Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Kodin ja työn rajavyöhykkeellä - yhteensovittamisen jännitteitä ja ratkaisuja arjessa

Hanna Keskinen

Pro gradu, kesäkuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Kotitalousopettajan koulutus.

Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu kodin ja työn rajavyöhykkeellä ilmeneviin jännitteisiin, kun työtä ja kodin toimintaa yhteensovitetaan. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten perheen, kodin ja työn vaatimuksia sovitetaan yhteen arkipäivän tilanteissa. Minkälaisia vaikeuksia yksilö kokee sovittaessaan kodin toimintaa ja työvaatimuksia yhteen? Minkälaisia toimintakäytäntöjä perheet ovat luoneet helpottaakseen arkeaan? Minkälaisia tavoitteita ja vaatimuksia koetaan olevan työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksien taustalla? Minkälaiset muutokset helpottaisivat työn ja perheen yhteensovitta-mista?

Työn ja kodin yhteensovittamisen kuvailemiseksi työssä tarkastellaan muuttuvaa perhe-elämää ja kodin tuottamista arjessa sekä muuttuvaa suomalaista työelämää. Lisäksi tarkastellaan toimintajärjestelmää, kodin ja työn välistä rajavyohykettä sekä siinä esiintyviä jännitteitä. Tutkimushenkilöiksi on valittu 337 henkilöä työelämän eri sektoreilta, jotka pitävät työn ja kodin yhteensovittamista haasteellisena. Vastaajia on tavoiteltu julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin laadullinen, puolistrukturoitu kysely, joka oli tutkimushenkilöiden saatavilla www-linkin päässä internetissä. Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi.

Kodin ja työn yhteensovittamisen jännitteet ovat moninaisia. Työn ja kodin rajavyöhykkeellä kohtaavat useat toimintajär-jestelmät, jolloin rajavyöhykkeet laajenevat verkkomaisesti ja jännitteet lisääntyvät. Yksilön arjessa toimintajärjestelmien rajavyöhyke hämärtyy ja koti ja työ limittyvät toisiinsa. Jännitteitä voi tarkastella yksilön sisäisinä ristiriitoina arjen toimintajärjestelmän kautta. Yksilöt tasapainoilevat individualismin ja familistisuuden aallokossa, pahan olon tunteista, aikapulasta ja lastenhoitojärjestelyvaikeuksista sekä työnantajien joustamattomuudesta kärsien. Työn ja kodin yhteensovit-tamisen vaikeuksien ratkaisut ovat tilannekohtaisia ja usein turvaudutaan tukiverkoston apuun ilman pysyviä ratkaisukei-noja. Ongelmien taustalla vaikuttavat tavoitteiden ja vaatimusten sekä todellisuuden ristiriita sekä työelämän kiristyvät ehdot ja kasvavat odotukset. Muutostoiveita esitetään yksilön, kodin, työn ja yhteiskunnan tasoilla. Työn ja kodin yhteensovittaminen ei ole vain työnantajan ja työntekijän välinen haaste, vaan monenkeskeisin keinoin ratkaistava ongelma, joka vaatii muutoksia yksilön, kodin, työn ja yhteiskunnan tasoilla. Haasteeksi jää pohtia, olisiko tuloksekasta ottaa työn ja kodin yhteensovittamisen neuvottelun lähtökohdaksi yksilön ja perheenjäsenten arki ja miten mahdolliset perhe-, sosiaali- ja työpoliittiset ratkaisut näyttäytyisivät - arjessa.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 16.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki