Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Studies of working memory in interrupted human-computer interaction

Antti Oulasvirta

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology, Kognitiotiede and Helsinki Institute for Information Technology HIIT, University of Helsinki and Helsinki University of Technology.

Keskeytykset ja häiriöt ovat yleistyvä ja ihmisiä huolestuttava ilmiö tietoyhteiskunnassa. Tietokoneen käyttäjän huomiosta kilpailevat useat ärsykkeet, joihin orientoituminen johtaa päätehtävän väliaikaiseen keskeytymiseen. Mutta miksi keskeytyksillä ei yleensä ole huomattavia vaikutuksia suoritukseen, kun taas joissakin tapauksissa on vaikea palata keskeytyneeseen tehtävään tai jotakin unohtuu?

Tässä väitöskirjassa tutkittiin, millä ehdoilla käyttäjät pystyvät muistamaan keskeytetyn tehtävän ja palaamaan siihen luontevasti. Osoittautui, että ero haitallisten ja ei-haitallisten keskeytysten välillä perustuu sellaisten muistitaitojen soveltamiseen, jotka mahdollistavat pitkäkestoisen muistin tehokkaan käyttämisen. Tällöin tehtävärepresentaation aktivoimiseen tarvittavat palautusvihjeet tallennetaan muistiin ennakoivasti ja valikoivasti osana tehtävän normaalia kognitiivista prosessointia. Sen sijaan yksiulotteisten palautusstrategioiden käyttäminen sekä yritykset pitää asia mielessä keskeytyksen ajan sitä mielessä toistamalla johtivat asian unohtamiseen. Väitöskirjassa eksplikoidaan reunaehtoja näiden muistitaitojen hyödyntämiselle. Eräs keskeisimmistä havainnoista on se, että nopeissa visuaalisesti orientoituneissa tehtävissä ei muististrategioita pystytä hyödyntämään, ja nämä ovat siksi alttiimpia keskeytyksille. Lisäksi tutkittiin taitosidonnaista mieleenpainamisen nopeutta yhtenä keskeisenä keskeytysten kustannuksia ennustavana parametrina. Kun tehtävä pakotti liian nopeaan prosessointiin, pitkäkestoisen muistin palautusrakenteet olivat alttiimpia interferenssille eli kilpailevista muistisisällöistä johtuvalle vaikeudelle erottaa sisältöjä toisistaan. Tällaisissa tilanteissa keskeytykset aiheuttivat unohtamisen lisäksi altiutta sekaannuksille. Keskeytetty käyttäjä voi harhaisesti uskoa, että jokin aikaisemmin opittu muistisisältö oli osa keskeytynyttä tehtävää.

Aikaisemman tutkimuksen pääasiallisena kohteena on ollut lyhytkestoisen muistin tekniikoiden merkitys keskeytetyn tehtävän ylläpidossa. Väitöskirja laajentaa tätä tarkastelemalla eri muististrategioiden suhdetta tehtävän niiden hyödyntämiselle asettamiin ehtoihin. Aiemmin keskeytyksiä onkin yritetty ehkäistä pääasiassa estämällä niiden aiheutuminen tai keskittämällä niiden ajoitus mahdollisimman vähän kuormittuneisiin ajanhetkiin. Väitöskirjan keskeinen sanoma soveltajille on, että työn, työympäristön ja käyttöliittymien organisoinnilla voidaan tukea keskeytystoleranssiin johtavien muistitaitojen kehittymistä työtehtävissä ja näin ehkäistä keskeytysten haitallisia vaikutuksia.

BIOGRAFIA Antti Oulasvirta on syntynyt Tampereella 1979. Hän suoritti yo-tutkinnon Leppävaaran lukiossa Espoossa 1998 sekä FM- ja FL-tutkinnot Helsingin yliopistossa, pääaineenaan kognitiotiede 2001 ja 2004. Hän opiskeli Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä psykologiaa 2002-2003 ja vieraili Deutsche Telekom Laboratories'issa Berliinissä alkuvuoden 2006. Oulasvirta on tutkija Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:ssä, jossa hän tutkii uuden mobiili- ja ubiikkiteknologian käytön psykologiaa. Hän on eniten ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta julkaissut suomalainen tutkija (www.hcibib.org). Oulasvirta on myös toiminut Liikenne- ja Viestintäministeriön asiantuntijana sekä osallistunut tieteenalansa popularisoimiseen.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 19.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki