Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

The regional differences between countries in traffic safety: A cross-cultural study and Turkish Case

Türker Özkan

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology, Traffic Reseach Unit and Middle East Technical University.

Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain maailmassa 1,2 miljoonaa ja Euroopan unionin alueella yli 50 000 ihmistä. Alueelliset erot liikenneonnettomuuksien määrässä ovat huomattavat: riski kuolla liikenneonnettomuudessa Etelä- ja Itä-Euroopassa on huomattavasti suurempi kuin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Huomattavista eroista huolimatta syitä alueellisiin eroihin liikenneturvallisuudessa on tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueellisia eroja liikenneturvallisuudessa ja -käyttäytymisessä Etelä-Euroopan/Lähi-idän maiden (Kreikka, Iran, Turkki) ja Pohjois- ja Länsi-Euroopan maiden (Alankomaat, Iso-Britannia, Suomi) välillä sekä tutkia mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin alueellisiin eroihin. Tutkimus koostui seitsemästä osatutkimuksesta, joissa käytettiin sekä maakohtaisia tunnuslukuja että kyselyaineistoja. Tutkimuksessa havaittiin, että alueellisen kulttuurin piirteet vaikuttivat ajokäyttäytymiseen ja siten onnettomuuksiin. Maan varallisuus sekä konservatiivisuus olivat yhteydessä mataliin liikenneonnettomuuslukuihin. Eteläeurooppalaiset ja iranilaiset kuljettajat olivat pohjoiseurooppalaisia kuljettajia aggressiivisimpia ja tekivät ajaessaan enemmän suoritusvirheitä. Kulttuurierojen lisäksi havaittiin, että vaarallisen ajamisen tietyt piirteet ovat riippumattomia kulttuurista: ylinopeus sekä nuoret mieskuljettajat olivat selvä turvallisuusongelma kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa. Lisäksi Turkissa tehdyssä osatutkimuksessa havaittiin, että biologisen sukupuolen lisäksi ja siitä riippumatta sukupuoliroolit (maskuliininen vs. feminiininen) olivat voimakkaasti yhteydessä ajokäyttäytymiseen ja -suoritukseen. "Feminiiniset kuljettajat" olivat maskuliinisuutta korostavia kuljettajia turvallisuussuuntautuneimpia. "Maskuliiniset kuljettajat" korostivat "feminiinisiä kuljettajia" enemmän ajamisessaan ajoneuvon teknistä hallintaa ja syyllistyivät vaaralliseen ajamiseen useammin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että taloudellisilla tekijöillä ja kulttuurin ominaispiirteillä on suuri vaikutus ajoköyttäytymiseen ja alueellisiin eroihin liikenneturvallisuudessa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 25.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki