Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Tukien tuotannosta irrottamisen vaikutukset viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjontaan Suomessa

Sanna Kujala

Pro gradu, lokakuu 2006.
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos, maatalouspolitiikka.

Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa pääosassa olevaa maataloustukien tuotannosta irrottamista ja arvioidaan sen vaikutuksia Suomen viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjontaan. Tutkimuksessa esitellään tuotannosta irrotettua maataloustukea koskevia määritelmiä ja tutkimuksia sekä Suomen viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjonnan kehitystä ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä vuosina 1970 - 2005. Tässä tutkimuksessa tukien tuotannosta irrottamisella tarkoitetaan luopumista maataloustuen sidonnaisuudesta tuotannossa olevien hehtaarien ja kotieläinten määrään. Tutkimushypoteesin mukaan määräsidonnaisuudesta luopumisella on merkittäviä maataloustuotantoa alentavia vaikutuksia.

Tarjontatutkimuksessa estimoidaan mm. tuotanto- ja hintasarjojen pohjalta maataloustuotteiden tarjontaa kuvaavat ekonometriset mallit. Tarjontamallien avulla voidaan simuloida hinta- ja tukimuutosten vaikutuksia maataloustuotteiden tarjonnan määrään. Tässä tutkimuksessa on rakennettu rukiin, vehnän, ohran ja kauran yhteenlaskettua viljelyalaa sekä naudanlihan ja sianlihan tarjontaa kuvaavat regressiomallit. Viljamallissa selittävinä tekijöinä ovat rukiin, vehnän, ohran ja kauran satoihin sekä markkinahintoihin perustuva viljan keskimääräinen hehtaarituotto, hehtaarituet, edellisen vuoden viljelyala ja lannoitekustannus. Naudanlihan tarjontamallissa naudanlihan tarjontaa selittäviä tekijöitä ovat vuodella viivästetty markkinahinnan ja maataloustuen muodostama kokonaistuotto kiloa kohden sekä edellisen vuoden tuotanto. Sianlihan tarjontaa selitetään viivästetyllä kokonaistuotolla, välitysporsaan hinnalla ja investointituilla sekä tuottavuuden kasvua kuvaavalla trendimuuttujalla ja vuoden viimeisen neljänneksen dummy-muuttujalla. Viljan ja naudanlihan estimoinneissa on käytetty vuosidataa vuosilta 1970 - 2005 ja sianlihan estimoinnissa neljännesvuosidataa vuosilta 1995 - 2005.

Viljan viljelyalan sekä naudanlihan ja sianlihan tarjonnan riippuvuus tarjontaa selittävistä tekijöistä oletettiin lineaariseksi. Viljan viljelyalamallin selitysasteeksi saatiin 0,81, naudanlihan tarjontamallin 0,77 ja sianlihan tarjontamallin 0,82. Viljan viljelyalan hintajoustoksi saatiin 0,08 ja maataloustuen joustoksi 0,03. Naudanlihan tarjontamallissa naudanlihan kokonaistuoton joustoksi saatiin 0,12. Sianlihan tarjonnan jousto kokonaistuoton suhteen oli 0,14, porsaan hinnan -0,19 ja investointituen 0,03.

Regressiomalleilla ennustettiin viljan viljelyalan sekä naudanlihan ja sianlihan tarjonnan kehitystä vuosina 2006 - 2013. Perusskenaarioissa tarjonnan määrään vaikuttavien tekijöiden oletettiin muuttuvan vuodesta 2006 eteenpäin samalla tavalla kuin Suomen EU-jäsenyyden aikana 1995 - 2005 keskimäärin. Perusskenaarioiden lisäksi malleilla simuloitiin CAP-tukien tuotannosta irrottamisen vaikutuksia viljan viljelyalan ja naudanlihan tarjonnan määrään sekä kansallisten tukien irrottamisen vaikutuksia viljan viljelyalan, naudanlihan ja sianlihan tarjonnan määrään. Sianlihan tarjontamallilla simuloitiin myös investointitukien poistamisen tarjontavaikutuksia. Ns. CAP-skenaarioissa vuodesta 2005 vuoteen 2013 viljan viljelyala laski 1,12 miljoonasta hehtaarista 1,0 miljoonaan hehtaariin ja naudanlihan tarjonta 88,8 miljoonasta kilosta 67,7 miljoonaan kiloon, kun 75 prosenttia sonnipalkkioista jätettiin tuotantoon sidotuiksi. Sianlihan tarjonta laski kansallisten tukien ja investointitukien irrottamisen myötä vuoden 2005 noin 195 miljoonasta kilosta 188 miljoonaan kiloon vuonna 2006, mutta nousi 203 miljoonaan kiloon vuoteen 2013 mennessä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 11.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki