Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Tacit Pedagogical Knowing: At the Core of Teacher's Professionality

Auli Toom

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education.

Tutkimus kohdistui luokanopettajien interaktiiviseen pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan, erityisesti hiljaiseen pedagogiseen tietämiseen. Hiljainen pedagoginen tietäminen määriteltiin interaktiivisessa opetustilanteessa ilmeneväksi prosessiksi, jonka myötä opettaja löytää ratkaisuja yllättäviin ja haasteellisiin tilanteisiin, pedagogisiin hetkiin, siten että oppitunti etenee. Opettaja kykenee kuvailemaan hiljaista pedagogista tietämistään jälkikäteen sekä esittämään sille myös perustelujaan. Täsmällisemmin tutkimuksessa etsittiin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: 1) miten hiljainen pedagoginen tietäminen ilmenee opettajan toiminnassa? 2) millaisia sisältöjä luokanopettajan hiljaiseen pedagogiseen tietämiseen sisältyy?

Tutkimusaineisto kerättiin neljältä luokanopettajalta videoimalla heidän oppituntejaan sekä haastattelemalla heitä stimulated recall haastattelun keinoin. Tutkija oli tutkimushenkilöiden luokissa pitkähkön ajan, ja suoritti alkuhaastatteluita sekä orientoivaa observointia osallistuvan havainnoinnin keinoin, jotta tutustuisi syvällisemmin tutkimushenkilöihin sekä heidän konteksteihinsa. Sekä videoidun tutkimusmateriaalin että stimulated recall-haastattelumateriaalin analyyseissa sovellettiin fenomenologisesti värittynyttä, abduktiivisen päättelyn mukaisesti etenevää analyysitapaa. Lisäksi stimulated recall-aineistojen analyyseille suoritettiin korrelaatiotarkastelu, jolla haluttiin validoida analyyseja. Hiljaisen pedagogisen tietämisen ilmenemistä havainnoitiin videoidusta aineistoista. Hiljaisen pedagogisen tietämisen sisällöt määriteltiin analysoimalla stimulated recall-aineistoja.

Tutkimustulosten perusteella luokanopettajan hiljainen pedagoginen tietäminen ilmenee pedagogisen suhteen, opettajan opetuksen sisältöön liittyvän suhteen ja didaktisen suhteen ylläpitämisenä. Luokanopettajan hiljaisen pedagogisen tietämisen sisällöt olivat monisyisempiä. Pedagogisen suhteen, opettajan opetuksen sisältöön liittyvän suhteen ja didaktisen suhteen ylläpitäminen olivat myös sen elementtejä. Näiden lisäksi opettajan pedagogisen auktoriteetin ylläpitäminen, oppilaan roolin tai auktoriteetin ylläpitäminen sekä tietoisuus opetuksen sisällön luonteesta kuuluivat hiljaisen pedagogisen tietämisen sisältöihin. Hiljaisen pedagogisen tietämisen ilmiön havaittiin olevan prosessinomainen ja relationaalinen ilmiö.

Tutkimustuloksiin perustuen tutkimuksessa kehitettiin opettajan hiljaisen pedagogisen tietämisen malli. Mallin avulla on mahdollista havainnollistaa opettajan professionaalisuuden ytimessä olevia tekijöitä. Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi opettajankoulutuksessa, ohjaustilanteissa sekä opettajien täydennyskoulutuksessa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 27.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki