Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Sources and concentrations of volatile organic compounds

Heidi Hellén

Doctoral dissertation, July 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Laboratory of Analytical Chemistry and Finnish Meteorological Institute.

Haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) kuulu monentyyppisiä yhdisteitä: alkaaneja, alkeeneja, aromaattisia hiilivetyjä, halogeeneja sisältäviä hiilivetyjä ja hapettuneita yhdisteitä kuten aldehydejä ja ketoneja. Näitä yhdisteitä pääsee ilmaan monenlaisista päästölähteistä. Palaminen, fossiilisten polttoaineiden käyttö, liuottimien käyttö ja teollisuus tuottavat ilmaan suuren joukon VOC yhdisteitä, mutta niitä emittoituu myös luonnosta.

Osa VOC yhdisteistä on haitallisia ihmisen terveydelle kuten esim. bentseeni, jonka vuosikeskiarvolle Euroopan Unioni on asettanut pitoisuusrajan. Lähes kaikki VOC yhdisteet reagoivat ilmassa valon vaikutuksesta ja typen oksidien läsnä ollessa saattavat muodostaa otsonia. Ilmassa reagoidessaan orgaaniset yhdisteet muodostavat huonommin haihtuvia yhdisteitä, jotka saattavat osallistua uusien hiukkasten muodostukseen tai kasvuun.

Tämän työ tarkoitus oli tutkia kaupunki-ilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kehittää määritysmenetelmiä niiden mittaamiseksi ilmasta, määrittää pitoisuustasoja ja arvioida eri VOC lähteiden merkityksiä pitoisuuksiin.

Eri yhdisteryhmistä alkaaneilla havaittiin olevan suurimmat pitoisuudet Helsingin ilmassa, mutta jos pitoisuuksia tarkasteltiin reaktiivisuuksien suhteen, aromaattisilla hiilivedyillä ja alkeeneilla havaittiin olevan suurin vaikutus paikalliseen ilmakemiaan. Euroopan Union asettama raja-arvo (5 μg m-3) ilmassa olevan syöpää aiheuttavan bentseenin pitoisuuden vuosikeskiarvolle alittui selkeästi kaikilla mittausasemilla.

Eri VOC lähteiden merkitystä arvioitiin erityyppisissä kaupunkiympäristöissä, Helsingissä Kalliossa ja Järvenpäässä pientaloalueella, kemiallisen massatasapaino menetelmän avulla käyttäen lähtötietoina mitattuja päästölähdeprofiileja ja ilmapitoisuuksia. Päälähteet useimmille yhdisteille Helsingissä olivat liikenne ja kaukokulkeuma. Järvenpäässä liikenteen osuus oli pieni verrattuna kaukokulkeuman, bensiinin ja puunpolton osuuksiin. Tutkimuksen avulla pystyttiin toteamaan, että puunpoltto voi olla merkittävä lähde yhdisteille, joiden tavallisesti ajatellaan tulevan pääasiassa liikenteestä (esim. bentseeni).

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 02.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki