Sisällysluettelo

Lähteet

Acar, F. 1995. Women and Islam in Turkey. Teoksessa Tekeli, S. (toim.) Women in Modern Turkish Society. London: Zed Books, 46–65.

Akar, S. 21.3.2000. Islam, nainen ja huivi. Alustus naisfoorumin järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Alasuutari, P. 1993. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Allen, B. 1994. Personality theories. Boston: Allyn and Bacon.

Asumalahti, M. 1998. Lihavuus, ulkonäkö ja hoikkuusnormit. Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos. Pro gradu -tutkielma.

Atiya, N. 1982. Khul-Khaal. Viiden egyptiläisen elämäntarina. Suom. Vaikonpää, V. Helsinki: Kääntöpiiri.

Bogatyrev, P. 1971. The Functions of Folk Costumes in Moravian Slovakia. Paris: Mouton. Approaches to Semiotics 5.

Bonsdorff von, P. 1999. Ruumis, identiteetti, yksilöllisyys. Synteesi. Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakausilehti 3/1999. Ruumiin estetiikka, 13–25.

Choueiri, Y. 1990. Islamic Fundamentalism. London: Pinter. Themes in Right-Wing Ideology and Politcs.

Cooley, C.H. 1956. Human nature and Social Order. Korj. Painos. Teoksessa The Two Major Works of Charles H. Cooley. Glencoe: The Free Press.

Cloninger, S. 1998. Personality. Description, Dynamics and Development. New York: W.H. Freeman and Company.

Dahlgren, S. 1999. Islamilaisen naiskuvan monet tulkinnat. Teoksessa Airaksinen, J.& Ripatti, T. (toim.) Rotunaisia ja feminismejä. Tampere: Vastapaino, 87–110.

Damhorst, M. 1999. Teoksessa Damhorst, M., Miller, K. & Michelman, S. (toim.) The Meanings of Dress. New York: Fairchild, 1–8.

Dassetto, F. & Nonneman, G. 1996. Islam in Belgium and The Netherlands: Towards a Typology of ”Transplanted” Islam. Teoksessa Nonneman,G., Nibloch,T.& Szajakowski, B. (toim.) Muslim Communities in The New Europe. Berkshire: Ithaca, 187–239.

Davis, F. 1992. Fashion, Culture and Identity. The University of Chigago.

Dwyer, C. 1999. Veiled Meanings: Young British Muslim Women and Negotiation of Differences. Gender Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 6 (1). Academic Search Elite.

Ehrnrooth, J. 1990. Intuitio ja analyysi. Teoksessa Mäkelä, K. (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, 30–41.

Eicher, J. B., Evenson, S., L. & Lutz, H. A. 2000. The Visible Self. Global Perspectives on Dress, Culture and Society. 2.painos. New York: Fairchild.

Eicher, J. B. & Sumberg, B. 1995. World Fashion, Ethnic, and National Dress. Teoksessa Eicher, J. B. (toim.) Dress and Ethnicity. Change Across Space and Time. Oxford: Berg, 295–306.

El Kaddioui, S. 1992. Huntu, nainen ja hijãb: islamilainen hijãb seksuaalisena, yhteiskunnallisena, uskonnollisena ja poliittisena symbolina. Helsingin yliopisto. Aasian kielten ja kulttuurin laitos. Pro gradu -tutkielma.

El Kaddioui, S. 1999. Hunnutettu Gaselli. Seksuaalisuudesta islamilaisessa kulttuurissa. Teoksessa Sakaranaho, T. & Pesonen, H. 1999. (toim.) Muslimit Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino, 193–213.

El Mernissi, F. 1985. Beyond the Veil. Male – Female Dynamics in Muslim Society. Korj. painos. London: Al Saqi Books.

El Mernissi, F. 1988. Democrazy as Moral Disintegration: The Contradiction Between Religious Belief and Citizenship as a Manhifestation of the Ahistoricity of the Arab Identity. Teoksessa Toubia, N. (toim.) Women of the Arab World. The Coming Challenge. Käänt. Booth, M. Papers of the Arab Women’s Solidarity Association Confrence, 36–44. London: Zed Books.

El Saadawi, N. 1988. The Political Challenges facing Arab Women at the End of the 20th Century. Teoksessa Toubia, N. (toim.) Women of the Arab World. The Coming Challenge. Käänt. Booth, M. Papers of the Arab Women’s Solidarity Association Confrence, 8–26. London: Zed Books.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 3.painos. Tampere: Vastapaino.

Evers Rosander, E. 1991. Women In Borderland. Managing Muslim Identity where Morocco meets Spain. Doctoral Dissertation. Stockholm University. Stockholm Studies in Social Anthropology 26.

Freitas, A., Kaiser, S., Chanler, J., Hall, C., Jung-Won, K. & Hammidi, T. 1997. Appearance Management as Border Construction: Least favorite Clothing, Group Distancing, and Identity…Not. Sociological Inquiry 67 (3), 323–335.

Grossberg, L. 2000. Contexts of Cultural Studies. Teoksessa Leppänen, S. & Kuortti, J. (toim.) Inescapable Horizon. Culture and Context. Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 64, 27–49.

Gröhn, T. 1992. Fenomenograafinen tutkimusote. Teoksessa Gröhn, T. & Jussila, J. (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 123,1–32.

Göle, N. 1996. The Forbidden Modern. Civilization and Veiling. The University of Michigan. Critical Perspectives on Woman and Gender.

Forsnäs, J. 1998. Kulttuuriteoria. Tampere: Vastapaino.

Hakala, J.1997. Right to be Different? Muslim Immigrants and Multiculturalism in Western Europe. Teoksessa Linjakumpu, A. & Virtanen, K. (toim.) Under the Olive Tree: Reconsidering Mediterranean Politics and Culture. Tampere Peace Research Institute. University of Tampere. Occasional Papers no.73, 127–147.

Hall, S. 1996. Introduction: Who Needs ′Identity′. Teoksessa Hall, S. & du Gay, P. (toim.) Questions of Cultural Identity. London: SAGE, 1–17.

Hallenberg, H. 1998. Miten elää muslimina. Teoksessa Palva, H. & Perho, I. (toim.) Islamilainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 13–76.

Harré, R.1983. Personal Being. A Theory for Individual Psychology. Oxford: Blackwell.

Harré, R. 1987. The Social Construction of Selves. Teoksessa Yardley, K. & Honess, T. (toim.) Self and Identity. New York: John Wiley & Sons, 41–52.

Heikkinen, K. & Kupiainen, T. 1996. Merkilliset merkit: Esinekulttuurin semiotiikkaa. Teoksessa Kupiainen, J. & Sevänen, E. (toim.) Kulttuurintutkimus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Tietolipas 130, 249–269.

Hintikka, J. 1982. Kieli ja mieli. Katsauksia kielifilosofiaan ja merkitysten teoriaan. Helsinki: WSOY.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 1982. Teemahaastattelu. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus.

Horn, M. & Gurel, L. 1981. The Second Skin. An Interdisciplinary Study of Clothing. Boston: Houghton Miffin.

Islam–uskomme. 1993. Suom. Translation Team. Helsinki: Suomen Islamilainen yhdyskunta.

Jansson, T. 1963. Muumipapan urotyöt. Suom. Järvinen, L. Helsinki: WSOY.

Jussila, J., Montonen, K. & Nurmi, K. 1989. Systemaattinen analyysi kasvatustieteiden tutkimusmenetelmänä. Teoksessa Gröhn, T. & Jussila, J. (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 123, 157–208.

Kaiser, S. 1997. The Social Psychology of Clothing : Symbolic Appearances in Context. 2.painos. New York: Fairchild.

Kasurinen, J. 2001. Hunnuttautuminen–pakko, mahdollisuus vai valinta. Somalialaisten naisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Kenneth, F. 1994. World Dress. London: Reed International Books.

Kingma, L. 1992. Nainen Islamissa. Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.) Ajankohtainen Islam. Jyväskylä: Gummerus, 42–48.

Kivimäki, S. 2000. Aikuisen naisen vaatekaappi. Teoksessa Koskennurmi-Sivonen, R. & Raunio, A-M. (toim.) Vaatekirja. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen julkaisuja 8, 249–267.

Klemola, T. 1998 a. Liikunta tienä kohti varsinaista itseä. Teoksessa Ruumis liikkuu – liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta 66, 17–117 .

Klemola, T. 1998 b. Kalliokiipeilyn fenomenologiaa. Teoksessa Ruumis liikkuu – liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta 66, 163–170.

Koskennurmi-Sivonen, R. 1998. Creating a Unique Dress: A Study of Riitta Immonen´s Creations in the Finnish Fashion House Tradition. Helsinki: Akatiimi.

Koraani 1995. Suom. J. Hämeen-Anttila. Jyväskylä: Gummerus.

Laulumaa, M. 1997. Suomalaisen naisen kääntyminen islaminuskoon. Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos. Pro Gradu -tutkielma.

Lehtovaara, M. 1994. Fenomenologinen näkökulma ihmisen tutkimisen metodologiaan. Teoksessa Varto, J. (toim.) Kohti elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimista. Suomen fenomenologinen instituutti, 3–32.

Lempiäinen, K. 2000. Being Finnish as a Context for Gender. A Case Study on Sociological Texts. Teoksessa Leppänen, S. & Kuortti, J. (toim.) Inescapable Horizon. Culture and Context. Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 64, 87–111.

Le Vine, R. 1984. Properties of Culture: An Ethnographic View. Teoksessa Shweder, R. & LeVine, R. (toim.) Culture Theory. Essays on Mind, Self, and Emotion. Cambridge University Press, 67–87.

Lindqvist, M. 1997. Pieni kirja ihmisestä. Helsinki: Kirjapaja.

Mallouhi, C. 1994. Mini-Skirts, Mothers and Muslims: Modelling Spiritual Values in Muslim Culture. Carlisle: Spear Publications.

Manninen, M. 2000. Sharia koostuu perimätiedosta ja tuomarin sovelluksista. Helsingin Sanomat 12.2.2000, C 2.

Mc Guire, M. 1992. Religion: The Social Context. 3.painos. Belmont: Wadsworth.

Merleau-Ponty, M. 1962. Phenomenology of Perception. Käänt. Smith, C. London: Routledge & Kegan Paul.

Michelman, S. 1998. Breaking Habits: Fashion and Identity of Women Religious. Fashion Theory. The Journal of Dress, Body and Culture. 2 (2) June 1998, 165–192.

Miller, K. & Michelman, S. 1999. Dress and World Religions. Teoksessa Damhorst, M., Miller, K. & Michelman, S. (toim.) The Meanings of Dress. New York: Fairchild, 455–461.

Mustanoja, U. 1983. Naisen asemasta islamilaisessa kulttuurissa. Teoksessa Naiset ja kehitys. Artikkeleita naisten asemasta kehitysmaissa. Lehto, M. & Kiljunen, M-L. (toim.) Helsinki: Gaudeamus, 141–157.

Palonen, T. 1999. Suomalaisten musliminaisten pukeutuminen. Teoksessa Sakaranaho, T. & Pesonen, H. (toim.) Muslimit Suomessa. Helsinki :Yliopistopaino, 179–192.

Peltonen, M. 1998. Omakuvamme murroskohdat. Maisema ja kieli suomalaisuuskäsitysten perusaineksina. Teoksessa Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Alasuutari, P. & Ruuska, P. (toim.) Tampere: Vastapaino, 20–34.

Pentikäinen, M., Holm, F. Jaakkola, M. & Yli-Vakkuri, S. 1997. Suomalainen maasta ja maahanmuutto. Teoksessa Pentikäinen, J. & Hiltunen, M. Suomen kulttuurivähemmistöt. Suomen Unesco -toimikunnan julkaisuja 72, 195–243.

Perho, I. 1998a. Mamelukit, osmanit, mogulit ja safavidit. Teoksessa Palva, H. & Perho, I. (toim.) Islamilainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 128–166.

Perho, I. 1998b. Oppisuuntia. Teoksessa Palva, H. & Perho, I. (toim.) Islamilainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 123–126.

Perttula, J. 1995. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. Suomen fenomenologinen instituutti.

Polso, L. 1996. Kietoutuneen laihduttajan ura. Ylipaino haasteena naisen elämässä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 4/1996.

Rauhala, L. 1976. Filosofinen orientoituminen psykosomatiikan ongelmaan. Helsinki: Yliopiston monistepalvelu.

Rauhala, L. 1991. Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino.

Raunio, A-M. 1996. Favorite Clothes – A Look at Individuals’ Experience of Clothing. Teoksessa Suojanen, U. (toim.) Clothing and Its Social, Psychological, Cultural and Enviromental Aspects. Proceeding of a Symposium of Textiles, Clothing and Craft design, Helsinki may 18–20, 1995. Department of Teacher education. University of Helsinki. Research Report 161, 179–194.

Ribeiro, A. 1986. Dress and Morality. London: Batsford.

Rissanen, S. 1992. Hurskaan ihmisen elämä. Teoksessa Kyyhkynen, M. (toim.) Ajankohtainen Islam. Jyväskylä: Gummerus, 103–109.

Roach-Higgins, M. & Eicher, J. 1995. Dress and Identity. Teoksessa Roach-Higgins, M., Eicher, J. & Johnson, K. (toim.) Dress and Identity. New York: Fairchild, 7–18.

Rönnholm, R. 1999. Identiteetin lähteillä. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C osa 152.

Saarinen, E. 1986. Fenomenologia ja eksistentialismi. Teoksessa Niiniluoto, I. & Saarinen, E. (toim.) Vuosisatamme filosofia, 112–142.Helsinki: WSOY.

Sakaranaho, T. 1998. The Complex Other. A Rhetorical Approach to Women, Islam and Ideologies in Turkey. Helsingin yliopisto. Uskontotiede 3.

Sakaranaho, T. 1999. Hunturetoriikkaa. Huivikiistan tulkintoja turkkilaisessa naistutkimuksessa. Teoksessa Hovi, T., Nenola, A., Sakaranaho, T. & Vuola, E. (toim.) Uskonto ja sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 296–318.

Sakaranaho, T. & Pesonen, H. 1999. Muslimit monikulttuurisessa Suomessa. Teoksessa Sakaranaho, T. & Pesonen, H. (toim.) Muslimit Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino, 8–22.

Schultz, D. 1981. Theories of personality. 2. painos. California: Brooks/Cole.

Sciolino, E. 1999. The Chanel Under the Chador. Teoksessa Damhorst, M., Miller, K. & Michelman, S. (toim.) The Meanings of Dress. New York: Fairchild, 462–468.

Sihvo, J. 1982. Uskonnollisuus ja kirkollisuus. Teoksessa Askola, I., Lampinen, T. & Lempiäinen, P. (toim.) Kirkkososiologia. Saarijärvi: Kirjapaja.

Smith, J. 1987. Islam. Teoksessa Sharma, A. (toim.) Women in World Religions. State University of New York, 235–250.

Snyder, C. & Fromkin, H. 1980. Uniqueness: The Human Pursuit of Difference. New York: Plenum Press.

Spiegelberg, H. 1975. Doing Phenomenology. Essays On and In Phenomenology. The Hague: Martinus Nijhoff. Phaenomenologica 63.

Strauss, C. 1992. Models and Motives. Teoksessa Human Motives and Cultural Models. D´

Andrade & Strauss, C. (toim.) Cambridge University Press 1–20.

Tilastokeskus 1998 henkilötilastot. Teoksessa Suomen Tilastollinen vuosikirja 1999. Helsinki: Tilastokeskus, 93.

Tiilikainen, M. 1999a. Islam, pakolaisuus ja somalikulttuuri. Teoksessa Sakaranaho, T. & Pesonen, H. (toim.) Muslimit Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino, 59–75.

Tiilikainen, M. 1999b. Äidin huolet, arjen kivut. Kärsimys, oireet ja strategiat Suomessa asuvien Somalinaisten arjessa. Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos. Lisensiaatin tutkielma.

Tolonen, K. 1992. Minuus, minuuden rajat ja yksinäisyyden käsite. Rom Harrén teoriaan pohjautuva tarkastelu. Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos. Lisensiaatintyö.

Turner, B. 1991. Recent Developments in the Theory of the Body. Teoksessa Featherstone, M., Hepworth, M. & Turner, B. (toim.) The Body. The Social Process and Cultural Theory. London: SAGE.

Uotila, M. 1995. Pukeutumisen kuvaus. Kuvia kulttuurin merkeistä. Helsinki: Yliopistopaino.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Hygieia. Helsinki: Kirjayhtymä.

Virta, E. 1987. Psykologiska perpektiv på tvåspråkighet. Teoksessa Gunnarson, B-L. , Liberg, C. & Nesser, A. (toim.) Barns tvåspråkighet. Rapport frän ASLA:s höstsymposium, Uppsala, 6–7 November 1987. Uppsala: Sveska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 198–218.

Virta, E. 1994. Tvåspråkighet, tänkande och identitet. Studier av finska barn i Sverige. Del 1. Sammanfattning. Stockholms universitet. Psykologiska institutionen.

Vuorinen, R. 1990. Persoonallisuus ja minuus. Helsinki: WSOY.

Weeks, J. 1990. The Value of Difference. Teoksessa Identity. Community, Culture, Difference. Rutherford, J. (toim.) London: Lawrence & Wishart, 88–100.

Weinreich, P. 1989. Variations in Ethnic Identity: Identity Structure Analysis. Teoksessa New Identities in Europe. Immigrant Ancestry and the Ethnic Identity of Youth. Liebkind, K. (toim.) Aldershot: Gover, 41–76.

Wickman, J. 1991. Kläderna gör kvinnan –Reflektioner kring kläder, maskerad och könsidentitet. Teoksessa Suolinna, K., Ettore, E.& Lahelma, E. (toim.) Society, Body and Well-Being. Essays in Honour of Elianne Riska, 207–224. Åbo akademi.

Wilson, E. 1985. Adorned in Dreams. Fashion and Modernity. London: Virago Press.

Öhrnberg, K. 1998. Kamelin kesyttämisestä Bagdadin tuhoon 1258. Teoksessa Palva, H. & Perho, I. (toim.) Islamilainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 83–127.

Liite 1 Haastattelurunko

TAUSTA

Ikä, siviilisääty/perhetilanne, kauan ollut Suomessa/kauan ollut muslimi, mistä maasta, mihin muslimiryhmään kuuluu, mitä tekee/mitä on tehnyt aiemmin, ovatko vanhemmat muslimeita, onko aviomies muslimi

KYSYMYKSIÄ

Pukeutumisen toteuttaminen (millaista on tai pitäisi olla)

1. Mistä musliminaisen puku muodostuu?

2. Miten kuvailisit pukeutumista kotona ja kodin ulkopuolella? Talvella, kesällä?

Musliminainen: oman itsensä määrittely

3. Miten kuvailisit musliminaista? Kuka ja millainen hän on?

4. Miten pukeutuminen liittyy uskonnon harjoittamiseen?

5. Mitä kaikkea kuuluu omaan uskonnon harjoittamiseenne?

6. Millä tavalla ulkonainen olemus liittyy sisäiseen olemukseen?

Islamin antamat pukeutumissäännöt

7. Millaisia sääntöjä pukeutumisesta on annettu?

8. Kuka on antanut nämä säännöt?

9. Miten nämä säännöt toteutuvat omassa pukeutumisessasi?

Yhteisön vaikutus

10. Miten osallistut muslimiyhteisösi toimintaan? Miten se vaikuttaa omaan pukeutumiseesi?

11. Millaista pukeutumista muslimiyhteisö arvostaa? Miksi?

12. Millä tavalla pukeutuminen on yhteisöllinen asia?

13. Millaisia erilaisia näkemyksiä yhteisössä on pukeutumisesta?

14. Millaisia keskusteluja pukeutumisesta käydään yhteisön jäsenten kesken?

15. Miten yhteisö toimii jos joku ei noudata pukeutumisessa yleisesti hyväksyttyä linjaa?

16. Miten koet yhteisön suhtautuvan omaan pukeutumiseesi? Miten se vaikuttaa omaan pukeutumiseesi?

Omat pukeutumisvalinnat

17. Mitä pidät tärkeänä omassa pukeutumisessasi? Miksi?

18. Mistä hankit vaatteesi?

19. Millä perusteilla valitset omat vaatteesi?

20. Mitä kaikkea voit itse valita pukeutumisen suhteen?

21. Missä vaatteissa viihdyt ja tunnet olosi mukavaksi? Miksi?

22. Millaisista yksityiskohdista pidät vaatteissa/pukeutumisessa?

23. Miten suhtaudut hiusten laittamiseen?

24. Miten suhtaudut meikkaamiseen?

25. Miten suhtaudut korujen käyttämiseen?

Pukeutumisprosessi

26. Kun pukeudut, niin millainen tapahtuma se on? Mitä siihen kuuluu?

27. Millainen merkitys peilillä on pukeutumisessasi?

Yksilöllisyys verrattuina muihin

28. Miten pukeutumisesi eroaa muista musliminaisista? Länsimaisista naisista?

29. Millä tavalla haluat erottua pukeutumisellasi muista musliminaisista? Miksi?

30. Missä tilanteissa haluat erottua pukeutumisellasi muista musliminaisista? Entä samaistua?

Pukeutumiseen liittyvä kokemus

31. Miten koet oman pukeutumisesi? Yksilöllisyys ja sen merkitys?

32. Mitä koet saaneesi pukeutumisesi kautta?

33. Mistä koet, että olet joutunut luopumaan pukeutuessasi musliminaisten tavoin?

34. Mitä pukeutuminen sinulle merkitsee?

35. Mitä muutos länsimaisesta pukeutumisesta musliminaisen pukeutumiseen on merkinnyt?

36. Mitä haluat viestittää omalla pukeutumisellasi?

Elämänhistorian vaikutus

37. Miten pukeuduit lapsena? Ennen kuin palasit islamiin?

38. Mitä ajattelet aikaisemmasta pukeutumisestasi? Mitä jäit kaipaamaan siitä?

39. Millä tavalla lähipiirisi suhtautui kun aloit pukeutua islamilaisittain? Miten se vaikutti sinuun?

40. Missä iässä aloit pukeutua kuin nainen? Miten se pukeutuminen erosi lapsuuden pukeutumisesta?

41. Miten avioliitto on vaikuttanut pukeutumiseesi?

42. Miten miehesi suhtautuu pukeutumiseesi? Miten se vaikuttaa pukeutumiseesi?

43. Miten muutto Suomeen on vaikuttanut pukeutumiseesi?

44. Miten pukeutumisesi on muuttunut vuosien kuluessa?

Ympäristön vaikutus pukeutumiseen

45. Millaisia havaintoja sinulla on muotivirtauksista musliminaisten pukeutumisessa? Mitä ajattelet niistä? Miten ne ovat vaikuttaneet pukeutumiseesi?

46. Millaisia ajatuksia tiedotusvälineiden näyttämät kuvat musliminaisten pukeutumisesta ovat sinussa herättäneet?

47. Miten suomalaiset suhtautuvat pukeutumiseesi? Miten se vaikuttaa pukeutumiseesi?

Näkemys yksilöllisyydestä

48. Mitä mieltä olet väitteestä Jokainen musliminainen pukeutuu samalla tavalla?

49. Millä tavalla pukeutuminen on osa sinua?