Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Kulttuurierot ja kielimuuri valtanäkökulmasta suomalais-puolalaisessa työyhteisössä

Katri Pacek

Pro gradu, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, slavistiikan ja baltologian laitos.

Tutkielma käsittelee kulttuurieroja ja kielimuuria suomalais-puolalaisissa työyhteisöissä. Tavoitteena on selvittää näiden työyhteisöjen kielellisiä ja kulttuurisia käytäntöjä sekä niiden seurauksia. Huomio kohdistuu kulttuurierojen ja kielimuurin ratkaisemiseksi käytettyihin ongelmanratkaisumalleihin ja niiden vaikutukseen työyhteisön sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden välisissä valtasuhteissa. Tutkimuksessa käytetty metodi on kvalitatiivinen. Tutkimusaineistona on seitsemässä Puolassa toimivassa yrityksessä työskentelevien 24 suomalaisen ja puolalaisen vastaajan puolistrukturoidut yksilöhaastattelut.

Yrityksistä kahdessa työkielenä on puola, viidessä englanti. Kielelliset käytännöt ja puolalaisten työntekijöiden kielitaito vaikuttavat tiedonkulun toimivuuteen: kielitaitoiset puolalaiset ovat riippumattomampia suomalaisesimiehestään ja yhteydenpito suomalaiseen emoyhtiöön takaa heille riittävän tiedonsaannin.

Kulttuurisista ongelma-alueista suurimpia ovat eriävät aikakäsitykset ja puolalaisten kokemus suomalaisten hitaudesta tiedonvälityksessä, työtahdissa ja päätöksenteossa. Suomalaisten mainitsemista ongelma-alueista tärkein on puolalaisten heikompi luottamuskulttuuri. Vastaajissa eniten kielteisiä tuntemuksia herättävät asiat, joihin heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Niinpä merkittävimmät kulttuuriset ongelma-alueet koskevat työyhteisön ulkopuolisia tahoja, kun taas omassa työyhteisössä on vähemmän ongelmia. Suomalaisjohtajat pyrkivät epämuodollisuuteen, eikä työyhteisön hierarkiaa korosteta. Puolalaiseen kulttuuriin juurtunut jako työntekijöihin ja johtajiin onkin saanut tutkituissa työyhteisöissä uuden merkityksen: vastakkainasettelu on siirtynyt tarkoittamaan eroa oman työyhteisön ja sen ulkopuolisten toimijoiden välillä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 07.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki