Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Psychophysiology of flow experience

An explorative study

J Matias Kivikangas

Master's thesis, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology.

Tutkimuksessa selvitettiin psykofysiologisien menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia flow'n tutkimukselle. Kahden emootioiden perusulottuvuuden, valenssin ja kiihtymyksen, tutkimiseen on usein käytetty kasvolihastoiminnan ja ihon sähkönjohtavuuden mittaamista. Hypoteesina oli, että näitä menetelmiä voi myös käyttää mielihyvän, flow'n peruskomponentin, tutkimiseen. Flow-kokemuksen synnyttämiseen käytettiin digitaalista peliä, ja 32 koehenkilöltä mitattiin tooninen fysiologinen aktiviteetti. Flow State Scale -kyselyä käytettiin flow'n arvioimiseen.

Hypoteesin mukaisesti negatiiviseen valenssiin yhdistetty corrugator supercilii -lihaksen aktiviteetti korreloi negatiivisesti flow-kyselyn tulosten kanssa. Hypoteesin vastaisesti kiihtyneisyyttä ilmaiseva ihon sähkönjohtavuuden taso ei ollut yhteydessä raportoituun flow-tasoon. Tulokset positiiviseen valenssiin yhdistettyjen zygomaticus major ja orbicularis oculi -kasvolihaksien aktiviteettien suhteesta flow-tasoon eivät olleet ratkaisevia, johtuen mahdollisesti toonisiin mittauksiin perustuvasta koeasetelmasta.

Psykofysiologisia metodeja suositellaan käytettäväksi tulevissa flow-tutkimuksissa. Erityisesti aikasarja-lähestymistapa saattaa olla erityisen käyttökelpoinen tarkasteltaessa flow'n ajallisia ominaisuuksia, joista tällä hetkellä ei ole lainkaan tutkimusaineistoa. Lisäksi esitetään, että digitaalisten pelien tutkimus hyötyisi pelien aikana tapahtuvan flow'n psykofysiologisesta tutkimuksesta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki