila, Aarne. Suomen Sosialidemokraatti 8.11.1951.
L.L. Lahti 4.4.1952.
Lounela, Pekka. Ylioppilaslehti 23.11.1951.
Lyly, Pentti. Suomalainen Suomi 9/1951, s. 533-534.
[Peltola, Orvokki.] Turun Sanomat 17.11.1951.
[Savutie, Maija.] Vapaa Sana 28.10.1951.
[Stormbom, Nils-Börje.] Hufvudstadsbladet 25.1.1952.
T.W.T. Karjala 6.11.1951.
W.R. Ilkka 29.10.1951.
Vuorela, Erkki. Jämsän Lehti 14.11.1951.


Kävelymusiikkia pienille virtahevoille ja muita harjoituksia (1957)

H-o K. Uusi Aura 8.12.1957.
J.M. Satakunnan Työ 30.11.1957.
Kaijala-Vuorinen, Kaija. Satakunnan Kansa 12.12.1957.
Kare, Kauko. Suomalainen Suomi 1/1958, s. 59-60.
Karjalainen, Elina. Savon Sanomat 22.12.1957.
K.C. Jyväskylän Sanomat 21.11.1957.
[Kippola, Arvo.] Itä-Häme 21.11.1957.
Kostioja, Auli. Yhdysside 9-10/1957.
Kunnas, Kirsi. Kansan Lehti 10.11.1957.
Laitinen, Kai. Helsingin Sanomat 18.12.1957.
[Laurila, Aarne.] Suomen Sosialidemokraatti 19.12.1957.
Mattila, Pekka. Valvoja 6/1957, s. 303.
M.S. Kajaani 10.12.1957.
[Peltola, Orvokki.] Turun Sanomat 24.11.1957.
[Pukema, Anneli.] Kansan Tahto 30.11.1957.
Rantasalo, K. Turun Ylioppilaslehti 21.2.1958.
Saastamoinen, Tyyne. Parnasso 8/1957, s. 371-372.
Santakari, Esa. Kotimaa 19.11.1957.
Sarajas, Annamari. Uusi Suomi 12.12.1957.
Stormbom, N-B . Hufvudstadsbladet 24.11.1957.
Tiusanen, Timo . Ylioppilaslehti 17.1.1958.
[Tiusanen, Timo.] Länsi-Suomi 29.11.1957.
U A. Uudenkaupungin Sanomat 3.12.1957


Oliko murhaaja enkeli? (1963)

B.C. Hufvudstadsbladet 7.1.1964.
Ellilä, E.J. Uusimaa 29.5.1963.
Haavio, Matti . Ylioppilaslehti 17.5.1963.
Kopperi, Pauli A. Kauppalehti 16.5.1963.
Korjus, Jaakko. Hämeen Sanomat 18.5.1963.
Kula, Kauko. Kauppalehti 25.5.1963.
Lehtola, Erkka. Aamulehti 14.5.1963.
[Linnilä, Kai.] Kainuun Sanomat 5.12.1963.
Mäki, Hilkka. Parnasso 4/1963, s. 187.
[Paavilainen, Matti.] Helsingin Sanomat 13.5.1963.
Rand, Max. Uusi Suomi 12.5.1963.
Salo, Arvo. Suomen Sosialidemokraatti 7.7.1963.


Varokaa, voittajat (1972, 1976)

Aalto, Anja. Kotimaa 28.11.1972.
Ahokas, Jaakko A. Books Abroad, Jul/ 1973, s.
Ahti, Risto. Kaleva 24.11.1972.
Alhoniemi, Pirkko. Turun Sanomat 6.12.1972.
E.P. Pohjolan Sanomat 23.2.1973.
Gröndahl, Henry G. Hufvudstadsbladet 27.10.1972.
Harra, Marja. Hämeen Yhteistyö 11.11.1972.
[Harvilahti, Anja.] Uusi Suomi 18.10.1972.
Huttunen, E. Iisalmen Sanomat 3.4.1973.
Järvikoski, Olli. Turun Ylioppilaslehti 8/1973.
Järvinen, Seppo J. Kansan Lehti 20.12.1972.
Kalemaa, Kalevi. Keskisuomalainen 15.11.1972.
Kangasluoma, Tuukka. Helsingin Sanomat 22.10.1972.
Kilpi, Mikko. Ilta-Sanomat 9.11.1972.
Laakkonen, Marja. Savon Sanomat 14.11.1972.
Lassila, Pertti. Kanava 4/1973, s. 252-253.
Mäenpää, Anna-Liisa. Aamulehti 1.10.1972.
Mäenpää, Anna-Liisa. Vartija 4/1973, s. 179-182.
Nieminen, Helena. Karjalan Maa 11.3.1973.
Ojanen, Simo. Hämeen Sanomat 8.11.1972.
Paakkinen, Markku. Etelä-Saimaa 22.6.1973.
Pesä, Pentti. Kansan Tahto 5.1.1973.
Pulakka, Martti. Jyväskylän Ylioppilaslehti 10.2.1973.
[Rosenlund, Jarkko.] Turun Päivälehti 5.1.1973.
Salminen-Siikaluoma, Anna. Koillissanomat 28.12.1976.
[Salomaa, Onni.] Maaseudun Tulevaisuus 25.1.1973.
Saviniemi, Kari. Suomen Sosialidemokraatti 13.6.1973.
S.A. Suomenmaa 28.11.1972.
[Sinnemäki, Anssi.] Tiedonantaja 28.11.1972.
Staven, Pauli. Saimaan Sanomat 9.11.1972.
Tallimäki, Jouko. Länsi-Suomi 17.12.1972.
Tennilä, Jukka. Ylioppilaslehti 11.1.1973.
[Tuominen, Tellervo.] Hämeen Yhteistyö 11.1.1977.
Viitala, Raimo. Tyrvään Sanomat 2.12.1972.
Yrjönkoski, E-E. Satakunnan Kansa 10.12.1972.
DRAAMATEOSTEN KRITIIKKEJÄ
Eros ja Psykhe (Tammi 1959)

Hormia, Osmo. Parnasso 4/1960, s. 178-179.
J.E. Kansan Työ 13.12.1959.
Kaasalainen, Harri. Suomalainen Suomi 2/1960, s. 117-118.
Kaijala-Vuorinen, Kaija. Satakunnan Kansa 13.12.1959.
Kinnunen, Aarne. Kansan Lehti 30.3.1960.
[Kippola, Arvo.] Itä-Häme 12.12.1959.
[Koskenniemi, V.A.] Valvoja 1/1960, s. 39-40.
Koskimies, Rafael. Uusi-Suomi 14.2.1960.
Kula, Kauko. Kauppalehti 8.2.1960.
Kupiainen, Unto. Aamulehti 19.1.1960.
Lastu. Teatteri-lehti 4/1961, s. 7.
[Laurila, Aarne.] Suomen Sosialidemokraatti 18.12.1959.
MHS. Turun Ylioppilaslehti 5.2.1960.
[Pukema, Anneli.] Kansan Tahto 7.4.1960.
Salosaari, Kari. Uusi-Suomi 10.1.1960.
Suurpää, Matti. Ylioppilaslehti 12.2.1960.
Tiusanen, Timo. Helsingin Sanomat 21.12.1959.
T.P-ki. Nuori Voima 5-6/1960, s. 4.
Turtiainen, Arvo. Kansan Uutiset 14.1.1960.
Eros ja Psykhe (näyttämösovituksia)

A.L. Turun Ylioppilaslehti 9.11.1962. Turun YT.
G.B-s. Nya Pressen 16.10.1961. SK.
Helminen, Heini-Sisko. Aamulehti 3.12.1961.Tampereen YT.
Kaijala-Vuorinen, Kaija. Satakunnan Kansa 23.11.1962. Turun YT.
[Laurila, Aarne.] Suomen Sosialidemokraatti 15.10.1961. SK.
[Lehtola, Erkka.] Aamulehti 8.12.1961. Tampereen YT.
[Peltola, Orvokki.] Turun Sanomat 16.11.1962. Turun YT.
[Pärnänen, Vaino.] Maakansa 15.10.1961. SK.
Savutie, Maija. Kansan Uutiset 17.10.1961. SK.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 14.10.1961. SK.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 15.10.1961. SK.
[Vartia, Annikki.] Mestari Eerikki. Aamulehti 29.10.1961. SK.
[Vuori, Erkki.] Suomen Sosialidemokraatti 17.11.1962. Turun YT.


Eros ja Psykhe (kuunnelmasovitukset 1960, 1963)

Hamberg, Lars. Radiobladet 8.1.1960.
Kunnas, Kirsi. Uusi Suomi 22.1.1960.
[Pärnänen, Väinö.] Maakansa 20.1.1960.
[Seppälä, Jaakko.] Keskisuomalainen 23.5.1963.
T.S.P. Helsingin Sanomat 22.1.1960.
Vide-antti. Satakunnan Kansa 22.5.1963.


Uuden vuoden yö (Tammi 1965)

Hasu, Martti. Länsi-Savo 26.9.1965.
[Ilanko, Miri.] Ylä-Vuoksi 11.12.1965.
Jämsä, Tuomo. Kaleva 23.9.1965.
Kenttä, Mirja-Leena. Anna 51-52/1965.
[Koivukari, Yrjö.] lisalmen Sanomat 19.9.1965.
Koskimies-Marttila, Satu. Kirkko ja Kaupunki 12.1.1966.
Leskinen, Lauri. Savon Sanomat 23.9.1965.
M.E. Kansan Tahto 3.10.1965.
Neva, Helmi. Satakunnan Kansa 5.12.1965.
S.K. Koillissanomat 26.10.1965.


Uuden vuoden yö (näyttämösovituksia)

A. A-n. Kansan Uutiset 29.9.1965. Turun KT.
apaja. Helsingin Sanomat 27.10.1965. Mikkelin teatteri.
[Arpiainen, Leila.] Helsingin Sanomat 15.1.1966. SK.
Eteläpää, Heikki. Uusi Suomi 24.1.1966. SK.
Korhonen, Kaisa. Parnasso 2/1965, s. 85-86. TTT.
Laurila, Aarne. Suomen Sosialidemokraatti 23.2.1965. TTT.
M.U. Savonmaa 25.9.1965. Savonlinnan teatteri.
[Salmelainen, Eino.] Aamulehti 18.7.1965. TTT.
Savutie, Maija. Kansan Uutiset 23.2.1965. TTT.
Savutie, Maija. Kansan Uutiset 25.1.1966. SK.
Teromaa, Kerttu. Helsingin Sanomat 10.2.1965. TTT.
Torvalds, Ole. Åbo Underrättelser 25.9.1965. Turun KT.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 23.1.1966. SK.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 23.2.1965. TTT.
Vallinoja, Pirkko. Päivän Sanomat 27.2.1965. TTT.
Vartia, Annikki. Kauppalehti 24.1.1966. SK.
Veistäjä, Olavi. Aamulehti 23.2.1965. TTT.
[Veistäjä, Olavi.] Parras. Aamulehti 28.2.1965. TTT.
[Veistäjä, Olavi.] Parras. Aamulehti 26.9.1965. TTT.
Veltheim, Katri. Uusi Suomi 24.2.1965. TTT.
[Verho, Urho.] Turun Sanomat 18.3.1965. TTT.
Väänänen, Ella. Keskisuomalainen 24.2.1965. TTT.
[toimitus.] Aamulehti 23.2.1965. TTT.


Toukokuun lumi (Tammi 1967)

Kula, Kauko. Kauppalehti 31.3.1967.
Leskinen, Lauri. Savon Sanomat 2.4.1967.
Marttinen, Eero. Kainuun Sanomat 22.4.1967.
Ojari-Stavén, Kyllikki. Saimaan Sanomat 29.4.1967.
Suvioja, Mika. Suomen Sosialidemokraatti 6.6.1967.


Toukokuun lumi (näyttämösovituksia)

[Gröndahl, Henry G.] Hufvudstadsbladet 23.10.1966. SK.
[Neva, Helmi.] Satakunnan Kansa 17.2.1967. Porin teatteri.
Mäki-Opas, Irmeli. Turun Sanomat 2.11.1966. TTT.
Paavola, Pekka. Satakunnan Kansa 4.11.1966. TTT.
Pohjola, Kaisa. Kansan Lehti 27.10.1966. TTT.
Salo, Anja. Hämeen Yhteistyö 27.10.1966. TTT.
Savutie, Maija. Kansan Uutiset 24.10.1966. SK.
Seppälä, Jaakko. Keskisuomalainen 15.10.1967. Jyväskylän kansannäyttämö.
Silander, Liisa. Aamulehti 18.2.1967. Porin teatteri.
Sinivaara, Pekka. Contactor 1/1967. SK.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 22.10.1966. SK.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 30.10.1966. TTT.
Vallinoja, Pirkko. Päivän Sanomat 11.11.1966. TTT.
Veistäjä, Olavi. Aamulehti 27.10.1966. TTT.
Veltheim, Katri. Uusi Suomi 23.10.1966. SK.
Veltheim, Katri. Uusi Suomi 30.10.1966. TTT.
[Verho, Urho. ] Turun Sanomat 15.11.1966. SK.
Väänänen, Ella. Keskisuomalainen 30.10.1966. TTT.
Väänänen, Marjatta. Savon Sanomat 13.11.1966. SK.


Lisäys Axa-kansan aikakirjoihin (1967, näyttämösovitus 1971)

Hartelin, Ansa. Aamulehti 15.8.1971. Messukylän NS.
Istala, Päivi. Kansan Uutiset 18.8.1971. Messukylän NS.
Stålhammar, Leo. Suomenmaa 17.8.1971. Messukylän NS.


Poltettu oranssi  (Tammi 1968)

Ahokas, Jaakko A. Books Abroad Apr/1969.,s. 291-293.
Aikio, Annukka. Suomen Sosialidemokraatti 24.3.1968.
[Gröndahl, Henry G.] Hufvudstadsbladet 16.3.1968.
Helka, Leena. Satakunnan Kansa 25.4.1968.
Kilpeläinen, Irja. Vartija 3/1968, s. 138- 140.
Lappalainen, Hannu-Pekka. Teinilehti 20.3.1968.
Leskinen, Lauri. Savon Sanomat 7.8.1968.
Marttinen, Eero. Kainuun Sanomat 19.4.1968.
Miettinen, Sointu. Vaasa 24.3.1968.
Peltomäki, Tauno. Opettajain Lehti 21.9.1968.
Pennanen, Eila. Yhteishyvä 8.5.1968.
Salmelainen, Eino. Teatteri 1.3.1968.
Vallgren, Seppo. Kansan Uutiset 5.4.1968.
Visamo, Jyrki. Aamulehti 18.4.1971.
Poltettu oranssi (näyttämösovituksia)

Eloranta, Eva. Aamulehti 27.3.1970. TTT.
[Hartikainen, Marjatta.] Eteenpäin 3.5.1970. Kotkan KT.
Kallio, Ari. Suomen Sosialidemokraatti 6.11.1969. Trr.
Kihlman, Mårten. Hufvudstadsbladet 21.10.1969. TTT.
Mäkelä, Leena. Kouvolan Sanomat 5.10.1971. TV-ooppera.
Paavola, Irmeli. Etelä-Suornen Sanomat 26.10.1969.1'TT.
Pohjola, Kaisa. Kansan Lehti 21.10.1969. TTT.
Rantonen, Tuula. Karjalainen 9.11.1969. TTT.
Reunamäki, Hannu. Savon Sanomat 13.10.1977. Kuopion KT.
Rosvall, Matti. Aamulehti 21.10.1969. TTT.
Sundqvist, Harry. Aamulehti 21.8.1978. TTT.
[toimitus.] Aamulehti 19.10.1969, TTT.
[toimitus.l Hämeen Sanomat 10.10.1971. TV-ooppera.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 21.10.1969. TTT.
Wahlström, Erik. Hufvudstadsbladet 7.10.1971. TV-ooppera.
Vallinoja, Pirkko. Päivän Sanomat 25.10.1969.1'TT.
Veistäjä, Olavi. Aamulehti 10.11.1970. TTT.
Veltheim, Katri. Uusi Suomi 21.10.1969. TTT.
Vuori, Jyrki. Turun Sanomat 21.10.1969. TTT.


Varjoon jäänyt unien lähde (1969, kuunnelmasovitus 1969)

Hartelin, Ansa. Aamulehti 30.7.1969.
Jalonen, Kari. Turun Sanomat 1.8.1969.
Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 30.7.1969.
Ripatti, Matti. Kaleva 14.2.1982.
[Seppälä, Jaakko.] Keskisuomalainen 31.7.1969.
Videantti. Satakunnan Kansa 31.7.1969.


Vuorilla sataa aina (1970, kuunnelmasovitus 1970)

Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 30.7.1970.
Siitari, Aimo. Savon Sanomat 8.9.1971.
Uusiniitty, Tapani. Aamulehti 8.9.1971.
Valtiala, Nalle. Hufvudstadsbladet 16.2.1971.


Sonaatti preparoidulle pianolle (1969, näyttämösovitus 1971)

Paavola, Irmeli. Etelä-Suomen Sanomat 1.5.1971. TTT.
Pohjola, Kaisa. Kansan Lehti 24.4.1971. TTT.
P.P. Satakunnan Kansa 30.4.1971. TTT.
Uexküll, Sole. Helsingin Sanomat 24.4.1971. TTT.
Veistäjä, Olavi. Aamulehti 24.4.1971. TTT.
Vuori, Jyrki. Turun Sanomat 24.4.1971. TTT.


Sonaatti preparoidulle pianolle (kuunnelmasovitus 1983)

Aulavuo, Arto. Keskisuomalainen 10.4.1983.
Grünstein, Michel. Aamulehti 11.4.1983.
Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 10.4.1983.
Ripatti, Matti. Kaleva 10.4.1983.
Tulva (1977, kuunnelmasovitus 1977)

[Kajava. Jukka .] Helsingin Sanomat 7.11.1977.
[Kajava, Jukka.] Helsingin Sanomat 22.2.1982.
Lahti, M . Lapin Kansa 12.11.1977.


Viimeinen kesä (1977, televisiosovitus 1977)

Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 27.10.1977.
Nokela, Matti. Suomenmaa 1.11.1977.
Paavola, Irmeli. Etelä-Suomen Sanomat 29.10.1977.


Katkeria terhoja (1979, kuunnelmasovitus 1979)

[Heinonen, Jorma.] Keskisuomalainen 30.10.1979.
[Kajava, Jukka.] Helsingin Sanomat 27.10.1979.


Metsäkauris (1982, kuunnelmasovitus 1982)

Isosaari, Matti. Aamulehti 7.2.1982.
Jansson, Janina. Hufvudstadsbladet 24.2.1982
Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 7.2.1982.
Ripatti, Matti. Kaleva 7.2.1982.
Ukkonen, Annikki. Suomenmaa 9.2.1982.
Wikström, Riitta. Uusi Suomi 7.2.1982.


Kauhukakara ja superkissa (Kirjayhtyma 1982)

Isomursu, Eero. Kansan Tahto 26.4.1983.
Järvinen, Seppo . Kansan Lehti 16.11.1982.
Sundqvist, Harry. Aamulehti 8.12.1982.
Stålhammar, Leo. Suomenmaa 29.12.1982.
Tarkka, Pekka. Helsingin Sanomat 14.11.1982.
Tuomela, Leena. Ilkka 23.11.1982.
Vainionpää, Marja-Leena. Kaleva 3.1.1983.
Valtari, Mauno. Vaasa 19.11.1982.
Varonen, Jouko. Etelä-Saimaa 6.2.1983.Yön Kaspar, eli Kaspar Hauserin tarina (1984. kuunnelmasovitus 1986)

Kajava, Jukka. Helsingin Sanomat 28.12.1986.Santakujan Othello (Tammi 1987, näyttämösovitus 1989)

Kirstinä, Väinö. Aamulehti 24.1.1988.
Neva, Helmi. Uusi aika 4.3.1988.
Rakshit, Tommi. Demari 5.4.1988.
Repo, Taina. Tiedonantaja 30.12.1987.
Sillantaus, Teppo. Helsingin Sanomat 13.4.1989.
Tuohimaa, Sinikka. World Literature Today, Autumn 1988, s.695-696.
Tuomela, Leena. Ilkka 26.5.1988.
Valtari, Mauno. Vaasa 10.2.1988.
 

HAASTATTELUT
PAINETTUJA HAASTATTELUJA

 

NAUHOITETUT HAASTATTELUT JA TV-OHJELMAT
 

Eeva-Liisa Manner - runoista ja runoilijan töistä. TV-ohjelma Eeva-
Liisa Mannerista. Toimittaja Ritva Laatto. TV-2. 6.12.1981.

Eeva-Liisa Mannerin kirjailijahaastattelu 1972. Haastattelijana
Anna-Liisa Mäenpää. Helsinki, SKS.

Kirjahylly. Kirjailija Eeva-Liisa Manner kertoo suosikkikirjoistaan.
TV-ohjelma Eeva-Liisa Mannerista. Toimittaja Chris Zitting.
TV-2. 8.9.1986.

"Mie en koskaan sano mitä mie aion." Radiohaastattelu Eeva-Liisa
Mannerista. - Suhteeni kieleen -ohjelmasarja. Haastattelijana
Seppo Kahila. Radio-1 . 17.6.1984.

Misericordia. TV-ohjelma Eeva-Liisa Mannerista. Tuottaja Inkeri
Hämäläinen. TV-1. 4.4.1969.

Mosaiikkia TV-ohjelma Eeva-Liisa Mannerista. Tuottaja Inkeri Hä-
mälainen. TV-1. 23.3.1968.

Tuomas Anhava tekstikriitikkona. Eeva-Liisa Mannerin haastattelu
1977. Haastattelijana Mirjam Polkunen. Helsinki, SKS.

Tämä matka. TV-ohjelma Eeva-Liisa Mannerista. - Yhteispohjoismai-
nen sana tamän päivän naiskirjailijoista. Toimittaja Chris Zit-
ting. TV-1. 14.5.1985.