Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Viisi vuotta tiedonrakentamista yhteisö- ja teknologiaelementtien muovautumisen näkökulmasta

Jarkko Mylläri

Pro gradu, marraskuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos.

Tutkimukseni kohde oli kestävän kehityksen kasvatuksen OECD/ENSI/FI-kehittämishankkeen yhteisöllinen tiedonrakentamistoiminta Knowledge Forum®3.4-tiedonrakentamisympäristössä ajalla 8.9.2000-8.9.2005.

Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa pitkäkestoisessa tiedonrakentamisprosessissa tapahtuvia ilmiöitä. Tutkimukseni perustui sosiokognitiiviselle ja sosiokulttuuriselle oppimiskäsitykselle ja sen teoreettinen viitekehys koottiin yhteisöllisen oppimisen ja tiedonkäsittelyn malleista. Yhteisöllisen oppimisen ja tiedonkäsittelyn tarkastelut tulkittiin yhteisö- ja teknologiaelementtien molemminpuolisen muovautumisen näkökulmasta. Mallit jäsennettiin kielellisten metaforien avulla ja teoreettinen viitekehys kiteytettiin tutkimusongelmien pohjana toimineiksi viideksi ydinteemaksi. Teemat olivat 1) konteksti, 2) intersubjektiivinen, jaettu alue, 3) yhteisön käytänteet ja osallistuminen, 4) kehittyvä asiantuntijuus ja 5) prosessien ajallinen rakentuminen.

Molemminpuolisen muovautumisen käsitteen mukaiset yhteisöelementit määrittelin seuraavasti: 1) yhteisön rakenne, 2) diskursiivinen kulttuuri ja 3) yhteisön jäsenten toimintaan liittämät merkitykset, Teknologiaelementit puolestaan määrittelin seuraavasti: 1) jaetut artefaktit, 2) teknologian käyttö ja 3) toiminnassa ilmenevät muut teknologiaan liittyvät konventiot. Tutkimusongelmat keskittyivät kolmelle alueelle: 1) yhteisöartefaktit, tiedonrakentamisteemat ja osallistujakoostumus, 2) osallistujakoostumus ja vuorovaikutusverkosto sekä 3) toimintaan liitetyt merkitykset.

Tutkimusmenetelminä käytin tallennettujen viestien sisällönanalyysiä, tietokannassa tarkastelujakson aikana tapahtuneiden muutosten numeerista kuvaamista, viestien tallentamiseen kohdistuvaa verkostoanalyysiä, viestiketjujen diskurssianalyysiä sekä yhdelletoista tiedonrakentamistoimintaan osallistuneelle henkilölle tehtyjä teemahaastatteluita.

Tutkimustulosten pohjalta nähdään tutkimuskohteen kaltaisen tiedonrakentamistoiminnan olevan luonteeltaan merkittävästi erilaista aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiintyvään verrattuna. Tärkeimpinä johtopäätöksinä voidaan pitää seuraavia: 1) vuorovaikutuksen keskittyminen on tämänkaltaisissa asetelmissa laadunparantamista tukeva piirre, 2) pitkäkestoiseen tiedonrakentamistoimintaan osallistuminen näyttää tukevan ammatillisen toiminnan ja identiteetin tietoista kehittämistä. 3) Käytetyn teknologian muovautuvuuden laadulla ja hyödyntämisellä on merkitystä sille, millaiseksi toiminnan yhteisölliset piirteet muovautuvat. Toimijuus käynnistää teknologiaa muovaavia prosesseja, jotka puolestaan mahdollistavat uudenlaista toimintaan ja yhteisö- ja yksilötason kehitystä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 11.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki