Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Lähi-itä - mielikuvat, media ja konflikti

Tutkimuskohteena opettajaopiskelijat

Anna-Leena Riitaoja

Pro gradu, toukokuu 2005.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia mielikuvia opettajaopiskelijoilla on Lähi-idän konfliktista ja sen osapuolista sekä miten media on vaikuttanut näihin käsityksiin. Tutkimusongelmat ovat 1) miten opettajaopiskelijat mieltävät Lähi-idän maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena 2) millaisia käsityksiä heillä on Lähi-idän konfliktista ja sen osapuolista; israelilaisista, palestiinalaisista ja arabeista sekä heihin läheisesti liittyvistä yhteiskunnista ja uskonnoista ja 3) miten media on vaikuttanut näihin käsityksiin. Tutkimuksen teoriatausta liittyy erilaisiin mielikuviin, niiden rakentumiseen ja merkitykseen, stereotypioihin, kulttuurienväliseen kompetenssiin, mediaan, median vaikutuskeinoihin sekä medialukutaitoon. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselytutkimusta ja teemahaastattelua. Lisäksi analysoitiin uutisotsikoita. Kyselytutkimuksen aineistona olivat Helsingin yliopiston opettajaopiskelijat (n = 75). Kuutta heistä haastateltiin. Kyselytutkimus suoritettiin helmikuussa 2003 ja haastattelut touko-kesäkuun vaihteessa 2003. Uutisaineistona olivat Helsingin Sanomien Lähi-idän konfliktia, israelilaisia ja palestiinalaisia käsittelevät uutiset tammi-, huhti- ja heinäkuulta 2003.

Tulokset: Mielikuva Lähi-idän alueesta vaihteli suuresti ja tietämys Lähi-idän konfliktista oli vähäistä. Konfliktin osapuoliin liitettiin stereotypioita, jotka näkyivät erityisesti muslimeihin ja islamiin liitetyissä kielteisissä mielikuvissa sekä arabimielikuvien yksipuolisuudessa. Israelilaisten ja Israelin sekä palestiinalaisten osalta tuli esiin konfliktin vaikutus. Palestiinalaisiin liitettiin sympatioita. Asenne israelilaisiin, palestiinalaisiin ja arabeihin oli jossain määrin kielteinen, eikä heidän yhteiskuntiaan pidetty kovin tasa-arvoisina, avoimina tai moderneina. Tutkimuksen perusteella opettajaopiskelijoiden kulttuurienvälinen kompetenssi ei ollut riittävä. Medialla oli vaikutusta tutkittavien mielikuviin. Tutkittavien mediakriittiset taidot vaihtelivat suuresti. Osa luotti vahvasti kuvaan ja uutisiin. Tulosten perusteella opettajankoulutuksen tulisi keskittyä enemmän kulttuurienvälisten taitojen ja medialukutaidon opettamiseen. Nämä ovat yhteydessä toisiinsa ja molempia tarvitaan maailman ymmärtämiseen ja haltuun ottamiseen.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 22.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki