Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Host Rock Classification (HRC) system for nuclear waste disposal in crystalline bedrock

Annika Hagros

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geology.

HRC-luokitus on uusi kallioluokitusjärjestelmä, joka on kehitetty kallion soveltuvuuden arviointiin korkea-aktiivisten ydinjätteiden loppusijoitusta varten. HRC on lyhenne sanoista Host Rock Classification (sijoituskallion luokittelu). HRC-luokitus huomioi sekä sen, kuinka turvallista loppusijoitus on pitkän ajan kuluessa, että sen, kuinka hyvin loppusijoitustilat pystytaan rakentamaan luokiteltavaan kallioon. Luokitus soveltuu esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa suunnitteilla oleviin loppusijoitustiloihin, ja sitä voidaan käyttää muissakin maissa, joissa on samantyyppistä vanhaa (prekambrista), kovaa peruskalliota ja joissa loppusijoitustilat rakennetaan saman loppusijoituskonseptin (KBS-3V) mukaisesti. Luokitusta voidaan kuitenkin käyttää vain sellaisilla paikoilla, jotka on jo kokonaisuudessaan arvioitu soveltuviksi loppusijoitukseen. HRC-luokituksen avulla tällaisilla paikoilla voidaan tunnistaa loppusijoitukseen parhaiten soveltuvat kallio-osueet eri mittakaavoissa (tilojen, tunnelin ja loppusijoituskapselin mittakaavassa).

HRC-luokitukseen sisältyvien luokitusparametrien valinta perustuu laajaan selvitykseen kallion ominaisuuksista sekä niiden erilaisista vaikutuksista loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen, kallion rakennettavuuteen sekä loppusijoitustilojen sijaintiin ja tilaratkaisuun. Luokitusparametreja ovat muun muassa kallion rikkonaisuusvyöhykkeet, vedenjohtavuus ja rakojen pituus.

Parametriarvojen perusteella kalliotilavuudet voidaan luokitella eri soveltuvuusluokkiin. HRC-luokitukseen kuuluu neljä soveltuvuusluokkaa tilojen ja tunnelin mittakaavassa ja kolme soveltuvuusluokkaa kapselin mittakaavassa. Luokituksen avulla varmistetaan, että ennen tilojen rakentamista ja sen aikana tehtävät päätökset ja toimenpiteet huomioivat mahdollisimman hyvin myös kallion laadun ja soveltuvuuden. HRC-luokitus on siten eräs mahdollinen työkalu tilojen sijoittamiseksi kalliotilavuuksiin, jotka ovat paremmin soveltuvia kuin muut ja joiden katsotaan täyttävän loppusijoituskalliolle asetetut vaatimukset.

Yleinen HRC-luokitus, joka on tämän työn pääasiallinen tulos, on myös sovitettu suomalaisen loppusijoituspaikan Olkiluodon paikkakohtaisiin ominaisuuksiin, ja Olkiluotoa koskevaa tutkimusaineistoa on käytetty luokituksen testaamiseen käytännössä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 07.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki