Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Environmental factors affecting the occurrence of periglacial landforms in Finnish Lapland: a numerical approach

Jan Hjort

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography.

TAUSTAA

Routailmiöiden ja niiden esiintymiseen vaikuttavien ympäristötekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, koska yli 20 % maapallon maa-alasta on kylmissä ilmasto-oloissa vaikuttavien prosessien muokkaamaa aluetta, joka reagoi herkästi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Laajojen ja harvaan asuttujen polaarialueiden kartoittaminen on kuitenkin kallista ja aikaa vievää työtä. Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja tilastolliset menetelmät mahdollistavat kustannustehokkaan lähestymistavan erilaisten alueellisten ilmiöiden analysointiin.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tässä tutkimuksessa mallinnettiin routailmiöiden esiintymistä paikkatietojärjestelmien ja tilastollisten menetelmien avulla 600 km2 alueelta Utsjoen Paistuntureilta. Keskeisimpinä tavoitteina oli tunnistaa routamuodostumien esiintymiseen vaikuttavat ympäristötekijät ja selvittää tilastollisten menetelmien, kuten yleistettyjen lineaaristen mallien ja hierarkisen ositusmenetelmän soveltuvuus routailmiötutkimuksiin.

TULOKSET

Pohjoisimmassa Suomessa metsänrajan yläpuolella esiintyy lukuisia erilaisia routaprosessien synnyttämiä muodostumia, joista useimmat ovat edelleen aktiivisia. Yleisimpiä muodostumaryhmiä ovat kuviomaat ja vuotomaat. Aktiivisten ilmiöiden esiintymisen kannalta keskeisimpiä maisematason ympäristötekijöitä ovat topografia, maaperä ja kasvillisuus. Etenkin korkeus merenpinnasta, rinteen kaltevuus, maaperän kosteus, turveala ja pensaspeittävyys korreloivat useimpien routailmiöiden kanssa. Tulosten arvioinnissa useimmat tilastolliset mallit osoittautuivat vakaiksi, ja niiden ennustuskyky vaihteli melko hyvästä erittäin hyvään. Parhaiten pystyttiin ennustamaan ikiroutaytimisten palsojen, erilaisten kuviomaiden ja vuotomaakilpien esiintymistä.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä tutkimus osoitti, että paikkatietojärjestelmiä ja tilastollisia menetelmiä voidaan tehokkaasti käyttää erilaisten routailmiöiden alueelliseen mallintamiseen. Numeerisilla menetelmillä voitiin selvittää ilmiöiden ja ympäristötekijöiden yhteyksiä, tunnistaa tärkeimmät itsenäisesti vaikuttavat tekijät ja ennustaa muodostumien levinneisyyttä subarktisessa tunturimaisemassa. Tässä tutkimuksessa käytettyä lähestymistapaa voidaan soveltaa myös muiden maantieteellisten ilmiöiden kartoitukseen ja alueellisten tutkimusongelmien ratkaisuun.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 26.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki