Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Monumenttikuvista elämyskuviin

Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895 - 2005

Salla Jokela

Pro gradu, joulukuu 2005.
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maantieteen laitos.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin Helsinki on esitetty matkaesitteiden kuvissa ja kuinka kuvitus on muuttunut ajan kuluessa. Lisäksi tarkastellaan kuvien välittämiä arvoja ja merkityksiä sekä niiden historiallisia ja yhteiskunnallisia sidoksia. Kuvia lähestytään representaatioina, jotka tulkitsevat ja esittävät valikoiden Helsingissä vallitsevaa todellisuutta ja rakentavat samalla sitä koskevia mielikuvia. Työtä jäsentää ikonologinen tulkintakehys, joka etenee kuvien fyysisten piirteiden kuvailusta ja luokittelusta kohti aika- ja kulttuurisidonnaisten merkitysten analyysia. Merkitysten syntyä sekä niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia sidoksia tarkastellaan humanistisen maantieteen, semiotiikan ja konstruktionismin näkökulmista käsin. Analyysissä kiinnitetään huomiota representaatioiden taustalla vaikuttaviin diskursseihin, myytteihin ja ideologioihin.

Kuvien fyysisistä piirteistä sekä niissä tapahtuneista muutoksista saadaan tietoa kvantitatiivisen sisällön erittelyn avulla. Luokiteltava tutkimusaineisto koostuu 1377 valokuvasta. Kuvat on poimittu 75 Helsingin matkaesitteestä, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1895 - 2005. Kuvien syvempiä merkityksiä tutkitaan kvalitatiivisesti kiinnittämällä huomiota sisällöllisten elementtien ja visuaalisten tehokeinojen herättämiin mielikuviin. Merkitysten tulkinnassa hyödynnetään tutkimus- ja aikalaiskirjallisuutta sekä matkaesitteiden tekstejä.

Kuvissa on ollut koko tarkastelukauden ajan pysyvä fyysinen ydin, joka on koostunut pääasiassa Senaatintorin ja Kauppatorin läheisyydessä sijaitsevista nähtävyyksistä. Myös merellisyyteen viittaavat elementit ovat olleet suosittuja. Matkaesitteiden Helsinki-kuva on 1900-luvun aikana laajentunut Senaatintorin ympäristöstä kohti Töölönlahtea. Monumentaalisia rakennuksia ja patsaita esittäviä kuvia on täydennetty tilanne- ja henkilökuvilla.

Esitteitä laadittiin 1900-luvun alussa lähinnä matkailevalle sivistyneistölle. Kuvien tyyli oli toteava ja opettava. Ne pyrkivät antamaan mahdollisimman objektiivisen kuvan Helsingissä vallitsevasta todellisuudesta. Käytännössä kuvat olivat sidoksissa kansallisromanttiseen ideologiaan sekä siihen kytkeytyvään myyttiin suomalaisuudesta. Elintason kohentuminen johti 1900-luvun puolivälin jälkeen kuluttajien demokratisoitumiseen ja matkailukysynnän kasvuun. Paikalliskulttuurista ja "tavallisten" ihmisten arjesta tuli suosittuja kuva-aiheita. Uudenlainen hyvinvointi-ideologia tuli näkyväksi esimerkiksi paikallisten asuinalueiden ihmisissä. Kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen on johtanut uusien kohderyhmien huomioimiseen erityisesti 1980-luvulta alkaen. Kuvissa esiintyvien ihmishahmojen tehtäväksi on tullut tarjota samastumisen kohteita ja rakentaa mielikuvia. Elämyksellisyyden ja yksilöllisyyden korostuminen matkaesitteiden kuvituksessa heijastaa postmodernia muutosta ja uudenlaista kulutusideologiaa.

Matkaesitteiden kuvien laatimista ja kuluttamista säätelevät matkaesitegenrelle ominaiset kuvaamisen ja tulkitsemisen konventiot. Kuvat korostavat Helsingin myönteisiksi miellettyjä ominaisuuksia ja rakentavat siten värittynyttä todellisuuskuvaa. Kuvien kuluttaja voi kuitenkin käyttää kuvia tietoisesti arjesta irrottavina unelmoinnin välineinä.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 19.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki