Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Esimiestaitojen tärkeys, hallinta ja kehitystarpeet

Tommi Karjalainen

Pro gradu, maaliskuu 2005.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos.

Tutkimuksessa tarkasteltiin esimiestaitoja kuntaorganisaatiossa. Tarkastelussa tuotiin esille esimiesten käsityksiä työssään vaadittavista taidoista. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa nykyhetken ja tulevaisuuden tärkeimpiä esimiestaitoja sekä vahvan osaamisen alueita. Tutkimuksessa selvitettiin myös esimiestaitojen tärkeyden muuttumista ja kehitystarpeita. Lisäksi tarkasteltiin taustamuuttujien vaikutusta esimiestaitojen arviointiin.

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella 324 Kotkan kaupungin esimieheltä. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin faktorianalyysia sekä tulosten kuvaamisessa keskiarvoja ja keskihajontoja.

Tutkimustulosten perusteella tärkeimmät esimiestaidot nykyhetkellä ja tulevaisuudessa liittyvät www-osaamiseen, oman työn hallintaan, ongelmanratkaisutaitoihin sekä henkilöstöjohtamistaitoihin. Esimiehet arvioivat esimiestaitojen tärkeyden kasvavan tulevaisuudessa. Kasvu korostuu erityisesti ohjelmien käyttötaidossa, kielitaidossa, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa sekä talousjohtamisessa. Arvioitavina olevista taidoista esimiehet kokivat hallitsevansa parhaiten www-osaamisen. Esimiehet arvioivat myös hallitsevansa hyvin työntekijöiden osaamistasojen hallintaan ja esimiesten verkostoitumiseen liittyviä taitoja.

Tutkimustuloksista havaittiin esimiestaidoissa olevan merkittäviä kehitystarpeita. Suurimmat kehitystarpeet ilmenivät ohjelmien käyttötaitoon, työn hallintaan, henkilöstöjohtamiseen ja ongelmanratkaisutaitoihin liittyvissä taidoissa. Huomattavaa on, että kehitystarpeet ilmenivät ohjelmien käyttötaitoa lukuun ottamatta tärkeimmiksi arvioiduissa taidoissa.

Esimiehen aseman, toimialan ja sukupuolen havaittiin selittävän taustamuuttujista eniten vastausten hajontaa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 10.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki