Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

The Impact of Emissions Trading on the Price of Electricity in Nord Pool

Market Power and Price Determination in the Nordic Electricity Market

Anna Oranen

Master's thesis, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management.

Tutkielman tavoite on selvittää, kuinka määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset reagoivat päästökaupasta aiheutuvaan kustannusten nousuun, ja kuinka tämä vaikuttaa sähkön hintaan vapailla sähkömarkkinoilla. Kysymyksen tarkastelu rajataan Pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen, sillä viimeaikainen tutkimus aiheesta osoittaa, että jokaista markkina-aluetta on tarkasteltava erikseen sille tyypillisten olosuhteiden valossa. On perusteltua olettaa, että Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vallitsee epätäydellinen kilpailu, joten aihetta lähestytään oligopolistisen kilpailun teorian kautta. Markkinoilla oleva kapasiteetti, sähköntuotannon rajakustannukset sekä kysynnän taso eri vuodenaikoina muodostavat aineiston, jonka pohjalta yritysten toiminta mallinnetaan Cournot-kilpailuun perustuen. Tulokset lasketaan kahdelle eri kysynnän tasolle ja useille eri kysynnän hintajoustoille ensin ilman hiilidioksidin kustannuksia ja tämän jälkeen lisäten kustannuksiin päästökaupasta aiheutuva kulu olettaen, että päästöoikeuden hinta on 20€/t. Jokaista tapausta varten määritetään myös kilpailullisen markkinan tasapaino vertailukohteeksi.

Tulosten mukaan mahdollisuus markkinavoiman hyödyntämiseen on olemassa, mutta tämä riippuu kysynnän tasosta. Korkean kysynnän vallitessa tuottajat onnistuvat nostamaan hinnan huomattavasti kilpailullisen tason yläpuolelle, ja päästökaupan huomioiminen kasvattaa erotusta entisestään. Matalan kysynnän kausina eroa täydellisen kilpailun ja oligopolin välisissä hinnoissa ei ole. Tulokset ovat erittäin herkkiä valitulle kysynnän hintajoustolle.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 02.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki