Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Breath Testing by Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Solvent Intoxication Diagnostics

Olli Laakso

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Diagnostic-Therapeutic Department, Division of Anesthesiology and Intensive Care Medicine and University of Helsinki, Department of Chemistry, Laboratory of Physical Chemistry .

Maassamme on päihdeongelmaisten joukko, joka käyttää eri alkoholeja sisältäviä kemikaalivalmisteita alkoholinkorvikkeina. Eniten käytetään huoltoasemilla myytäviä autokemikaaleja. Metanolimyrkytykset yleistyivät metanolia sisältävien lasinpesunesteiden tultua markkinoille Suomen EU-jäsenyyden myötä 1990-luvun puolivälissä. Nykyisin metanoli aiheuttaa vuosittain 20 - 40, etyleeniglykoli 15 - 20 ja isopropyylialkoholi 1 - 5 kuolemaan johtavaa myrkytystä. Lievempiä liuotinainemyrkytyksiä ja -epäilyjä on moninkertainen määrä.

Sairaalahoitoon tulleen myrkytyspotilaan hoidossa erityisesti metanoli- ja etyleeniglykolimyrkytyksen nopea tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Valitettavasti liuotinainemyrkytyksen oireet ovat usein epämääräisiä ja taustatiedot puutteellisia tai harhaanjohtavia. Koska kaikissa hoitopaikoissa ei ole saatavilla tarvittavaa laboratorioanalytiikkaa, saatetaan metanoli- ja etyleeniglykolimyrkytys havaita liian myöhään. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli kehittää nopea ja täsmällinen menetelmä liuotinainemyrkytyksen toteamiseksi uloshengitysilmasta.

Alun perin teollisuuden käyttöön tarkoitettu Fourier transformoituun infrapunaspektrometriaan perustuva mittalaite (GasmetT) muutettiin uloshengitysilmanäytteiden tutkimiseen sopivaksi siten, että yksi uloshengitys riittää näytteeksi ilman esikäsittelyä. Automaattisen analyysiohjelmiston ansiosta laite pystyy yhdellä kertaa tunnistamaan näytteestä merkittävät uloshengitysilman komponentit ja määrittämään myös niiden pitoisuuden. Aikaa näytteen ottoon ja analyysiin kuluu vain muutama minuutti.

Laitteen analyyttistä suorituskykyä arvioitiin useiden laboratorio-olosuhteissa tehtyjen kokeiden perusteella. Mittalaitteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi otettiin lisäksi uloshengitysnäytteitä terveiltä koehenkilöiltä, ensiapupoliklinikan potilailta, kriittisesti sairailta metanolimyrkytyspotilailta sekä miehiltä, jotka olivat juoneet denaturoitua etanolia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 659 koehenkilöä.

Saatujen kokemusten perusteella uloshengitysilmanäytteen otto oli pääosin ongelmatonta, jopa tajuttomilta ja hyvin juopuneilta potilailta. Mittalaitteen käyttö onnistui vaivatta myös hoitohenkilöstöltä, jolla ei ollut laboratorioalan koulutusta. Tutkimuksissa laite osoittautui riittävän herkäksi ja tarkaksi hengenvaarallisen metanolimyrkytyksen osoittamiseksi. Tämä helppokäyttöinen ja nopea laite todettiin hyödylliseksi myös myrkytyksen hoidon vasteen seurannassa.

Kehittämällämme menetelmällä voidaan uloshengitysnäytteestä todeta merkittävät liuotinainemyrkytykset, etyleeniglykolimyrkytystä lukuun ottamatta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 25.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki