Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Informational efficiency of the European Union emission allowance market

Kaarina Toivonen

Master's thesis, September 2006.
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management.

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin päästöoikeusmarkkinoiden informaatiotehokkuutta. Informaatiotehokkailla markkinoilla hintaa ei voida ennustaa eikä pitkällä aikavälillä voida saada keskimääräistä suurempaa tuottoa. Tutkimusongelmana on, seuraako päästöoikeuden hinta satunnaiskulkua. Menetelmänä on hintasarjan ekonometrinen analyysi, johon kuuluu autokorrelaatiokerrointesti sekä varianssisuhdetesti. Tulosten mukaan hintasarja on autokorreloitunut, minkä johdosta hintasarja ei voi olla satunnaiskulku. Ennustettavuuden selvittämiseksi hintasarjaa mallinnetaan auto-regressiivisen mallin avulla. Johtopäätös on, että päästöoikeuden hinta on vain vähäisessä määrin autokorreloitunut ja ennustettavuutta on mahdoton hyödyntää tuottojen kasvattamiseksi. Päästöoikeusmarkkinat ovat siis informaatiotehokkaat, vaikka hintasarja ei täytäkään satunnaiskulun vaatimuksia. Markkinakatsaus tukee tätä johtopäätöstä, mutta on selvää että markkinoiden kehittyminen on vielä kesken.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki