Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu


HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta - Fakultet - Faculty

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Laitos - Institution - Department

Kasvatustieteen laitos

Tekijä - Författare - Author

Kuntsi, Teija Maarit

Työn nimi - Arbets titel

Muslimioppilas suomalaisessa peruskoulussa
Tapaustutkimus kahden muslimitytön sopeutumisesta suomalaiseen peruskoululuokkaan

Title

A muslimpupil in the Finnish comprehensive school
A case study about an adaptation of two muslimgirls to the Finnish class

Oppiaine - Läroämne - Subject

Kasvatustiede

Työn laji - Arbets art - Level

Pro gradu -tutkielma

Aika - Datum - Month and year

Helmikuu 1999

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

93 sivua

Tiivistelmä - Referat - Abstract

Tutkielma on etnografisella tutkimusotteella toteutettu tapaustutkimus, jossa oli tutkimuskohteena yksi pääkaupunkiseudun peruskoulun neljäs luokka. Tutkimus suoritettiin kevätlukukaudella 1998. Luokalla oli 24 oppilasta, joista kaksi oli somalialaisia muslimityttöjä. Aineistonkeruumenetelmiä olivat osallistuva havainnointi, teemahaastattelut, keskustelut ja luokan oppilaiden kirjoittamat kirjoitelmat. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja ymmärtää muslimityttöjen olemassaolon vaikutusta luokan arkipäivään luokan eri osapuolien kannalta. Kiinnostuksen kohteena oli, miten opettaja ja luokan muut oppilaat suhtautuivat muslimityttöihin ja millaisia olivat muslimityttöjen omat kokemukset luokan elämästä ja miten heidän uskontonsa, islam, näkyi koulupäivän aikana.

Tutkimustuloksista: Islam näkyi koulupäivän aikana konkreettisimmin muslimityttöjen pukeutumisessa ja ruokailussa. He saivat myös islaminuskon opetusta, harjoittelivat paastoamista paastokuukauden aikana ja heillä oli lupa olla pois koulusta muslimien juhlapyhinä. Luokan muut oppilaat tiesivät, että muslimitytöillä oli eri uskonto kuin heillä, mutta he eivät uskoneet sen vaikuttavan muslimityttöjen koulupäivään kovinkaan paljon. Muslimitytöt olivat solmineet ystävyyssuhteita luokan suomalaisiin tyttöihin ja he viihtyivät hyvin heidän kanssaan. Muslimityttöjä oli kuitenkin kiusattu enemmän kuin luokan muita oppilaita, mutta kiusaaminen oli vähentynyt ajan kuluessa. Muutamilla luokan pojilla oli halveksiva tai vihamielinen suhtautuminen muslimityttöihin.

Muslimityttöjen koulunkäyntiin liittyi joitakin vaikeuksia, kuten oppimisvaikeudet muutamissa aineissa ja vaikeudet sopeutua tiettyihin koulun sääntöihin. Luokanopettaja koki yhteistyön muslimityttöjen vanhempien kanssa vaikeaksi. Näistä ongelmista huolimatta muslimitytöillä oli myönteinen suhtautuminen koulunkäyntiin. Tässä tapauksessa muslimitytöt olivat saavuttaneet integraatio -vaiheen Berryn akkulturaatio teorian mukaan. Sopeutuminen peruskoululuokkaan oli onnistunut heiltä hyvin lähinnä luokanopettajan toiminnan johdosta. He puhuivat hyvin suomen kieltä ja olivat asuneet Suomessa jo usean vuoden ajan, mikä myös helpotti sopeutumista.

Avainsanat - Nyckelord

Muslimi, islam, kulttuuri, peruskoulu, maahanmuuttajaopetus, etnografinen tutkimus, tapaustutkimus

Keywords

Muslim, islam, culture, comprehensive school, teaching of migrants, ethnographical research, case study

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional informationHELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta - Fakultet - Faculty

Science of educations faculty

Laitos - Institution - Department

Science of educations department

Tekijä - Författare - Author

Kuntsi, Teija Maarit

Title

A muslimpupil in the Finnish comprehensive school
A case study about an adaptation of two muslimgirls to the Finnish class

Oppiaine - Läroämne - Subject

Science of education

Työn laji - Arbets art - Level

Pro gradu treatise

Aika - Datum - Month and year

February 1999

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

93 pages

Tiivistelmä - Referat - Abstract

This is a case study, which has been done by ethnographical research. The subject of this research was the fourth class in one comprehensive school in the area of the capital in Finland. The fieldwork was done in the spring term in 1998. There were 24 pupils in the research class and two of them were muslimgirls from Somalia. The methods were participating observation, interviews, discussions and essays, which were written by the pupils. The purpose was to describe and understand the affectness of muslimgirls to the every day life of this class. I wanted to find out how the teacher and other pupils felt about muslimgirls and what were the experiences of the muslimgirls about their schoollife and how their religion affected to their schoolday.

The main results: Islam affected to the muslimgirls clothing and eating. They had islam lessons, they practised about fast and they were allowed to be away from school when they had religious holidays. The other pupils knew that the muslimgirls had the other religion than they had, but they didnt think that it would affect to muslimgirls schoolday. Muslimgirls had Finnish girlfriends in their class and they had a good time together. Earlier the pupils bothered muslimgirls, but not so much any more. Some boys in the class looked down on muslimgirls or they were hostile towards them.

Muslimgirls had some problems at school. They had difficulties with some subjects and they had problems to adapt some habits of the school. The teacher thought that the co-operation with the parents of the muslimgirls was difficult. Despite of these problems the muslimgirls had a positive attitude towards school. In this case the muslimgirls had reached the period of integration according the acculturation theory of Berry. They had adapted well to the class because of their teacher. They also spoke Finnish very well and they had lived in Finland many years, which also helped their adaptation.

Avainsanat - Nyckelord

Keywords

Muslim, islam, culture, comprehensive school, teaching of migrants, ethnographical research, case study

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited

The library of the science of educations department

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu