University of Helsinki, Faculty of Science Back Contents Next

HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion - Faculty

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Laitos - Institution - Department

Maantieteen laitos

Tekijä - Författare - Author

Lipsanen Niko

Työn nimi - Arbetets titel - Title

Naturalistic and existential realms of place in Roseau, Dominica

Oppiaine - Läroämne - Subject

Maantiede

Työn laji - Arbetets art - Level

Pro Gradu

Aika - Datum - Month and year

kl 2001

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

125 + 7 liites.

Tiivistelmä - Referat - Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ihmisen olemisen "paikallisuutta" (placiality). Tätä melko filosofista tavoitetta lähestytään maantieteellisin menetelmin suorittamalla tutkimus paikasta sen "paikkuudessa" (placeness). Paikka, jossa tutkimus on tehty, on Roseau, joka on Dominican pääkaupunki (Commonwealth of Dominica).

Tutkimukseen kuuluu teoreettinen osuus sekä kaksi analyyttistä ja yksi synteettinen osuus. Entrikin ajatusta "paikan välisyydestä" (betweenness of place) seuraten analyysi on jaettu kahteen osaan, naturalistiseen ja eksistentiaaliseen. Naturalistisessa analyysissä paikan ulkoista kontekstia lähestytään tutkittavasta paikasta irrallisen tarkkailijan näkökulmasta. Metodologia on johdettu Lynchin "toimintaulottuvuuksien" (dimensions of performance) teoriasta sekä vähäisemmässä määrin Alexanderin "mallinkielestä" (pattern language). Eksistentiaalisessa analyysissä paikkaan juurtuneita merkityksiä lähestytään Di Méon "sosiospatiaalisen metastruktuurin" teorian sekä Heideggerin "asumisen" käsitteen kautta.

Synteesi Roseausta paikkana muodostetaan asettamalla naturalistiset ja eksistentiaaliset teoriat vuoropuheluun analyyttisissä osioissa empiirisesti rikastetusta "paikan" käsitteestä. Jotta myös paikkuuden ajalliset ulottuvudet saataisiin esiin, käytetään keskustelun rinnalla myös historiallisesti orientoitunutta narratiivista synteesiä.

Ihmisen olemisen paikallisuuden ulottuvuuksia ei käsitellä tässä tutkimuksessa eksplisiittisesti. Kuitenkin sen perusteella, mitä tutkimuksessa on saavutettu liittyen paikan paikkuuteen, esitetään tutkimuksen lopussa joitakin suuntalinjoja sille, minkälaisella metodologialla olemisen paikallisuutta voitaisiin edelleen lähestyä.

Avainsanat - Nyckelord - Keywords

Karibia, Dominica, Roseau, paikka, paikkuus, paikallisuus, humanistinen maantiede

Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited

Maantieteen laitoksen kirjasto, Helsingin yliopisto

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

 

University of Helsinki, Faculty of Science Back Contents Next