Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Teacher Education, School Effectiveness and Improvement:

A Study of Academic and Professional Qualification on Teachers' Job Effectiveness in Nigerian Secondary Schools

Nwachukwu Prince Ololube

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education.

Tutkimusraportin alussa on tiivis kuvaus tutkimuksen taustasta, joka tuo esille tutkijan omaelämänkerrallisen kiinnostuksen tutkimusaiheeseen. Selvitys palvelee niitä lukijoita, joille itse tutkimusaihe, Nigerian koulutusjärjestelmän rakenne sekä koulutuksen merkitys Nigeriassa ovat tuntemattomampia. Edelleen taustaselvityksessä keskitytään kuvaamaan vuorovaikutuksen dynaamista merkitystä akateemiseen ja ammatilliseen pätevyyteen sekä opettajien työn vaikuttavuuteen Afrikassa, mutta erityisesti Nigerian yläkouluissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa systemaattinen analyysi sekä teoreettinen ja empiirinen kuvaus opettajista ja heidän opetuksellisesta osaamisestaan. Teoreettinen osa sisältää yleiskatsauksen aihealueeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen, joka käsittelee akateemista ja ammatillista pätevyyttä, opettajantyön vaikuttavuutta, opetuksellista osaamista sekä opettajankoulutusta koulun vaikuttajana ja kehittäjänä. Tutkimus tarkastelee koulutuksen käsitettä, joka rakentuu kahdelle periaatteelle: objektiivisen sosiaalisen maailman kuvaamiselle tieteellisten menetelmien avulla sekä analogialle yksikön ja yhteiskunnan välillä. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden määritellä käsitteet systemaattisesti ja nähdä koulutus aina suhteessa yhteiskunnan muihin osatekijöihin. Empiirinen osa sisältää kuvauksen ja tulkinnan siitä, mitkä kasvatukselliset tavoitteet voidaan saavuttaa tarkoituksenmukaisen koulutussuunnittelun, opettajien ja heidän opetuksellisen osaamisen sekä opettajankoulutuksen ja sen kehittämisen avulla.

Tutkimusaineisto kerättiin vuosien 2002-2003 välisenä aikana opettajilta, rehtoreilta sekä tarkastajilta Nigerian opetusministeriössä ja Riversin osavaltion yläkouluvirastossa. Aineisto koostuu haastatteluista, asiakirjoista, havainnoista ja kyselyistä. Niiden analysointi suoritettiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin tulosten validiuden vahvistamiseksi. Aineiston analysoinnissa tuotettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja tutkimukselle asetettuihin ennakko-oletuksiin. Analysointimenetelminä käytettiin jakaumia, merkitsevyystestausta, yksisuuntaista varianssianalyysia ja ristiintaulukointia.

Tutkimusaineiston analysointi osoitti, että opettajat tarvitsevat ammatillista tietoa ja opettamisen taitoja. Tämän lisäksi heiltä edellytetään yleissivistystä, auttamishalua, kulttuuripääomaa sekä eettistä ja yhteiskunnallista orientaatiota. Akateeminen ja ammatillinen koulutus on erityisen tärkeää siksi, että he pystyvät ohjaamaan opetusprosesseja tehokkaasti. Tutkimus osoitti, ettei opettajilta ei odoteta muistitietoa, vaan kykyä käyttää ajattelua monipuolisesti.

Tutkimus voi tarjota ratkaisun opettajankoulutuksen ja opetuksen vaikuttavuuden ongelmaan Nigeriassa. Sen vuoksi tutkimus luo mahdollisuuksia koulujen kehittämiseen ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseen kehitysmaissa ja Nigeriassa. Tutkimus tekee käyttökelpoisia ehdotuksia yläkoulun kehittämiseen Nigeriassa ja sillä halutaan rohkaista koulutussuunnittelijoita, koulutuspolitiikan luojia, opetussuunnitelmien kehittäjiä, rehtoreita, opettajia ja kasvatustieteen opiskelijoita kyseiseen kehitykseen. Raportti hyödyntää akateemista yleisöä koulun vaikuttavuutta ja kehittämistä koskevan tiedon avulla. Tutkimus käyttää käsitteitä eri tieteenaloilta ja tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman kokonaisvaltainen esitys koulun vaikuttavuuteen liittyvistä osatekijöistä ja laadun kehittämisestä.

Tutkimuksessa opettajien ammatillista pätevyyttä valottava uusi näkökulma tuo esille tarkasteltujen tekijöiden ominaisuuksia ja niiden välisiä suhteita sekä pyrkii myös huomioimaan ympäristön ja kulttuurin moni-ilmeisyyden. Jatkossa tutkijoiden tulisi keskittyä niihin tapoihin, joilla kaikenlaiset, sekä ammatilliset että ei-ammatilliset opettajat, rakentavat ja soveltavat heidän pedagogisia taitoja koulunpidossa.

Avainsanat: ammatillinen koulutus, akateeminen koulutus, ammatillinen ja akateeminen pätevyys, työn vaikuttavuus, koulutussuunnittelu, opettajankoulutus ja kehittäminen.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 22.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki