Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Work Stress and Early Atherosclerosis: Do Genetic Background and Pre-Employment Risk Factors Explain Conflicting Findings?

Mirka Hintsanen

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology.

Tutkimuksessa tarkasteltiin työstressin ja nuorten aikuisten ateroskleroosin välistä yhteyttä ja sitä, selittääkö geneettinen tausta tätä yhteyttä. Lisäksi tutkittiin varhaisten, työikää edeltävien ateroskleroosin riskitekijöiden vaikutusta työstressin ja ateroskleroosin väliseen yhteyteen. Koehenkilöt olivat Lasten sepelvaltimotautiriski projektin 21-vuotis seurannasta, joka toteutettiin vuosina 2001 - 2002. Neureguliini-1 geenille määritettiin genotyypit. Ateroskleroosia arvioitiin mittaamalla kaulavaltimon seinämän paksuutta ultraäänellä. Lisäksi suurentunutta riskiä ateroskleroosin kehittymiselle arvioitiin mittaamalla sydämen sykettä ja syketaajuusvaihtelua. Työstressiä mitattiin Karasekin ja Siegristin työstressimallien avulla. Karasekin mallin mukaan työstressi ja siihen liittyvät terveyshaitat aiheutuvat työn kuormittavuuden ja työntekijän vähäisten työhönsä vaikuttamisen mahdollisuuksien yhdistelmästä. Siegristin mallin mukaan työstressiä ja siihen liittyviä terveyshaittoja aiheutuu, kun työn kuormittavuus on suhteettoman suurta työstä saataviin palkkioihin nähden.

Tulokset osoittivat, että miehillä korkeampi työstressi (Karasek) oli yhteydessä kaulavaltimon seinämän paksuuntumiseen, joka on merkkinä ateroskleroosista. Perinteiset ateroskleroosin ja sepelvaltimotaudin riskitekijät eivät heikentäneet tätä yhteyttä, kuten eivät myöskään varhaiset työikää edeltävät sepelvaltimotaudin riskitekijät. Naisilla korkeampi työstressi (Siegrist) oli yhteydessä pienempään sydämen syketaajuusvaihteluun, joka viittaa suurempaan ateroskleroosin kehittymisriskiin. Myöskään näitä yhteyksiä ei voitu selittää demograafisilla tekijöillä eikä sepelvaltimotaudin riskitekijöillä. Neureguliini-1 geeni muokkasi työstressin ja ateroskleroosin välistä yhteyttä miehillä. Merkitsevä yhteys työstressin ja ateroskleroosin välillä löytyi ainoastaan neureguliini-1 geenin T/T genotyypillä, mutta ei muilla genotyypeillä. Tulokset tukevat sitä, että työstressin ja ateroskleroosin välillä on löydettävissä yhteys jo nuorilla aikuisilla. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että geneettiset tekijät voivat muokata tätä yhteyttä, kun taas työikää edeltävät varhaiset riskitekijät eivät tämän tutkimuksen perusteella näytä vaikuttavan työstressin ja ateroskleroosin väliseen yhteyteen.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 30.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki