Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Yhden äänen muotokuvia

Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista

Pia Livia Hekanaho

Väitöskirja, marraskuu 2006.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos, yleinen kirjallisuustiede.

Tutkimus keskittyy queer-teoreettisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta ranskalaisen kirjailijan Marguerite Yourcenarin (1903-1987) teoksiin. Tutkimuksen pääasiallisen analyysikorpuksen muodostaa viisi Yourcenarin proosateosta. Teosluennoissa keskitytään erityisesti maskuliinisuuden, miesten välisen halun sekä seksuaalisen salaisuuden ja vihjaamisen rakenteiden analysoimiseen temaattisella ja kerronnallisella tasolla.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sukupuolen ja heteroseksuaalisesta normista "poikkeavan" seksuaalisuuden rakentumista teosten kerronnassa. Yourcenarin teosten keskushenkilönä on lähes poikkeuksetta homoseksuaalinen mies, ja teosten keskeiset emotionaaliset ja seksuaaliset suhteet ovat nimenomaan miesten välisiä. Tämä ominaispiirre on pantu merkille aiemmassa Yourcenar-tutkimuksessa mutta ohitettu yleensä vähin äänin. Tässä tutkimuksessa Yourcenarin teokset kontekstualisoidaan miesten homoseksuaalisuuden kirjallisten representaatioiden jatkumoon ja analysoidaan teoksista hahmottuvia strategioita, joilla miesten välinen halu ja rakkaus tehdään näkyväksi. Tässä keskeinen analyysiväline on seksuaalisen salaisuuden tekstuaalista ja sosiaalista dynamiikkaa kuvaava "kaapin" (engl. closet) käsite, jonka avulla tutkitaan Yourcenarin teoksista hahmottuvia seksuaalisen tiedon samanaikaisen konstruoimisen ja dekonstruoimisen rakenteita. Toinen tutkimukselle keskeinen teoreettinen käsite on naismaskuliinisuuden käsite (female masculinity). Tutkimuksessa osoitetaan, että Yourcenarin kirjallista toimintaa on perusteltua lähestyä tekstuaalisen naismaskuliinisuuden käsitteen avulla.

Tutkimus osallistuu keskusteluun psykoanalyysin ja queer-teorian suhteista. Useissa työn teosluennoista tutkitaan psykoanalyyttisen teorian ja erityisesti lacanilaisen psykoanalyysin toisin lukemisen antinormatiivista potentiaalia. Homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisesta dynamiikasta "poikkeava" halu ei tällöin hahmotu poikkeamaksi tai patologiaksi. Näin teosluennoissa painotetaan perversion käsitteen luovaa, tuottavaa potentiaalia toisin kuin tähänastisissa psykoanalyyttisissä, feminiinisen ja maternaalisen käsitteisiin keskittyvissä lukutavoissa on tehty.

Tutkimuksessa painotetaan naismaskuliinisen toimijuuden mahdollisuutta ja tarjotaan siten vaihtoehtoinen tapa tulkita heteroseksuaalisen naiseuden normeihin sopimattoman naispuolisen kirjailijan teoksia ja tekstuaalisia strategioita. Teosluentojen lähtökohtana on ajatus tekstuaalisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen ristikkäisyydestä, jonka tulkitaan luonnehtivan yhtä lailla lukijan kuin kirjailijankin asemaa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 16.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki