Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Detection of renal dysfunction during and after anaesthesia and surgery - evaluation of the influence of inorganic fluoride, ketorolac and clonidine

Merja Laisalmi

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Anestesiassa käytetyt lääkkeet ja kirurgiset toimenpiteet voivat vaikuttaa munuaisiin ja munuaisten toimintaan. Kliinisessä käytössä olevat munuaisvaurion ja -toiminnan mittarit, kuten kreatiniini ja urea, ovat epäherkkiä, niitä käytettäessä pienet muutokset munuaistoiminnassa jäävät huomaamatta.

Väitöskirjatyössäni selvitin epäorgaanisen fluoridin, ketorolaakin ja klonidiinin vaikutuksia munuaisiin. Yhteensä 143 potilasta osallistui kolmessa vaiheessa toteutettuun tutkimukseen, 75 potilaalle tehtiin leikkaus perinteisillä menetelmillä ja 68 potilaalle toimenpide tehtiin tähystysmenetelmällä. Munuaisten toimintaa ja vauriota mitattiin herkillä seerumiin ja virtsaan vapautuvilla merkkiaineilla.

Haihtuvien anestesiakaasujen kuten sevofluraanin ja enfluraanin hajotessa elimistössä niistä vapautuu epäorgaanista fluoridia. Fluoridin on todettu olevan munuaisille haitallista veripitoisuudella joka, ylittää 50 mikromol/l. Leikkauskivun hoidossa käytetään yleisesti tulehduskipulääkkeitä, kuten laskimoon annettavaa ketorolaakkia. Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksena voi kehittyä munuaisten vajaatoiminta etenkin niille potilaille, jotka kärsivät nestehukasta ja ovat matalapaineisia. Väitöskirjan ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin sevofluraanianestesian ja ketorolaakin yhteiskäytön munuaisvaikutuksia rintaleikkauspotilailla. Munuaistiehyeen vaurion merkkiaineen N-asetyyli-beta-D-glukosaminidaasin ja glutationi transferaasi-alfan eritys virtsaan lisääntyi sevofluraanianestesian aikana. Potilaille annettu ketorolaakki näytti voimistavan munuaistiehyeen vauriota.

Tähystystekniikassa sappileikkauksen aikana vatsaonteloon johdettu hiilidioksidi ja kohonnut vatsaontelon sisäinen paine voivat aiheuttaa munuaistiehyeen vaurioita ja vähentää virtsaneritystä. Verenpainelääke klonidiini lisää virtsaneritystä leikkauksen aikana, tehostaa anestesia-aineiden vaikutusta ja tasoittaa verenpaineen ja sykkeen muutoksia sappileikkauksen aikana. Väitöskirjan toisessa vaiheessa tutkittiin klonidiinin vaikutuksia munuaisten toimintaan tähystyssappileikkauksen aikana. Sappileikkauksen yhteydessä annettu klonidiini vähensi reniinin eritystä ja ylläpiti virtsaneritystä, mutta vaikeutti kehittynyttä ohimenevää, lievää munuaistiehyeen vauriota. Klonidiinia saaneilla potilailla virtsan N-asetyyli-beta-D-glukosaminidaasin pitoisuus nousi.

Tupakointi vaikuttaa lääkkeiden aineenvaihduntaan ja tupakansavu voi lisätä tai vähentää anestesia-aineista vapautuvien aineenvaihduntatuotteiden, kuten epäorgaanisen fluoridin määrää. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa selvitettiin tupakoinnin vaikutusta enfluraanin ja sevofluraanin aineenvaihdunnan seurauksena vapautuvan epäorgaanisen fluoridin määrään ja vaikutusta munuaisiin. Tupakointi lisäsi enfluraanin aineenvaihduntaa ja siitä vapautuvan epäorgaanisen fluoridin määrää. Kohonneella fluoridilla ei ollut kuitenkaan haitallisia munuaisvaikutuksia. Sevofluraanin aineenvaihduntaan tupakoinnilla ei ollut vaikutusta, mutta sevofluraanianestesiassa vapautuvan epäorgaanisen fluoridin veripitoisuuden ollessa 40 mikromol/l tai yli munuaiskerästen toiminta heikkeni ja munuaistiehyeissä todettiin lievä vaurio. Havaittu fluoridin seerumipitoisuuden raja-arvo on matalampi kuin aiemmin kirjallisuudessa julkaistu 50 mikromol/l.

Yhteenvetona todetaan että, sevofluraanianestesian yhteydessä annettu ketorolaakki aiheuttaa ei-kliinisen munuaistiehyeen vaurion. Sappileikkauksen aikana annettu klonidiini vaikeuttaa tähystysleikkauksen yhteydessä kehittyvää lievää munuaistiehyeen vauriota. Tässä tutkimuksessa potilaille ei kehittynyt munuaisten vajaatoimintaa, vaan havaitut munuaismuutokset olivat lieviä ja ohimeneviä. Tupakointi lisää enfluraanin, mutta ei sevofluraanin aineenvaihduntaan. Munuaiskerästen toiminnalle haitallinen epäorgaanisen fluoridin veripitoisuuden raja-arvo on 40 mikromol/l. Uusien munuaisvaurion merkkiaineiden raja-arvot on määritetty terveiltä koe-henkilöiltä. Tässä tutkimuksessa niiden vapautuminen virtsaan oli leikkauspotilailla yleistä. Tämän takia munuaisvaurion merkkiaineiden raja-arvot tulisi määrittää kirurgisilla potilailla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 01.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki