Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Recipient v russkom razgovore

o raspredelenii funkcij mezhdu otvetami da, nu i tak

Pirkko Paukkeri

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Slavonic and Baltic Languages.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin vastaanottajana olevan osanottajan toimintaa spontaanissa venäjänkielisessä keskustelussa. Pääasiallisen huomion kohteena olivat DA-, NU- ja TAK-vastaukset silloin, kun ne vastaanottivat pääpuhujan kehitteillä olevaa vuoroa.

Tutkimusaineisto sisälsi 7 tuntia spontaaneja, ääni- ja/tai videonauhoitettuja venäjänkielisiä keskusteluja, joihin osallistujat olivat kotoisin eri puolilta Venäjää.

Tutkimuksessa DA-, NU- ja TAK-partikkelien käyttöjä spesifioitiin etnometodologisen keskustelunanalyysin keinoin analysoimalla partikkelivastauksen kontekstityyppiä, sekventiaalista asemaa ja tuottamistapaa. Partikkeleita tarkasteltiin vastauksina sekä puhdasta informaatiota sisältäviin että asennetta ilmaiseviin vuoroihin. NU- ja TAK-partikkeleita käytettiin lähinnä vain informointikontekstissa. DA oli puolestaan asennetta ilmaisevien kontekstien keskeisin partikkeli. DA oli yleisin vastaus myös affektia herättävään tietoon.

NU:lla vastaanotettiin spesifioimatonta, selitystä ennakoivaa tietoa. TAK ja DA käsittelivät annettua informaatiota yleensä riittävänä ja implikoivat samalla asian seurattavuutta. Puheen päälinjalta poikkeava, parenteettinen tieto, johon NU vastasi, oli löyhästi sidoksissa puheen päälinjaan. Sen sijaan DA:ta käytettiin vastauksena sellaiseen parenteettiseen tietoon, joka oli oleellinen koko puhetoiminnan kannalta ja teki relevantiksi ymmärryksen osoituksen. Ainoastaan NU-vastauksella kehotettiin puhujaa jatkamaan potentiaalisesti loppuun saatettua vuoroakin. Vastaanottaja saattoi käyttää NU-partikkelia jatkamiskehotuksena myös oman kontribuutionsa jälkeen.

Asennetta ilmaisevissa konteksteissa esiintyi lähes yksinomaan DA-partikkeli. Samanmielisyyden lisäksi DA-vastaukset ilmaisivat kontekstista riippuen myös muita tehtäviä, kuten argumentoinnista luopumista ja aiempaa tietämystä asiasta. Lisäksi niillä osoitettiin empatiaa ja samastumista puhujan esittämään asiaintilaan, mikä tehtävä puuttui NU- ja TAK-partikkeleilta. NU-partikkelilla vastattiin harvoin asennetta ilmaisevaan vuoroon. Tällöin sillä joko ilmaistiin samanmimelisyyttä keskustelukumppanin kannanoton kanssa tai ainoastaan rekisteröitiin se ilman samanmielisyyden implikaatiota.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 22.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki