Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verokohtelu

Ossi Haapaniemi

Väitöskirja, joulukuu 2006.
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, julkisoikeuden laitos, Finanssioikeuden osasto.

Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä oli Suomessa vuonna 2000 käytössä lähes 200 optio-ohjelmaa, joiden yhteenlaskettu perusarvo oli Etlan tutkimuksen mukaan elokuun 2000 lopussa lähes 6 miljardia euroa. Nykyisin julkisesti noteeratut yhtiöt laativat Suomessa vuosittain noin 40 uutta osakeperusteista kannustinjärjestelmää. Optiotulot Suomessa vuosina 1998-2005 olivat noin 3,8 miljardia euroa. Optiotuloja on verotettu palkan tavoin ansiotulona, mutta yritykset eivät ole saaneet verotuksessa vähentää työntekijöille ansiotuloksi luettua etua. IFRS 2 -standardi aiheuttaa kuitenkin julkisesti noteeratuille yrityksille optioista pakollisen kulukirjauksen kirjanpidossa. Kysymys yritysten verovähennysoikeudesta onkin merkittävä.

Työsuhdeoptioiden verotukseen liittyy paljon tulkinnallisia kysymyksiä. Optio-ohjelmien lisäksi erityisesti yhdysvaltalaiset ilmiöt, kuten rajoitetut osakkeet (restricted stocks) tai muut vastaavat järjestelyt, ovat alkaneet yleistyä Suomessa. Näiden verokohtelusta ei Suomessa ole nimenomaisia säännöksiä, mutta oikeuskäytännössä erilaisten rajoitusten merkitykseen on otettu kantaa. Käsittely ei kuitenkaan monilta osin vaikuta perustellulta. Esimerkiksi rajoitetut osakkeet verotetaan normaalisti työntekijän tulona jo työntekijän saadessa osakkeet, vaikka niihin olisikin liitetty merkittäviä rajoituksia, kuten palautusvelvollisuus työntekijän erotessa tietyn ansainta-ajan kuluessa. Myös uusi osakeyhtiölaki muuttaa käytettäviin instrumentteihin liittyviä pelisääntöjä.

Väitöskirjassa tarkastellaan osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä koskevia vero-oikeudellisia säännöksiä, niihin liittyviä tulkintaongelmia sekä verosuunnittelumahdollisuuksia. Ajankohtaisesti EVAn lahjoituksien vähentämisoikeuden laajentamista puoltavan raportin kanssa väitöskirjassa esitetään, että työsuhdeoptioiden lahjoittaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen tulisi lainsäädäntöä muuttamalla sallia ilman, että lahjanantajaa verotetaan optioiden käytöstä.

Väitöskirjassa selvitetään mm. miten työntekijää verotetaan erilaisia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä käytettäessä ja mikä on yhtiön vähennysoikeus verotuksessa niitä käytettäessä. Väitöskirjassa tarkastellaan osakeperusteisten maksujen käsittelyä yritysjärjestelytilanteissa, henkilöstöantia, omien osakkeiden luovuttamista sekä kansainvälisiä tilanteita.

Tarkastelun kohteena ovat myös Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005:n tekemät ehdotukset osakeperusteisten maksujen osalta erityisesti yritysten verotukseen liittyen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää IFRS:n ja uuden osakeyhtiölain aiheuttamia muutostarpeita verotukseen. Työryhmän esityksiä analysoidaan kohta kohdalta myös hyvän verojärjestelmän tavoitteiden ja erityisesti neutraalisuuden valossa. Yritysten vähennysoikeuden epäämistä voidaan pyrkiä perustelemaan fiskaalisilla syillä. Tämäkään peruste ei ole kestävä, sillä rahana suoritettavat osakeperusteiset maksut olisivat kuitenkin vähennyskelpoisia. Tämä johtaisi siihen, että vähennysoikeus kuitenkin saavutettaisiin synteettisten optioiden ja muiden vastaavien instrumenttien sekä erilaisten ulkoistamisjärjestelyiden kautta. Vähennysoikeudella on merkitystä myös Suomen verojärjestelmän kansainvälistä kilpailukykyä ajatellen. Sellaisissa merkittävissä maissa kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa yritykset voivat normaa-listi vähentää osakeperusteiset maksut saman määräisinä kuin ne luetaan työntekijän tuloksi. Ruotsissa vastaava vähennysoikeus saavutettiin Ericssonia koskevan Regeringsrättenin ratkaisun kautta vuonna 2004.

Ossi Haapaniemi (synt. 11.5.1967) on valmistunut ylioppilaaksi Heinolan Lyseonmäen lukiosta vuonna 1986, kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1992 ja oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1994.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 27.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki