Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta - Fakultet - Faculty

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Laitos - Institution - Department

Kasvatustieteen laitos

Tekijä - Författare - Author

Parkkinen, Kimmo Petteri

Työn nimi - Arbets titel

Fyysinen väkivalta autismiluokilla

Title

Physical violence among autistic students in special education

Oppiaine - Läroämne - Subject

Kasvatustiede

Työn laji - Arbets art - Level

Pro gradu -tutkielma

Aika - Datum - Month and year

Huhtikuu 2002

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

84 sivua, 10 liitettä

 

Tiivistelmä - Referat - Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin autismiluokan oppilaiden fyysisen väkivaltakäyttäytymiseen yhteydessä olevia oppilas- ja opetusympäristötekijöitä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli kaikki Suomen autismiluokkien oppilaat ja vertailuryhminä oli EHA1- ja EHA2- luokan oppilaita. Tutkimusote oli kvantitatiivinen, tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Tutkimuskyselyyn vastasivat luokkien opettajat. Aineiston käsittelyssä pääasialliset analyysimenetelmät olivat faktori-, varianssi-, ja regressioanalyysi.

Tutkimuksen pääongelmat:

  1. Millaista on tutkituilla oppilailla esiintynyt fyysinen väkivaltakäyttäytyminen?
  2. Millaiset oppilastekijät ovat yhteydessä fyysiseen väkivaltakäyttäytymiseen?
  3. Miten luokkatoiminnot ja autismiluokan henkilökunnan toiminta ovat yhteydessä oppilaiden fyysiseen väkivaltakäyttäytymiseen?

Tutkimustulokset osoittivat, että autismiluokan oppilaiden fyysinen väkivaltakäyttäytyminen oli huomattavasti vertailuryhmien (EHA1 Ja EHA2) oppilaita runsaampaa. Autismiluokan oppilaiden yleisimpiä fyysisen väkivaltakäyttäytymisen muotoja olivat toisiin kohdistuneet lyömiset, puremiset, raapimiset tukistamiset ja tönimiset. Itseen kohdistui eniten puremista ja lyömistä.

Autistien akateemiset taidot olivat tutkimuksen mukaan selvästi heidän sosiaalisia taitojaan paremmat. Runsaimmin fyysistä väkivaltakäyttäytymistä raportoitiin olevan niillä autismiluokan oppilailla, joilla oli hyvät akateemiset, mutta heikot sosiaaliset taidot.

Väkivaltakäyttäytymistä edeltävissä tilanteissa ja toiminnoissa korostui yleisimmin yllätys-, siirtymis-, ja odottamistilanteet. Väkivaltaa edeltävät vuorovaikutustilanteet olivat pääosin henkilökunnan johtamia käskynantotilanteita. Näissä tilanteissa oppilasta ohjattiin vaatimuksilla tai kielloilla.

Fyysiseen väkivaltatilanteeseen puuttumiseen käytetyistä välittömistä interventiomenetelmistä yleisin oli fyysinen ohjaaminen. Tällä ohjausmuodoilla oli heikoin oppilaan rauhoittumista edistävä vaikutus. Parhaimmat intervention vaikutukset saatiin huomiotta jättämisellä tai huomion siirtämisellä muualle.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui pääosin Kauffmanin sosiaalis-kognitiiviseen väkivaltateoriaan ja Schoplerin autistien häiriökäyttäytymistä kuvaavaan malliin. Kokonaisotos autismiluokan oppilaista antoi hyvän kuvan koko Suomen autismiluokilla esiintyvästä fyysisen väkivallan ilmiöstä. Tutkimuksen käytäntöön sovellettavuus liittyy autistien opetuksen kehittämiseen, fyysisen väkivaltakäyttäytymisen ennaltaehkäisyn suunnittelutyössä ja opetushenkilökunnan väkivallan kohtaamisen tukemiseen.

Avainsanat - Nyckelord

Autismi, autismiopetus, erityisopetus, fyysinen väkivalta, kvantitatiivinen tutkimus, interventio

Keywords

Autism, special education, physical violence, quantitative study, intervention

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto


Takaisin nimiösivulle | E-thesiksen pääsivu