Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Eurasian Neogene large herbivorous mammals and climate

Jussi Tuomas Eronen

Doctoral dissertation, August 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geology and University of Helsinki, Institute of Biotechnology.

Väitöskirjani käsittelee menneen ajan nisäkkäitä ja ilmastoa. Tutkimukseni keskittyy kasvinsyöjänisäkkäisiin ja niiden yhteisörakenteeseen Euraasiassa 24-2 miljoonaa vuotta sitten. Tänä aikana ympäristössä tapahtui suuria muutoksia, jotka näkyvät nisäkäsyhteisöissä.

Kasvinsyöjänisäkkäiden levinneisyys ja nisäkkäiden muodostamien yhteisöjen kehitys on yhteydessä ilmastoon ja menneen ajan maantieteeseen. Yhteys muodostuu paljolti ravinnon, eli kasvillisuuden kautta, ja on siten hyvin vahvasti siteissä ilmaston kehitykseen.

Väitöskirjassani selvitän myös nisäkäsyhteisöjen rakenteen ja kasvillisuuden yhteyttä ja kehitystä, sekä pyrin näyttämään kuinka näiden maantieteellinen erilaisuus muuttuu ajan kuluessa. Tutkin myös kuinka muutokset ilmakehän kierrossa ovat vaikuttaneet ympäristönkehitykseen ja siten kasvinsyöjänisäkkäisiin. Tutkimalla menneen ajan kasvinsyöjänisäkkäiden levinneisyyttä ja lajikoostumusta eri alueilla voidaan saada selville monia asioita ilmaston kehityksestä. Nisäkkäät ovat tähän erinomainen lähde, koska niitä löytyy suhteellisesti paljon ja laajalta alueelta.

Tutkimukseni kohteena olleelta ajalta (24-2 miljoonaa vuotta sitten) löytyy ajanjaksoja, jolloin ympäristö-olosuhteet olivat hyvin erilaisia verrattuna nykyisiin. Silti fysikaaliset prosessit ja olosuhteet ovat tarpeeksi lähellä nykypäivää, jotta tulokset voidaan ymmärtää nykypäivän olosuhteiden valossa. Tietyt ajanjaksot ovat olleet olosuhteiltaan hyvin samankaltaisia kuin ennusteet ja mallit kuvaavat tulevaisuuden olevan, kun nyt tapahtumassa oleva ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita.

Mennyt aika tarjoaa näyteikkunan näihin ympäristöihin ja myös siihen, mitä tapahtuu ympäristössä, kun ilmakehän kierto muuttuu nopeasti. Tutkimalla menneisyyttä voidaan selvittää, mihin tuleva ilmastonmuutos saattaa johtaa, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on eläimiin ja kasveihin. Tutkimukseni kohde, fossiiliset kasvinsyöjänisäkkäät, on tärkeä lähde, jota tulevaisuudessa voidaan hyödyntää yhä enemmän menneen ajan ympäristöjen tulkinnassa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki