Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli

Salli Kankaanpää

Väitöskirja, syyskuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Tutkimuksessa analysoidaan kielitieteen menetelmin hallinnon lehdistötiedotteiden kieltä ja sen muutoksia 1970-luvun lopusta 1990-luvun loppuun. Aineisto koostuu Helsingin kaupungin rakennusviraston lehdistötiedotteista vuosilta 1979 - 80 ja 1998 - 99. Tekstejä tarkastellaan kontekstissaan, johon kuuluvat tiedotteiden tuotanto- ja kulutuskäytännöt virastossa ja tiedotusvälineissä sekä kuntien tiedottamista säätelevät lait ja suositukset. Tuloksia voi soveltaa viranomaisten ja muidenkin organisaatioiden tekstien kehittämiseen.

Lehdistötiedotteet ovat muuttuneet kokonaisrakenteeltaan kirjemäisistä uutismaisiksi, ja tiedotteiden kieli on tullut markkinoivammaksi. Sekä vanhat että uudet tiedotteet ovat kieleltään enimmäkseen konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Niille ovat tyypillisiä konkreettinen sanasto, erisnimet ja termit sekä määritteet, adverbiaalit ja rinnastukset, joilla esitetään yksityiskohtaisesti etenkin paikkoja ja hallinnon organisaatioita. Tiedotteissa ohjaillaan kaupunkilaisia ilmauksin, jotka yleensä ovat sellaisinaan julkaistavissa tiedotusvälineiden nimissä (esim. "viemärikaivot on pidettävä vapaina", "autoilijoita pyydetään siirtämään autonsa"). Suostutteleva ohjailu on ajan mittaan lisääntynyt, ja uusissa tiedotteissa käytetään myös imperatiivilauseita ja verbittömiä direktiivejä, joilla rakennetaan suoraa vuorovaikutusta. Uusissa tiedotteissa esiintyy poeettisia piirteitä, kuten alkusointua, metaforia ja jopa sanaleikkejä, joilla herätetään lukijan huomio etenkin otsikoissa sekä painotetaan tekstien keskeistä sisältöä. Uusissa tiedotteissa esiintyy myös tyyliltään arkisia sanoja, joilla tiedotustilanteesta rakennetaan epävirallista. Tiedotteiden muutoksia selittää, että tiedotus on muuttunut ammattimaisemmaksi ja tiedotusympäristö ideologialtaan markkinoivammaksi.

Taustateoriana on kriittinen tekstintutkimus, ja lisäksi sovelletaan mm. systeemis-funktionaalisen kieliopin metafunktioteoriaa, poeettisen funktion teoriaa ja suomalaista syntaksin tutkimusta. Tutkimusmenetelmänä on lingvistinen tekstianalyysi, jota täydennetään haastatteluin.

Asiasanoja: hallinnon kielen muutos, lehdistötiedotteet, kriittinen tekstintutkimus, lingvistinen tekstianalyysi

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 10.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki