Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Keitä huonokuuloiset oikein ovat?

Lähtökohtia huonokuuloisten sosiaalisten identiteettien tutkimukselle

Esa Kalela

Pro gradu, helmikuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos, opettajankoulutuslaitos.

Huonokuuloisuus ei ole vain kuulokykyyn sidoksissa oleva ilmiö. Osa huonokuuloisista identifioituu valtaväestöön, osa viittomakielisiin kuuroihin ja osa taas muihin huonokuuloisiin. Seurauksena on kolme toisistaan poikkeavaa ryhmää. Tutkielman alkuperäisenä tavoitteena oli huonokuuloisia haastattelemalla selvittää, minkälaisia näiden kolmen ryhmän sosiaaliset identiteetit ovat. Aihetta on kuitenkin aiemmassa kirjallisuudessa käsitelty vain hyvin vähän. Siksi haastatteluiden tuottaman tiedon tulkitsemista varten oli ensin välttämätöntä luonnostella tarkastelun kestävät ja siihen soveltuvat lähtökohdat. Tutkimuksen tehtäväksi tuli toisin sanoen teoreettisen ja käsitteellisen viitekehyksen rakentaminen.

Tutkielman taustalla olivat yhtäällä tutkijan henkilökohtaiset kokemukset toiminnasta erilaisten huonokuuloisten ja kuurojen parissa sekä toisaalla identiteettejä koskeva kirjallisuus. Erittelyn kohteina olivat samaistumista yleensä koskevat tutkimukset, huonokuuloisten identiteettejä käsittelevä aiempi kirjallisuus sekä muut huonokuuloisia koskevat tutkimukset.

Osoittautui, että valinta yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä on yksi keskeisimmistä identiteetin kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Koulua merkittävämpi vaikutus on silti identifioitumisen kohteena olevalla viiteryhmällä (valtaväestö, kuurot tai muut huonokuuloiset). Huonokuuloiset määrittelevät itsensä ja suhtautuvat huonokuuloisuuteen eri tavoin riippuen heidän sosiaalisista suhteistaan, arvoistaan sekä kommunikatiivisista ja kulttuurisista piirteistään. Johtopäätöksenä on, että koska huonokuuloiset poikkeavat selkeästi toisistaan, heitä tulisi tarkastella erilaisina ryhminä, ei yhtenä kokonaisuutena.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 08.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki