Sisällysluettelo Seuraava luku

9 YKSILÖLLISYYDEN MUODOSTUMINEN JA ILMENEMINEN

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut ymmärtää paremmin yksilöllisyyttä musliminaisten pukeutumisessa. Olen etsinyt vastausta siihen, mistä muodostuu yksilöllisyys musliminaisten pukeutumisessa. Toisena tavoitteenani on ollut selvittää, miten yksilöllisyys ilmenee musliminaisten pukeutumisessa. Kokoan tähän lukuun näihin kysymyksiin saamiani keskeisimpiä vastauksia. Toisin sanoen maalaan tässä kuvaa siitä ymmärtämyksestä, joka minulle on yksilöllisyydestä muodostunut tämän tutkimuksen puitteissa.

Yksilöllisyys on prosessi

Edellisessä luvussa kuvasin sitä, miten erilaisia pukeutujia haastattelemani naiset ovat. Toiset naisista peittävät julkisuudessa itsensä käsiä ja kasvoja lukuun ottamatta. Toiset eivät peitä päätään julkisuudessa ja käyttävät housuja hameiden sijasta. Yksi pukeutuu jopa tiukkoihin tai paljastaviin vaatteisiin. Samaan aikaan esimerkiksi käsien ja kasvojen kauneuden paljastavien musliminaisten joukossa pukeutumisessa on yksilöllisiä eroja. Tämä yksilöllisyys näyttäytyy naisten todellisuudessa erilaisina vaatekappaleina, valintoina, yhdistelminä, yksityiskohtina ja väreinä. Se ilmenee erilaisina huivinsitomistapoina, koruina, kampauksina, malleina ja materiaaleina. Nämä havaittavat suuret tai pienet erot ovat osa yksilöllisyyttä, jota tämän tutkimuksen perusteella voi pitää seurauksena prosessista. Jos yksilöllisyydeksi tulkitaan vain prosessin seuraukset, jäädään mielestäni kovin pinnalliselle tasolle.

Musliminaisten pukeutumista koskevat tutkimukset ja kirjallisuus vahvistavat tulkintaa musliminaisista yksilöllisinä pukeutujina. Monissa yhteyksissä kuvataan eri maiden ja yksilöiden vaihtelevia pukeutumiskäytäntöjä, pukeutumiseen liittyviä käsityksiä ja tekijöitä. (Kenneth 1994, Dwyer 1999, Palonen 1999, Sciolino 1999) Yhdessäkään tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetä perusteellisesti, mistä yksilöllisyys syntyy, vaan käsitellään vain osaa prosessiin vaikuttavista tekijöistä. Yksilöllisessä pukeutumisessa on kuitenkin kyse syvällisemmästä asiasta kuin uskonnon tulkinnasta ja käytännöistä tai siitä, mitä voidaan silmillä havaita.

Ymmärrän pukeutumiseen liittyvässä yksilöllisyydessä olevan pohjimmiltaan kyse prosessista, jota ei voi irrottaa yksilön muusta elämästä. Yksilöllisyydessä on siten kyse moniulotteisesta ilmiöstä, josta ei voi irrottaa mitään, mikä vaikuttaa yksilön elämään. Mielestäni von Bonsdorff (1999, 23) kuvaa osuvasti yksilöllisyyttä osoituksena siitä, miten kuulumme maailmaan. Pukeutumisen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yksilön pukeutuminen ilmentää sitä, millainen menneisyys yksilöllä on ollut ja mitä hänen elämässään tällä hetkellä tapahtuu. Pukeutumisessa paljastuu aina jotain siitä, minkä kulttuurin tai kulttuurien alaisena yksilö elää. Pukeutuminen kertoo myös siitä, keiden kanssa olemme eläneet ja kasvaneet. Esimerkiksi Jasminin pukeutumisessa näkyvät kuuluminen somalialaisten musliminaisen joukkoon. Hänen pukeutumiseensa kietoutuu äidin ja opiskelijan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Menneisyys vaikuttaa hänen pukeutumiseensa opittuina asioina kuten korujen käytön runsautena ja valinnan tekemisessä oman maun mukaan.

Musliminaisen kohdalla pukeutumisessa voisi sanoa olevan pitkälti kyse siitä, miten ja millaiseen islamilaiseen kulttuuriin, elämäntapaan ja maailmankatsomukseen hän kuuluu. Musliminnaisen pukeutumisessa ilmenee se, miten hän haluaa miellyttää Jumalaa ja millainen hän haluaa musliminaisena olla. Musliminaisen pukeutumisessa ilmenee jotain siitä, millaisessa ympäristössä hän on kasvanut muslimiksi, missä hän tällä hetkellä elää ja mitä hänen elämässään on tapahtunut. Yksilöllisyydessä on kyse musliminaisen kohdalla kaiken edellä mainitun yhdistymisestä. Tämä yksilöllisyys vaikuttaa siihen, miten toteuttaa pukeutumisessa omaan persoonallisuuttaan ja identiteettiään kussakin tilanteessa omaa minuuden kokemustaan vastaavalla tavalla.

Haastatteluita tehdessäni ymmärsin, että minun olisi ollut mahdotonta vain tarkkailemalla musliminaisia tietää, miten erilaiset tekijät vaikuttavat pukeutumiseen. Kuuntelemalla naisten kuvauksia omista elämänhistorioistaan ja itsestään pukeutumisen yhteydessä ymmärsin, miksi naiset yksilöinä pukeutuvat niin kuin pukeutuvat. Oivallukseni oli, että yksilöllisyyttä pukeutumisesta on vaikea ymmärtää irrallaan yksilön historiasta ja hänen persoonastaan. Eicher, Evenson ja Lutz (2000, 339) vahvistavat tätä johtopäätöstä toteamalla, että yksilöllisyyden pukeutumisessa huomaavat parhaiten ne, jotka tuntevat yksilön. Vain se, joka tuntee yksilön, ymmärtää miksi tälle yksilölle sopivat juuri hänen valitsemansa vaatteet.

Olen havainnollistanut yksilöllisyyden muodostumista ja ilmenemistä kuviossa kolme. Prosessissa yksilöön vaikuttavia tekijöitä ovat sekä menneisyydestä nousevat että tällä hetkellä elämään vaikuttavat asiat kuten perimä, olosuhteet, kulttuuri, suhde jumalaan ja toisiin ihmisiin, kokemukset ja tapahtumat. Näitä yksilö arvottaa ja tulkitsee. Nämä tekijät vaikuttavat yksilön valintoihin vaatteita kokeiltaessa ja valitessa. Prosessiin vaikuttaa siis jo alusta pitäen se Uotilan (1995, 35) esille nostama asia, että pukeutumisessaan ihminen on sidoksissa ympäristöihinsä, elämäntilanteisiinsa ja olosuhteisiinsa.

[Kuvio]

KUVIO 3. Yksilöllisyyden muodostumisen ja välittymisen prosessi pukeutumisessa

Mikä prosessissa on keskeistä?

Aineistoa tutkiessani yllätyin siitä, kuinka suuri merkitys positiivisella minuuden kokemuksella on pukeutumisessa. Myönteinen minuuden kokemus tarkoitti musliminaisille intuitiivista oman itsensä tunnistamista, tyytyväisyyttä peilin heijastamaan kuvaan ja hyvän olon tunnetta. Peili toimii apuna vaatteita sovitettaessa, koska sen heijastama kuva tarjoaa tilaisuuden arvioida sitä, millaisen vaikutelman antaa itsestään muille. Yksilölle pukeutumisen luoma vaikutelma on tärkeä vaatteiden valintaperuste, koska yksilö on kiinnostunut siitä, mitä toiset hänestä ajattelevat (von Bonsdorff 1999).

Tietysti voidaan kieltää yksilöllisyyden olemassaolo, koska yksilö ei sidonnaisuuksiensa vuoksi voi valita vapaasti pukeutumistaan. Oma näkökulmani kuitenkin viittaa siihen, että yksilöllisyys syntyy juuri siitä, että ainutkertaisen yksilön elämään vaikuttaa ainutkertainen tapa kuulua maailmaan. Kenelläkään toisella ihmisellä ei ole samanlaista elämänhistoriaa ja ihmissuhdeverkkoa tai samanlaisia muistoja. Jokainen yksilö kutoo elämänsä langat sillä pääomalla, mitä hän on saanut historiansa kautta.

Yksilöllisyyden kannalta keskeiseksi näyttää musliminaisten pukeutumisessa nousevan minuuden kokemus. Mielestäni tulos on lähellä Uotilan (1995) pukeutumiskuvauksen keskeistä aineista. Uotila kuvaa pukeutumisen alkuvoiman lähtevän liikkeelle ihmisen sisimmästä, hänen olemassaolonsa ytimestä (Mt. 37). Tämän tutkimuksen perusteella musliminaisten pukeutumisen alkuvoimaksi ja olemassaolon ytimeksi voi kutsua yksittäisen naisen pyrkimystä saavuttaa myönteinen kokemus minuudesta. Uotilan (1995, 81) mukaan pukeutumisen laadun mittarina on itseyden tunnistus. Aineisto osoittaa, että myös musliminaisten pukeutumisessa saavutettu myönteinen kokemus minuudesta on osoitus yksilöllisyyden olemassaolosta.

Yksilöllisen pukeutumisen prosessissa myönteinen minuuden kokemus on keskeinen tekijä pukeutumisvalinnoissa. Naiset pyrkivät pukeutumaan mahdollisimman pitkälle omaa minuuttaan vastaavasti ja välttämään sellaista pukeutumista, joka ei tunnu omaan minuuteen sopivan. Minuuden kokemisen ei voi kuitenkaan sanoa toteutuvan sataprosenttisesti, koska naiset kohtaavat monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia, uskonnollisia, kulttuurisia ja elämänhistoriallisia rajoitteita. Tässä musliminaisten tilanne ei poikkea kenenkään muun ihmisen pukeutumisesta. Jokaisen ihmisen pukeutumisessa on rajoituksia (1997, 478). Rajoituksetkin kuitenkin omalla tavallaan synnyttävät yksilöllisyyttä. Yksilöllisyyttä musliminaisten pukeutumiseen synnyttää se, millaisia rajoituksia kukin nainen kohtaa ja millä tavalla hän suhtautuu näihin rajoituksiin.

Prosessissa on keskeistä myös se, että se uusintaa itsensä. Yksilöllisyys ei ole valmis, vaan se syntyy prosessin kautta aina uudelleen ja uudelleen. Tämä johtuu siitä, että yksilön elämässä ja ympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat pukeutumiseen. Toiseksi yksilö saa palautetta pukeutumisestaan toisilta ihmisiltä. Palautteesta yksilö voi miettiä, miten se vastaa sitä, millainen hän on tai haluaa olla.

Prosessin tulos

Haastattelemieni musliminaisten suhtautuminen omaan pukeutumiseensa oli hyvin myönteistä. Jokainen heistä koki pukeutuvansa pääosin haluamallaan tavalla, vaikka kukaan heistä ei voi aina pukeutua niin kuin toivoisi. Yksilöllisyyden esteet eivät kuitenkaan tuntuneet syntyvän niinkään uskonnosta, vaan toisten ihmisten uskontoon liittyvistä näkemyksistä ja omasta elämäntilanteesta sekä elämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen naisista toimii pukeutumisessa myös päämäärätietoisesti. Eri tilanteisiin pukeudutaan niiden edellyttämällä tavalla mutta oma minuus huomioon ottaen. Esimerkiksi Waris muuttaa pukeutumistyyliään tiukoista housuista pitkään hameeseen tavatessaan uskonnollisempia musliminaisia, koska hän haluaa välttää turhia riitoja.

Jokainen haastattelemani naisen kokemus oli myös se, että hän pukeutuu omaa arvomaailmaansa ja identiteettiään vastaavasti. Jokainen tämän tutkimuksen nainen kokee siis voivansa pukeutua siten, minkä kokee oikeaksi ja merkitykselliseksi. Tätä voisi Uotilaa soveltaen (1995, 23) pitää myös merkkinä yksilöllisyyden kokemisesta ja toteutumisesta. Naiset voivat siis luoda itselleen merkityksellisiä pukeutumiskuvia. Tätä tietysti voidaan kritisoida siten, että naiset on alistettu omaksumaan tietyt arvot ja asenteet. Tämä tutkimus luo kuitenkin kuvan itsenäisistä naisista, jotka pukeutuvat juuri niin kuin he itse haluavat. Ramla ja Ayan alkoivat käyttää huivia miehensä varoituksista ja vastustelusta huolimatta. Nadja ja Waris kulkevat paljain päin, vaikka he saavatkin kuulla siitä. Tämä kertoo siitä, että isot muutokset pukeutumisessa, kuten hunnuttautuminen, tapahtuvat hitaammin ja syvällisten prosessien kautta, eivätkä jonkun ihmisen käskystä. Uuden pukeutumisen täytyy tulla henkilökohtaisella tasolla merkitykselliseksi, ennen kuin yksilö ryhtyy sitä toteuttamaan.

Tässä yhteydessä olisi mahdotonta lähteä kuvaamaan kaikkia niitä tapoja, joilla yksilöllisyys ilmenee, koska se on kuin ehtymätön astia. Tehdäkseni oikeutusta naisten yksilöllisyydelle, minun tulisi kuvata jokaista naista omana tarinanaan, jossa olisi kuvattu tämän ihmisen pukeutumisen lisäksi hänen historiansa ja olemuksensa. Olen pyrkinyt luvun 8 kuvauksissa luomaan väläyksen siitä, miten yksilöllisyys ilmenee.

Valitsin tämän työn otsikoksi Maryamin kiteytyksen yksilöllisyydestä: Ei oo kahta samanlaista siskoo. Tämä Maryamin lausahdus kertoo tiivistetysti yksilöllisyyden ilmenemisen todellisuudesta. Haastattelemani naiset pyrkivät pukeutumaan omaa minuuttaan vastaavasti. Jokaisen naisen pukeutumisprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät olivat erilaisia. Samoin jokaisen kokemus itselle musliminaisena sopivasta pukeutumisesta oli erilainen. Pukeutumisessa prosessien, lähtökohtien, minuuden kokemisen erilaisuuden seurauksesta syntyi yksilöllinen pukeutuminen. Annan tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten tämä yksilöllisyys käytännössä ilmenee.

Fatima pukeutuu myös naisten seurassa peittävästi. Nadja rakastaa merkkivaatteita, hajuvesiä ja koruja. Maryamin tumman ja peittävän vaatetuksen alta voi löytyä värikkäämpi kerros. Ramla rakastaa tiettyä sinistä huiveissa ja osoittaa huivin pidolla sitoutumista islamiin. Ayan pitää rennoista vaatteista ja pelkistetyistä huiveista. Waris pukeutuu tiukkoihin ja omia ominaisuuksiaan korostaviin vaatteisiin. Jasminin hunnun alla voi olla monin eri värein värjätyt hiukset. Zahra pitää värikkäistä ja kukallista, mutta islamin mukaisista vaatteista.

Käytännön tasolla yksilöllisyyden ilmenemisen pukeutumisessa voi ryhmitellä seuraavasti:

Mitä peitetään

Mitkä ruumiinosat näkyvät

Miten peitetään

Materiaalien paksuus, läpikuultavuus

Millä peitetään

Vaatekappaleet

Yhdistely

Värit, materiaalit, vaatekappaleet, kuosit, korut, meikit, kengät jne.

Hiustyyli

Arkena, juhlissa

Vaatteiden tyyli

Maku

Sijoittaminen

Aika, raha, vaiva

Hankinta

Motiivit, paikat, tavat

Vaihtelu

Kuinka usein, vaatevaraston koko

Koristautuminen

Korut, kuvioinnit, värjäykset, meikkaaminen

Huolittelu

Rento, siisti, viimeisen päälle

Eri tilanteet

Toisten odotuksiin vastaaminen

Erottautuminen

Samastuminen

Toisilta saatu palaute ja suhteet toisiin ihmisiin

Motiivit

Kannanotto, ominaisuuksien korostaminen, kauneus, turvallisuus

Haastattelemani naiset erosivat toisistaan pukeutumisessa monissa suhteissa. Niilläkin naisilla, joilla oli jotain yhteneväisiä linjoja, oli kuitenkin eroavaisuuksia. Yksilöllisyys muodostui pukeutumiseen siitä kautta, kuinka tärkeänä pukeutumista pidettiin, mitä asioita pukeutumisessa pidettiin tavoiteltavina ja millainen maku kullakin naisella oli. Nämä tekijät näyttivät puolestaan olevan sidoksissa toisilta ihmisiltä saatuihin esimerkkeihin ja sisäistettyihin arvoihin. Nämä seikat vaikuttivat siihen, kuinka peittävästi naiset pukeutuvat eri tilanteissa, millaisiin vaatekappaleisiin naiset pukeutuvat, miten he laittavat hiuksensa ja meikkaavat. Yksilöllisyys ilmeni pukeutumisen lähtökohdissa, se ilmeni erilaisina puettavina vartaloina ja näkemyksinä pukea tuo vartalo. Yksilöllisyys ilmeni myös olosuhteissa, millaisia mahdollisuuksia ja resursseja kullakin oli pukeutumiseen.

Yksilöllisyyden ilmenemistä voisi verrata tauluun, jossa jokainen veto on tärkeä. Jos maalari tahtoo poistaa taulusta jotain, niin siitäkin jää jälkensä. Taulun maalaajalla on maalauksessa myös tavoite ja kohderyhmä, jolle hän aikoo työnsä esittää. Maalaajan taulua voi olla vaikea ymmärtää, jos ei tiedä, miksi hän maalaa sen ja millaisissa olosuhteissa. Maalari maalaa taulun jälkeen uuden taulun. Uuden taulun kohdalla häneen kuitenkin vaikuttavat kaikki ne taulut, joita hän on aiemmin luonut. Taulu kuvaa elämän ja yksilön ihmeellisyyttä. Maalari ei pysty luomaan kahta täysin identtistä teosta, vaikka haluaisikin.

Yksilöllisyyden ilmenemistä voisi lähestyä myös soveltaen Hintikan (1982, 89) ajatusta maailmanviivasta. Maailmanviivassa on kyse viivasta, joka yhdistää yksilön kaikki eri manifestaatiot eri maailmoissa. Pukeutumisen yksilöllisyyteen sovellettuna tämä voisi merkitä sitä, että yksilöllisyys pukeutumisessa muodostuu siitä viivasta, joka yhdistää kaikki yksilön sisäistä todellisuutta konkretisoivat pukeutumisvalinnat eri elämäntilanteissa. Näin ollen yksilöllisyyden ilmeneminen on esittämäni kuvion tapaan jatkuva prosessi, jossa yksilöllisyys on tulemisen tilassa. Yksilöllisyys saa koko ajan uusia rakennusaineksia ihmisen elämän virrasta eläessään vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, kulttuuriin ja ympäristöön.