Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

"Haluan tuonne heti!"

Tulevaisuuskuvia ghanalaisten, isobritannialaisten,suomalaisten ja tansanialaisten lasten piirustuksissa

Hanna Tolonen

Pro gradu, lokakuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos.

Pro gradu- tutkielman tarkoituksena on selvittää Ghanassa, Iso-Britanniassa, Suomessa ja Tansaniassa eläneiden 8-12-vuotiaiden lasten mielikuvia tulevaisuudestaan. Tutkielma on laadullinen, aineistolähtöinen piirrosanalyysi. Aineisto koostui yhteensä 214 piirustuksesta, jotka kuvattiin digitaalikameralla, ja siirrettiin analyysissa apuvälineenä käytettävään AtlasTI-ohjelmaan. Aineisto koodattiin ja niistä muodostettiin " perheitä " , joiden esiintyvyyttä keskenään vertailemalla saatiin tulokset. Tehtävänanto oli kaikille lapsille samanlainen, ja se esitettiin heille koulussa käytettävällä kielellä. Lapsia johdateltiin aiheeseen muutaman virikekysymyksen avulla ja sen jälkeen pyydettiin piirtämään puuväreillä kuva, jossa näkyy 1) hän itse aikuisena, 2) hänen tulevaisuuden kotinsa sekä 3) ihmiset ja eläimet, joiden kanssa hän kuvittelee asuvansa. Lasten tuli myös kirjata ylös maa ja paikkakunta, jossa uskoo itsensä asuvan tulevaisuudessaan. Lisäksi lapsia kannustettiin kirjoittamaan ylös haaveammattinsa, harrastustoiveitaan aikuisena ym. itselle tärkeitä asioita. Analyysi keskittyi piirustusten sisältöjen ja ilmiöiden kuvaamiseen, ei kuvataiteellisiin tai psykologisiin tulkintoihin.

Aineiston tulevaisuuskuvat poikkesivat toisistaan paljon eri maiden välillä, mutta myös saman maan keskuudessa. Ajan trendit tai lasten kokemusmaailma heijastuivat piirustuksissa. Ihonväriltään piirretyt ihmiset eivät eronneet toisistaan. Suosituimmiksi tulevaisuuden ammateiksi osoittautuivat lääkärin, poliisin ja jalkapalloilijan ammatit. Jalkapallo oli muutenkin vahvasti edustettu elementti läpi aineiston: sen oli piirtänyt, sitä aikoi harrastaa tai ammatikseen pelata lähes joka neljäs aineiston oppilaista. Piirustuksissa esiintyvän kasvillisuuden määrä jakoi afrikkalaiset ja eurooppalaiset lapset selvästi erilleen. Tansanialaisista 84 % ja ghanalaisista 70 % piirsi kasvillisuutta, kun taas brittipiirustuksista vain 23 %:sta ja suomalaisista 17 %:sta löytyi kasveja. Perhemuodoista perinteinen ydinperhehaave löytyi 29 % tutkimuksen lapsista. Lapsen ilman puolisoa (15 %) tai puolison ilman lapsia (15 %) halusi yhteensä 30 % tutkimuksen osallistuneista. Samaan talouteen itsensä kanssa oli piirretty myös isovanhempia, lapsuuden ystäviä, muita aikuisia, eläimiä tai vaikkapa avaruusolentoja. Täysin yksin halusi elää 15 % koko aineiston lapsista. Suomalaispojille (38 %) tämä oli tyypillisintä. Eläimistä koira ja kissa olivat suosituimpia elinkumppaneita. Muutto ulkomaille osoittautui puhtaasti länsimaiseksi ilmiöksi, siitä haaveili 57 % englantilaisista ja 18 % suomalaislapsista. Suomalaispoikien negatiivinen minäkuva, väkivalta, vähäiset positiiviset tunneilmaisut sekä yksin elämisen ajatukset nousivat aineistosta huolestuttavaksi ilmiöksi.

Avainsanat - tulevaisuuskuva, tulevaisuustutkimus, tulevaisuuskasvatus, kuva-analyysi

Säilytyspaikka -Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 13.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki