Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta alkuopetukseen

tukitoimet ja suoriutuminen

Alisa Alijoki

Väitöskirja, kesäkuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos.

Tässä seurantatutkimuksessa analysoidaan erityistä tukea tarvitsevien lasten esi- ja alkuopetuksen vaiheita. Tutkimuksen kohdejoukkona on 270 erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Kunkin lapsen kolmen vuoden seuranta alkoi esiopetusvuodesta ja päättyi alkuopetuksen toisen luokan kevääseen. Tutkimusjoukon lapsilla oli hyvin erityyppisiä diagnooseja, jotka tiivistettiin kuuteen vaikeusryhmään: kehitysviivästymä, kielenkehityksen erityisvaikeus, sosiaalis-emotionaalinen vaikeus, tarkkaavaisuuden vaikeus, muu ei-kognitiivinen vaikeus ja laajat kehityshäiriöt. Tutkimuksen lähtötilanteen luovat edellä mainittujen lasten sijoittuminen esiopetusvuoden ryhmämuotoihin ja heidän siellä saamansa tukitoimet.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös erityistä tukea tarvitsevien lasten siirtymää esiopetuksesta alkuopetukseen. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin lasten saamia tukitoimia alkuopetuksessa lasten siirtymäpolkujen mukaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten erityistä tukea tarvitsevat lapset suoriutuivat alkuopetuksessa. Lopuksi selvitettiin, minkälainen yhteys lasten siirtymäpoluilla ja tukitoimilla oli erityistä tukea tarvitsevien lasten suoriutumiseen alkuopetuksen akateemisista taidoista.

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin kyselylomakkeilla. Lisäksi toisen luokan keväällä lapsille tehtiin heidän akateemisia taitojaan mittaavia testejä. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Tutkimusjoukon lasten siirtymistä muodostettiin kuusi polkua, jotka rakentuivat sen mukaan, olivatko lapset ryhmämuotoisessa tai luokkamuotoisessa erityisopetuksessa vai olivatko he tavallisissa lapsiryhmissä ja yleisopetuksessa esi- ja alkuopetuksen aikana. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että noin puolet (53%) erityistä tukea tarvitsevista lapsista siirtyi esiopetuksesta alkuopetuksen yleisopetukseen ja noin puolet (47 %) luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Tavallisista lapsiryhmistä (n = 69) siirryttiin pääosin (73 %) koulun yleisopetukseen. Esiopetuksen erityisryhmien lapsista (n = 201) siirtyi 46 % koulun yleisopetukseen. Tämä polku muodostui lapsimäärältään suurimmaksi. Siirtymät esiopetusvuoden tavallisista lapsiryhmistä alkuopetuksen erityisopetukseen olivat vähäisiä. Tulosten tarkastelu lasten siirtymäpolkujen mukaan linkittyy yhteen myös integraation ja segregaation näkökulmaan.

Tulosten mukaan lasten esiopetusvuoden erityisryhmien opettajat mainitsivat lasten kehityksen tukemiseen huomattavasti enemmän erityyppisiä menetelmiä kuin tavallisten lapsiryhmien opettajat. Suurin ero oli niin sanottujen erityisten kuntoutusmenetelmien mainintojen määrissä.

Lasten alkuopetuksessa suoriutumisessa oli suuria vaihteluja. Akateemisista taidoista suoriutumisen taso jäi ensimmäisen luokan tutkimusjoukon lapsista (n = 230) heikoksi 31 %:lla, mutta 69 %:lla suoriutuminen oli vähintäänkin tyydyttävää. Toisen luokan lapsista (n = 216) suoriutui 34 % kaikista kolmesta akateemisia taitoja mittaavista testeistä hyväksyttävästi.

Tämän tutkimuksen mukaan osa erityistä tukea tarvitsevista lapsista tarvitsi erityistä tukea koko esi- ja alkuopetuksen ajan. Tulokset osoittivat, että jos lapset saivat erityistä tukea esiopetusvuoden ajan, osa heistä pystyi osallistumaan alkuopetuksessa yleisopetukseen.

Avainsanat: Erityistä tukea tarvitseva lapsi, tukitoimet, siirtymät, koulusuoriutuminen

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 18.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki