Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Factors affecting farmland prices in Finland

Perttu Pyykkönen

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management and Pellervo Economic Research Institute.

Tilakoon kasvattamista on pidetty keskeisenä keinona maatalouden kannattavuuden parantamiseksi niin kauan kuin maassamme on maatalouden rakennepolitiikkaa harjoitettu. Tilakoon kasvun kannalta keskeistä on, miten ja millä hinnalla tuotannosta luopuvien tilojen resurssit saadaan jatkavien tilojen käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät pellon hinnoissa tapahtuneita muutoksia ja alueellisia eroja sekä miten tukipolitiikan muutos ja rakennekehityspaineet vaikuttavat pellon hintoihin.

Laajan kirjallisuuskatsauksen ja teoreettisen tarkastelun lisäksi tutkimuksessa käytettiin moderneja ekonometrisia menetelmiä. Tutkimuksen empiirisessä osassa käytettiin hyväksi sekä paneelianalyysia että hedonista analyysiä, johon liitettiin mukaan spatiaalinen analyysi. Tutkimuksen keskeisenä aineistona käytettiin tietoja noin 6 000 peltokaupasta vuosilta 1995-2002.

Analyysit osoittivat, että pellon hintaan vaikuttavat monet muut kuin puhtaasti maatalouteen ja pellon tuottokykyyn liittyvät tekijät, vaikka pellon tuottokyvyllä ja tuilla onkin selkeästi maan hintaa kohottava vaikutus. Mielenkiintoisempi kysymys on se, pääomittuuko tuki eri tavalla kuin markkinoilta saatu tulo. Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että jos tuki on pysyvää ja pitkäaikaista, se pääomittuu markkinoilta saatuja tuloja alhaisemmalla korolla maan hintaan. Tämä tutkimus tarjosi lievää vahvistusta tälle näkemykselle.

Maatalouden sisäisen rakenteen sekä infrastruktuurin merkitystä pyrittiin myös analysoimaan tarkasti. Tuotannon keskittyneisyys kohottaa selvästi pellon hintaa. Kun potentiaalisten ostajien joukko suurenee, kilpailu kiristyy ja hinta nousee. Rakennemuutoksen, ja erityisesti kotieläintuotannon keskittymisen ja kasvun vaikutus pellon hintaa kohottavana tekijänä näkyi selvästi. Erityisesti kotieläintalouden rakennekehitys ja siihen liittyvä ympäristösyistä aiheutuva lannanlevitysalan kasvu nousi merkittävänä pellon hintaa nostavana tekijänä esiin.

Yleensä infrastruktuuritekijöiden avulla yritetään arvioida sitä, mikä on maatalouden ulkopuolisen kysynnän vaikutus pellon hintaan. Suomessa ulkopuolisen kysynnän hintaa nostava vaikutus lienee kuitenkin monia muita maita vähäisempää, koska Suomi on hyvin harvaanasuttu maa ja pellon osuus maapinta-alasta on hyvin pieni. Kun muuttujat saivat kuitenkin analyysissä odotetunmerkkiset ja tilastollisesti merkitsevät kertoimet, lienee selitys se, että mitä paremmat mahdollisuudet viljelijäperheillä on työllistyä myös tilan ulkopuolella ja mitä paremmin on palveluita saatavilla, sitä houkuttelevampaa on myös tilanpidon jatkaminen ja myös sen kehittäminen lisämaata hankkimalla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 28.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki