Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Constructing skilled images

Virpi Kalakoski

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology.

Mielikuvat ovat muistiedustuksia, jotka sisältävät havaintotietoa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin eksperttien mielikuvien rakentumista työmuistissa, joka on tämänhetkistä tietoa ylläpitävä rajoitettu muistijärjestelmä. Tutkimuskysymyksenä oli, onko aiemmin opitun tiedon hyödyntäminen työmuistia kuormittavissa mielikuvatehtävissä automaattista hahmojen tunnistamista vai onko kyse mielikuvien muotoutumisesta aiemmin opitun tiedon avulla.

Taitotason, ärsykkeiden havaintopiirteiden ja ärsykkeiden rakenteen vaikutusta muisti- ja ongelmaratkaisutehtävissä suoriutumiseen tutkittiin shakinpelaajilla, taksinkuljettajilla ja muusikoilla. Tutkimusta varten kehitettiin menetelmä, jonka avulla voidaan tutkia muistikuvan muotoutumisen mekanismeja. Koehenkilöille esitettiin yksi kerrallaan shakkipelin siirtoja, peliaseman nappuloita, kadun nimiä tai visuaalisia nuotteja ja heidän tehtävänään oli muistaa esitetty materiaali kuvittelemalla kokonaisuus, joka siitä muodostuu. Väitöskirja perustuu viiteen osajulkaisuun, joissa raportoituihin 13 kokeeseen osallistui yli 150 eritasoista henkilöä.

Tulokset osoittivat, että kaikilla tutkituilla aloilla ekspertit suoriutuivat muita paremmin muisti- ja ongelmanratkaisutehtävissä. Jos tehtävässä käytetyn materiaalin rakennetta muutettiin siten, ettei se vastannut tavanomaista jäsennystä, eksperttien suoriutuminen heikkeni joka tehtäväalalla. Esimerkiksi jos taksinkuljettajille esitettiin kadun nimet aakkosjärjestyksessä sen sijaan, että nimet olisi esitetty reitin mukaisessa järjestyksessä, muistaminen heikkeni. Jos ärsykkeiden havaintopiirteitä muutettiin, eksperttien suoriutuminen ei juuri heikentynyt. Esimerkiksi shakkinappuloiden korvaaminen mustilla pisteillä ei juuri vaikuttanut shakkimestarien suoriutumiseen.

Tutkimus osoittaa, että laajoja ja komplekseja näkö- ja kuulomielikuvia, jotka ylittävät työmuistin rajoitukset, voidaan muodostaa vain, jos pystytään hyödyntämään säilömuistitietoa. Eksperttien omaan alaan liittyvän poikkeuksellisen hyvän muistamisen ja ongelmanratkaisun taustalla ei ole vain tuttujen hahmojen automaattinen tunnistaminen, vaan hitaampi ja tietoisempi prosessi, jossa mielikuva muotoutuu työmuistissa aiemmin opitun tiedon avulla. Eksperttien muistikuvat eivät kuitenkaan ole tarkkoja kuvia vaan tulkittuja muistiedustuksia, joissa tehtävän kannalta epäolennaiset piirteet ovat sumentuneet ja olennaiset piirteet korostuneet.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki