Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu

HELSINGIN YLIOPISTO) HELSINGFORS UNIVERSITET) UNIVERSITY OF HELSINKI

 

Tiedekunta/Osasto ) Fakultet/Sektion ) Faculty

Laitos ) Institution ) Deparunent

Humanistinen tiedekunta

Taiteiden tutkimuksen laitos

Tekijä ) Författare ) Author

Markku Pääskynen

Työn nimi ) Arbetets titel ) Title

Kerronta ja historia. Andreï Makinen Ranskalaisen testamentin historialliset elementit

Oppiaine ) Lämänme ) Subject

Yleinen kirjallisuustiede

Työn laji ) Arbetets art ) Level  

Aika ) Datum ) Month and year

 Sivumäärä) Sidoamal) Number of pages

 Pro gradu -tutkielma

19/1999

 102

Tiivistelmä ) Referat ) Abstract

Tutkimuksessa on pyritty analysoimaan, kuinka historia ja sen osa-alueet representoituvat kerronnassa eli tässä tapauksessa fiktiossa. Fiktiossa esiintyviä historiallisia elementtejä on eritelty hyödyntämällä sekä mikrohistoriallista (Carlo Ginzburg, Matti Peltonen) että narratologista (Pekka Tammi, Monika Fludernik) näkökulmaa. Näistä ensimmäinen on tutkimuksen kannalta tärkeämpi. Andreï Makinen Ranskalaisen testamentin historialliset elementit kytkeytyvät läheisesti vuosisadan vaihteen Ranskan kulttuurihistoriaan, jota on taustoitettu historiankirjoituksen, sanomalehtien ja aikalaiskuvausten avulla. Makinen romaanin kulttuurihistoriallisten tosiseikkojen korostaminen luo tekstiin realistisuuden vaikutelman, jonka ongelmiin on kiinnitetty huomiota. Ranskalaisen testamentin historialliset tosiasiat ovat paikoin ns. mikrotason historiaa, vaikkakin yleisen historian kanonisoituja henkilöitä ja tapahtumia esitellään myös. Mikrohistorian ajatus pyrkii tutkimaan historiaa sen reunoista käsin, pureutumalla vähäarvoisina ja merkityksettöminä pidettäviin seikkoihin. Romaanin historialliset elementit on upotettu fiktiiviseen kerrontaan, jota on tarkasteltu narratologian menetelmin. Tärkein anti tässä tarkastelussa on kertojan paikan määrittely suhteessa kerrottavaan ainekseen. Se on tapahtunut lingvististen ja kertojan havaintoa koskevien merkkien avulla. Samoin narratologiaa on hyödynnetty romaanissa kerrottujen tarinoiden ja kertomusten analysoinnissa. Historialliset anekdootit ja kuriositeetit ovat Ranskalaisen testamentin kertojalle tärkeitä. Myös tämän tutkimuksen huomion keskipisteessä ovat seikat, jotka jäävät virallisen historiankirjoituksen ulkopuolelle. Makinen romaanissa korostetaan historiallisesti vähäarvoisia henkilöitä ja tapahtumia, ja niillä on suuri merkitys kertojan historiantajun kehittymisessä. Tämä näkökohta on vaikuttanut tutkimuskohteiden valintaan: historiallisia henkilöitä tai romaanin esineistöä koskeva tutkimus voi olla osa yleisempää historiaa mutta myös kirjallisuudentutkimusta. Tutkimuksen pääajatuksena on, että fiktiossa olevien historiallisten faktojen tunteminen ja lähempi tarkastelu antavat tekstistä syvemmän ja täydellisemmän kuvan. Tämä kuva on olennainen lisäapu ja rikkaus tekstin tulkinnassa.

Säilytyspaikka ) Förvaringsstålle ) Where deposited

Taiteiden tutkimuksen laitos ja Helsingin yliopiston elektroninen julkaisupankki

Muita tietoja ) Övriga uppgifter ) Additional information

 

 

 


Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu