Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Occupational determinants of pancreatic cancer

Anneli Ojajärvi

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health and University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Finnish Institute of Occupational Health and Doctoral Programmes of Public Health.

Tausta ja tavoite. Haimasyövän syytekijöistä tiedetään varsin vähän. Tupakointi, haimatulehdus ja sokeritauti ovat sen ainoat toistaiseksi varmennetut syyt. Tämä on suomalaiseen aineistoon perustuva empiirinen tutkimus työperäisistä altisteista ja haimasyövän riskeistä sekä työperäisiin tekijöihin ja haimasyöpään perustuvan aineiston ei-bayesiläinen ja hierarkkinen bayesiläinen meta-analyysi.

Menetelmät. Tapaus-verrokki tutkimuksen tulokset perustuvat 595:een haimasyöpään Suomessa ajanjaksona 1984-1987 sairastuneeseen ja vuoteen 1990 mennessä kuolleeseen tapaukseen sekä 1,622:een samana ajanjaksona todettuun ja sittemmin kuolleeseen syöpäverrokkiin (mahasyöpiä, paksunsuolen ja peräsuolen syöpiä). Tapausten ja verrokkien omaiset täyttivät ammattihistoriaa ja taustatietoja koskevan kyselylomakkeen. Tilastollisissa analyyseissa käytettiin logistista regressiomallia.

Haimasyövän työperäisten riskitekijöiden meta-analyysissa tunnistettuja tutkimuksia oli 1,903. Analyysit perustuivat tuon tietokannan eri osa-aineistoihin. Viisi epidemiologia arvioi tutkimusraportit ja poimi tutkimuksia koskevat tiedot käyttäen erityistä lomaketta, joka sisälsi 20 tutkimusta kuvaavaa piirrettä ja relevantit suhteelliset riskiestimaatit. Satunnaisten vaikutusten meta-analyyseja sovellettiin 23 kemialliseen altisteeseen. Hierarkkista bayesiläistä meta-analyysia sovellettiin 27 eri ammattiin kohdistuvaan aineistoon arvioimalla yhdeksän työperäisen altisteen ja haimasyövän välisiä riskejä käyttäen hyväksi työ-altistematriisia.

Tulokset. Tapaus-verrokkitutkimus osoitti, että työperäiset altistumiset ionisoituvalle säteilylle, ei-klooratuille liuottimille ja torjunta-aineille olivat yhteydessä haimasyövän yliriskiin. Klooratut hiilivetyliuottimet ja niiden kaltaiset yhdisteet, joita käytetään pääasiallisesti metallipintojen rasvanpoistossa ja kemiallisessa pesussa, osoittautuivat myös haimasyövän riskitekijöiksi sekä ei-bayesiläisessä että hierarkkisessa bayesiläisessä meta-analyysissa. Johdonmukainen yliriski löydettiin tuhohyönteisten torjunta-aine altistumiselle ja korkea yliriski nikkelille ja nikkeliyhdisteille altistumiselle satunnaisten vaikutusten meta-analyysissa mutta ei hierarkkisessa bayesiläisessa meta-analyysissa.

Johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa työperäinen altistuminen klooratuille hiilivetyliuottimille ja niiden kaltaisille yhdisteille sekä tuhohyönteisteisten torjunta-aineille lisää haimasyövän riskiä. Hierarkkinen bayesiläinen meta-analyysi soveltuu, kun tutkimuksia tutkittavista altisteista on vähän tai niitä ei ole ollenkaan, mutta tutkimuksia kohdistuen ammattinimikkeisiin, jotka potentiaalisesti altistuvat kyseisille altisteille, on useita. Tällaisessa tilanteessa työ-altistematriisi tai asiantuntija arviointi järjestelmä on välttämätön.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 20.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki