Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

The Freudian unconscious in the context of the cognitive orientation

Vesa Talvitie

Doctoral dissertation, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology.

Psykoanalyysi ei ole enää yksin tutkimassa tiedostamatonta, sillä 1980-luvulta lähtien kognitiotiede on tarkastellut sitä muun muassa ärsytyskynnyksen alapuolella olevien ärsykkeiden avulla, ja tiettyjen aivovaurioiden kohdalla on voitu havainnoida tiedostamattomien ajatteluprosessien erityispiirteitä. Psykoanalyyttisten ja kognitiotieteen näkemysten vertailu ja yhdistely on kuitenkin vasta alkuvaiheessaan.

Neuropsykoanalyysi pyrkii edesauttamaan näiden tutkimusperinteiden integroitumista, ja väitöskirjan artikkelit ovat osin neuropsykoanalyysiä. Toisaalta väitöksessä tarkastellaan myös neuropsykoanalyyttisen viitekehyksen rajoituksia ja väitetään, ettei se juurikaan vaikuta psykoterapeuttien työhön.

Psykoanalyysin puitteissa tiedostamaton näyttäytyy usein jollain tapaa "salaperäisenä" oliona, ja sen luonne tai olemus on myös määritelty hämmästyttävän epäselvästi. Tiedostamattoman korostetaan olevan jotain muuta kuin vain aivot, mutta mikä ja missä on tuo tiedostamaton, joka pitää sisällään haluja, pelkoja, muistoja ja jopa fantasioita? Väitöksessä nojaudutaan kognitiotieteessä vallitsevaan käsitykseen että ajatukset, halut ja pelot ovat useiden tietoisten ja tiedostamattomien prosessien lopputulos. Tästä näkökulmasta katsottuna torjunnassa ei ole kyse siitä, että sisällöt olisivat "piilossa" tiedostamattomassa, vaan sisältöjen muodostumisen edellytyksenä olevia prosesseja ei ole tapahtunut.

Tämän lähestymistavan myötä huomio kiinnittyy aivojen "neuraalisiin algoritmeihin" tai freudilaisittain "psyykkiseen apparaattiin", joka määrittää noiden ajatussisältöjen edellytyksenä olevia prosesseja. On kysyttävä kuinka aivot ikään kuin "tietävät ennalta" että "näiden prosessien ei saa antaa tapahtua, sillä muuten tuo (torjuttu) ajatus muodostuisi tietoisuuteen"? Väitöksessä esitetään, että kysymystä tulisi tarkastella systeemisen tutkimuksen välinein. Tämän tutkimusperinteen tunnetuin edustaja on kaaosteoria.

Väitöskirjan artikkeleissa hyödynnettiin filosofi Daniel Dennettin luomia teorioita, joiden on aiemmin nähty olevan jyrkässä ristiriidassa psykoanalyytikkojen ja psykoterapeuttien ajattelutavalle. Dennettläisesti katsottuna psykoanalyysin tavassa puhua tiedostamattomista ajatuksista ja fantasioista on kyse seuraavasta. Tiedostamaton on vain aivot, eikä se sisällä haluja ja fantasioita. Usein on kuitenkin hyödyllistä puhua ikäänkuin näin olisi laita. Toisinaan puhutaan tietokoneiden "tietämisestä" - esimerkiksi "printteri ei toimi koska et ole asentanut ajuria, jolloin kone ei tiedä mikä printteri siihen on kytketty". Aina ei ole järkevää ja mahdollistakaan puhua tietokoneesta sen sisältämien piilastujen näkökulmasta, ja vastaavasti ei ole aina mielekästä puhua aivojen toiminnasta aivotutkimuksen käsittein: tietokoneen piilastujen tai aivojen hermosolujen monimutkaista dynamiikkaa on abstrahoitava tarkoitusperää palvelevalla tavalla. Puhe tiedostamattomista haluista ja fantasioista abstrahoi aivojen toimintaa psykoterapiatyön tavoitteita silmällä pitäen.

Tietoja väittelijästä: Vesa Talvitie (s. 1964) on kirjoittanut ylioppilaaksi Hämeenkyrön lukiosta vuonna 1983. Psykologian maisteriksi 1992, erikoispsykologi ja laillistettu psykoterapeutti. Työskentelee nykysin työterveyspsykologina Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksessa.

Osa väitöskirjan artikkeleista on saatavissa osoitteesta http://www.psykoterapiaa.net/Vesa/

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.08.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki